Hromadné vkládání vodoznaku do obrázků

Josef Vondráček       22.05.2007       WinForms, Grafika       13902 zobrazení

Tento článek obsahuje návod na vytvoření aplikace pro hromadné vkládání vodoznaku do obrázků. Lze se na něm přiučit práci s GDI+.

Mnozí jste se již jistě setkali s e-shopem, ve kterém byly obrázky označeny vodoznakem. V dnešní době se tato technika stáva trendem pro zabezpečování autorských práv na fotky. Nebudeme si nic nalhávat a uznáme, že výroba opravdu profesionálních fotografií není příliš levnou záležitostí. Naučíme se tedy, jak vytvořit jednoduchou utilitku, pomocí které budeme schopni naše fotky hromadně upravit.

Nejprve si vytvoříme novou aplikaci, na jejíž hlavním okně sestavíme následující komponentové rozhraní:

Program bude fungovat tak, že si nejprve otevřeme obrázky, které chceme upravit. Jejich celkový seznam bude zobrazen v ListBoxu. Následně potřebujeme načíst soubor obrázku vodoznaku. Tudíž ho vykreslíme na všechny načtené obrázky v ListBoxu. Samozřejmě potřebujeme vědět, kam vodoznak vykreslit. Pro tento účel použijeme výběrovou nabídku níže. Aby jsme lépe specifikovali umístění pro hromadnou operaci se soubory, které mohou mít různé velikosti, určujeme vždy relativní pozici od určitého rohu. Přepsání původních souborů se stává též velmi užitečnou pomůckou.

Aby jsme docílili efektu vodoznaku, používáme vykreslení jednoho obrázku přez druhý, za použití transparence. Za předpokladu, že chceme docílit lepšího vzhledu, tedy textu s průhledným okolím, tak použijeme soubor s podporou průhlednosti, například *.png nebo *.gif.

Ukázka výsledného obrázku za použití souboru PNG:

 

Pokud budeme po přidání vodoznaku soubory umisťovat na web, využijeme kompresi do formátu JPEG.

Tak a teď už se pusťme do vlastního psaní programu.  Nejdříve vytvoříme několik proměnných, které slouží jako centrální úložistě nastavení pro kompresi obrázků:

  Public JPGEncoder As Drawing.Imaging.Encoder               'informace o kodeku
  Public JPGCodecInformations As Drawing.Imaging.ImageCodecInfo      'seznam parametrů pro uložení (počet parametrů je 1) 
  Public JPGEncoderParameters As New Drawing.Imaging.EncoderParameters(1) 'pole pro uložení parametru o kompresi
  Public CompressionQuality As Integer = 80                'úroveň kvality komprese

Dále sestavíme několik procedur, které pak můžeme používat i v rozsáhlejších projektech. Budou nám sloužit jako centrální úpravny pro obrázky.

Správa komprese obrázků:

  ''' <summary>Nastaví kompresi kodeku JPEG.</summary>
  Public Sub SetJPGCompression()
    JPGEncoderParameters.Param(0) = New Drawing.Imaging.EncoderParameter(Imaging.Encoder.Quality, CLng(CompressionQuality))
    JPGCodecInformations = GetEncoderInfo("image/jpeg")
  End Sub

  ''' <summary>Získání informací o kodeku JPEG.</summary>
  Private Function GetEncoderInfo(ByVal mimeType As String) As ImageCodecInfo
    Dim i As Integer
    Dim encoders As ImageCodecInfo()
    encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
    For i = 0 To encoders.Length
      If encoders(i).MimeType = mimeType Then
        Return encoders(i)
      End If
    Next
    Return Nothing
  End Function

Načtení obrázku ze souboru:

Nezbytně též potřebujeme vytvořit funkci, která načte ze souboru obrázek tak, aby nebyl soubor nijak svázán s výslednou proměnnou. Tato technika využívá načtení ze souboru do proměnné Image, pak vytvoření proměnné Bitmap se stejnou velikostí jako načtený Image. Následně vytvoříme objekt Graphics, který propojíme s proměnnou Bitmap a pak zde vykreslíme načtený obrázek. Nakonec uvolníme proměnnou Image.

  ''' <summary>
  ''' Vrátí načtený obrázkový soubor do Image.
  ''' </summary>
  ''' <param name="FileName">Název souboru.</param>
  Public Function LoadImage(ByVal FileName As String) As Image
    Try
      Dim i As Image = Image.FromFile(FileName)
      Dim img As Bitmap = New Bitmap(i.Width, i.Height)
      Dim g As Drawing.Graphics = Drawing.Graphics.FromImage(img)
      g.DrawImage(i, 0, 0, i.Width, i.Height)
      i.Dispose()
      Return img
    Catch ex As Exception
      MsgBox("Nastala chyba při načítání obrázku." & vbCrLf & "(" & ex.Message & ")", MsgBoxStyle.Critical, "Chyba")
      Return Nothing
    End Try
  End Function

Vytvoření souboru s vodoznakem:

  ''' <summary>
  ''' Vložení vodoznaku do obrázku.
  ''' </summary>
  ''' <param name="InputFileName">Vstupní soubor.</param>
  ''' <param name="OutputFileName">Výstupní soubor.</param>
  ''' <param name="ImgPos">Umístění vodoznaku v obrázku.</param>
  ''' <param name="Opacity">Průhlednost.</param>
  Private Sub CreateImageFile(ByVal InputFileName As String, ByVal OutputFileName As String, ByVal ImgPos As Point, ByVal Opacity As Integer)
    Try
      Dim img As Image = LoadImage(InputFileName)
      Dim vod As Image = LoadImage(VFileName)

      Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(img)

      Dim ptsArray As Single()() = {New Single() {1, 0, 0, 0, 0}, _
                     New Single() {0, 1, 0, 0, 0}, _
                     New Single() {0, 0, 1, 0, 0}, _
                     New Single() {0, 0, 0, Math.Round(Opacity / 100, 2), 0}, _
                     New Single() {0, 0, 0, 0, 1}}
      ' vytvoření matice barev objektu
      Dim clrMatrix As New ColorMatrix(ptsArray)
      ' vytvoření atributů obrázku
      Dim imgAttributes As New ImageAttributes
      ' nastavení matice barev
      imgAttributes.SetColorMatrix(clrMatrix, ColorMatrixFlag.Default, ColorAdjustType.Bitmap)
      ' vykreslení vodoznaku
      g.DrawImage(vod, New Rectangle(ImgPos, vod.Size), 0, 0, vod.Width, vod.Height, GraphicsUnit.Pixel, imgAttributes)

      ' uložení obrázku
      img.Save(OutputFileName, Me.JPGCodecInformations, Me.JPGEncoderParameters)
    Catch ex As Exception
      MsgBox("Nastala chyba při úpravách pro vložení nového obrázku!" & vbCrLf & "(" & ex.Message & ")", MsgBoxStyle.Critical, "Chyba")
    End Try
  End Sub

Teď, když už máme hotové jádro naší aplikace, můžeme se pustit do nastavení ovládacích prvků, tedy tlačítek.

Tlačítko "Přidat obrázky, které se mají upravit":

  Private Sub PridatObrazkyProUpravu_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PřidatObrázkyProÚpravu.Click
    If Soubory.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      For Each f As String In Soubory.FileNames
        ListBox1.Items.Add(f)
      Next
    End If
  End Sub

Tlačítko "Smazat seznam":

  Private Sub SmazatSeznamObrazku_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SmazatSeznamObrázků.Click
    ListBox1.Items.Clear()
  End Sub

Tlačítko "Nahrát soubor vodoznaku":

  Private Sub NahratSouborVodoznaku_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NahrátSouborVodoznaku.Click
    Vodoznak.FileName = VFileName
    If Vodoznak.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      VFileName = Vodoznak.FileName
    End If
  End Sub

Tlačítko "Spracuj soubory!":

  Private Sub SpracujSoubory_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SpracujSoubory.Click
    Dim f As String              'proměnná pro úchovu vždy jednoho názvu souboru z ListBoxu
    Dim imgPos As New Point(0, 0)       'umístění vykreslovaného vodoznaku
    Dim Opc As Integer = Opacityx.Value    'úroveň průhlednosti
    Dim img As Image             'obrázek, na který vykreslujeme vodoznak
    Dim imgVod As Image            'vodoznak
    CompressionQuality = Comp.Value      'úroveň komprese výsledného obrázku

    SetJPGCompression()            'nastavení kodeku JPEG na určenou úroveň komprese

    If VFileName.Length > 0 Then
      If IO.File.Exists(VFileName) Then
        imgVod = LoadImage(VFileName)
        If ListBox1.Items.Count > 0 Then
          For i As Integer = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
            If IO.File.Exists(ListBox1.Items.Item(i)) Then
              f = ListBox1.Items.Item(i)

              img = LoadImage(f)

              'nastavení pozice pro vykreslení vodoznaku
              If TopLeft.Checked Then
                imgPos.X = TopLeftX.Value
                imgPos.Y = TopLeftY.Value
              End If
              If TopRight.Checked Then
                imgPos.X = img.Width - TopRightX.Value - imgVod.Width
                imgPos.Y = TopRightY.Value
              End If
              If BottomLeft.Checked Then
                imgPos.X = BottomLeftX.Value
                imgPos.Y = img.Height - BottomLeftY.Value - imgVod.Height
              End If
              If BottomRight.Checked Then
                imgPos.X = img.Width - BottomRightX.Value - imgVod.Width
                imgPos.Y = img.Height - BottomRightY.Value - imgVod.Height
              End If

              'vykreslení vodoznaku, uložení souboru
              If RewriteOriginal.Checked Then
                CreateImageFile(f, f, imgPos, Opc)
              Else
                CreateImageFile(f, f.Substring(0, f.LastIndexOf("\") + 1) & CStr(i) & ".jpg", imgPos, Opc)
              End If
            Else
              MsgBox("Soubor " & ListBox1.Items.Item(i) & " neexistuje!", MsgBoxStyle.Critical, "Chyba")
            End If
          Next
          MsgBox("Spracování proběhlo úspěšně!", MsgBoxStyle.Information, "Informace")
        Else
          MsgBox("Nejsou vybrány soubory pro spracování!", MsgBoxStyle.Exclamation, "Upozornění")
        End If
      Else
        MsgBox("Soubor vodoznaku neexistuje!", MsgBoxStyle.Critical, "Chyba")
      End If
    Else
      MsgBox("Nebyl vybrán soubor s vodoznakem!", MsgBoxStyle.Exclamation, "Upozornění")
    End If
  End Sub

Váš program jest vytvořen, nezbývá než popřát štěstí při jeho používání. Zdrojový kód příkladu si můžete stáhnout

.

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Mohlo by vás také zajímat

Kreslící tabule pro více uživatelů přes TCP/IP - díl 1.: Úvod, uživatelské prostředí

V prním dílu tohoto seriálu si navrhneme potřebné uživatelské rozhraní kreslící tabule.

Programujeme hry - díl 3.: Bubble Breaker

V tomto díle si ukážeme, jak se dělají barevné přechody s GDI+, vysvětlíme si, jak funguje rekurze a jaká úskalí nás s ní mohou potkat. Procvičíme si také trochu logického myšlení a zopakujeme to, co jsme si ukazovali v dílech minulých.

XNA 2.0 ve VB.NET - díl 4.: Textury a světla v XNA

V tomto díle přidáme na náš terén textury a naučíme se pracovat se světly. Při tom si vysvětlíme, co jsou to normály a jak je jednoduše (i když ne přesně) spočítat, aby nám světlo odvětlovalo plochy správně.

 

 

Nový příspěvek

 

Diskuse: Hromadné vkládání vodoznaku do obrázků

Prosím nebylo by možné tento program zde dát již hotový? Neovládám programování a hodně by mi tento program pomohl. děkuji

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Stáhni si zdrojové kódy,ne?Nahoře klikni na odkaz "Zde".

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Hromadné vkládání vodoznaku do obrázků

Píše se Zpracuj, Pepíku ;)

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Stane se ne.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Hromadné vkládání vodoznaku do obrázků

Ahoj, dobrý příklad. Díky za něj.

Hubert

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback