vb 2008 sčítanie stlpcov listview   otázka

VB.NET, .NET Tips

Dobry večer!

Vedel by mi niekto napisať kratky kod alebo poradiť ako sčítať všetky položky z daneho stlpca v listview?

Dakujem

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Prohledáte-li fórum jistě najdete příklad, jak procházet položky listview

v cyklu a zjistit jejich součet, ale můžete se také inspirovat oprášeným

příkladem s evidencí příspěvků na faru :), kde je zdrojem dat pro listview

datatable, která se nám postará o součty finačních příspěvků v jednotlivých

řádcích a sloupcích, případně minimální, maximální a průměrnou roční hodnotu

příspěvku...

Založte projekt s formulářem Form1, kód přiložen níže:

Public Class Form1
  Dim lv As DataListView

  Public Sub New()
    ' This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()
    ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.
    lv = New DataListView
    Dim tb As TextBox = New TextBox, cb As ComboBox = New ComboBox
    tb.Name = "tb"
    cb.Name = "cb"
    Dim pnl As Panel = New Panel
    With pnl
      .Name = "pnl"
      .Dock = DockStyle.Top
      .Controls.Add(cb)
      .Controls.Add(tb)
      tb.Left = cb.Width
      .Height = tb.Height
    End With
    Me.Controls.Add(lv)
    lv.Location = New System.Drawing.Point(0, pnl.Height)
    lv.Dock = DockStyle.Fill
    Me.Controls.Add(pnl)
    pnl.Dock = DockStyle.Top
    AddHandler tb.TextChanged, New EventHandler(AddressOf tb_TextChanged)
    Dim dt As DataTable = New DataTable
    With dt
      .Columns.Add("Jméno", GetType(String))
      .Columns.Add("Příjmení", GetType(String))
      .Columns.Add("2010", GetType(Integer))
      .Columns.Add("2011", GetType(Integer))
      .Columns.Add("2012", GetType(Integer))
      .Columns.Add("2013", GetType(Integer))
      .Columns.Add("Celkem", GetType(Integer))
      .Columns("Celkem").Expression = "[2010]+[2011]+[2012]+[2013]"

      .Rows.Add("Josef", "Škopek", 100, 200, 300, 400)
      .Rows.Add("Venca", "Konopník", 200, 300, 300, 100)
      .Rows.Add("Jirka", "Škopek", 200, 200, 300, 200)
      .Rows.Add("Gábina", "Tejfarová", 300, 400, 300, 300)
      .Rows.Add("Blažena", "Škopková", 400, 200, 300, 400)
      .Rows.Add("Šimon", "Plánička", 700, 200, 300, 500)
      .Rows.Add("Josef", "Tlustý", 700, 200, 300, 600)
      .Rows.Add("Emílie", "Kelišová", 700, 200, 500, 700)
      .Rows.Add("Pavel", "Konopník", 700, 600, 500, 400)
      .Rows.Add("Antonie", "Konopníková", 100, 100, 100, 100)
    End With
    lv.DataSource = dt
    For Each c As DataColumn In dt.Columns
      lv.Columns.Add(c.Caption)
      If c.DataType Is GetType(Integer) Then
        lv.Columns(lv.Columns.Count - 1).TextAlign = HorizontalAlignment.Right
      End If
      If c.DataType Is GetType(String) Then
        cb.Items.Add(New String(c.Caption))
      End If
    Next
    cb.SelectedIndex = 0
    AddHandler cb.SelectedIndexChanged, New EventHandler(AddressOf cb_SelectedIndexChanged)
  End Sub

  Private Sub cb_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("tb"), TextBox).Clear()
  End Sub

  Private Sub tb_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    lv.Filter(Me.Controls("pnl").Controls("cb").Text, DirectCast(sender, TextBox).Text)
  End Sub
End Class

Public Class DataListView
  Inherits ListView
  Private dt As DataTable

  Public Property DataSource() As DataTable
    Get
      DataSource = dt
    End Get
    Set(ByVal value As DataTable)
      dt = value
      Me.SetDataSource(dt)
    End Set
  End Property

  Private Sub SetDataSource(ByVal fromDataTable As DataTable)
    Me.Items.Clear()
    For i As Integer = 0 To fromDataTable.Rows.Count - 1
      Dim lvItem As ListViewItem
      lvItem = Me.Items.Add(fromDataTable.Rows(i).Item(0).ToString)
      For j As Integer = 1 To fromDataTable.Columns.Count - 1
        lvItem.SubItems.Add(fromDataTable.Rows(i).Item(j).ToString)
      Next j
    Next i

    If Not Me.Items.Count > 0 Then Exit Sub

    For i As Integer = 0 To fromDataTable.Columns.Count - 1
      If i = 0 Then
        Me.Items.Add("Sum")
        Me.Items(Me.Items.Count - 1).BackColor = SystemColors.Info
        Me.Items.Add("Min")
        Me.Items(Me.Items.Count - 1).BackColor = SystemColors.Info
        Me.Items.Add("Max")
        Me.Items(Me.Items.Count - 1).BackColor = SystemColors.Info
        Me.Items.Add("Avg")
        Me.Items(Me.Items.Count - 1).BackColor = SystemColors.Info
      Else
        If fromDataTable.Columns(i).DataType Is GetType(Integer) Then
          Dim _sum As Integer = _
            fromDataTable.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
            "Sum", fromDataTable.Columns(i).ColumnName), Nothing)
          Dim _min As Integer = _
            fromDataTable.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
            "Min", fromDataTable.Columns(i).ColumnName), Nothing)
          Dim _max As Integer = _
            fromDataTable.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
            "Max", fromDataTable.Columns(i).ColumnName), Nothing)
          Dim _avg As Integer = _
            fromDataTable.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
            "Avg", fromDataTable.Columns(i).ColumnName), Nothing)
          Me.Items(Me.Items.Count - 4).SubItems.Add(_sum.ToString)
          Me.Items(Me.Items.Count - 3).SubItems.Add(_min.ToString)
          Me.Items(Me.Items.Count - 2).SubItems.Add(_max.ToString)
          Me.Items(Me.Items.Count - 1).SubItems.Add(_avg.ToString)

        Else
          Me.Items(Me.Items.Count - 4).SubItems.Add("")
          Me.Items(Me.Items.Count - 3).SubItems.Add("")
          Me.Items(Me.Items.Count - 2).SubItems.Add("")
          Me.Items(Me.Items.Count - 1).SubItems.Add("")
        End If
      End If
    Next
  End Sub

  Public Sub New()
    Me.View = Windows.Forms.View.Details
    Me.HideSelection = False
    Me.FullRowSelect = True
    Me.GridLines = True
    Me.HeaderStyle = ColumnHeaderStyle.Nonclickable
  End Sub

  Public Sub Filter(ByVal ColumnName As String, ByVal FilterText As String)
    Dim exp As String = vbNullString
    If Trim(FilterText) = vbNullString Then
      Me.SetDataSource(dt)
    Else
      Dim tbl As New DataTable
      tbl = dt.Clone
      exp = String.Format("[{0}] Like '{1}%'", ColumnName, FilterText)
      Dim dr() As DataRow = dt.Select(exp)
      For i As Integer = 0 To dr.Length - 1
        tbl.ImportRow(dr(i))
      Next
      Me.SetDataSource(tbl)
    End If
  End Sub
End Class

Jména farníků včetně výše příspěvku jsou smyšlená pro potřebu příkladu.

Od původního záměru kolikrát vrátili židle poblitý jsem nakonec upustil. :)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

osměluji se přidat svůj dotaz k tomuto vláknu s inspirací, neboť

farníci začali vařit pivo, aby ho měli dost a mohli lít i z oken. :)

Pro potřeby onoho pivovaru vznikla potřeba sčítat hodnoty podle

provozu a také v daném období, podobný postup, ale v datagridview,

neboť poskytuje možnost sloupce formátovat, taky jde lépe naplnit,

bohaté na události atd. a aby byla změna ;), pořád jen to listview.

Vložit novou třídu s názvem Brewery do projektu, nahradit kód vzorkem níže.

Ve vlasnostech projektu nastavit Brewery jako startovní formulář:

Imports System.Windows.Forms

Public Class Brewery
  Inherits Form
  Private bs As BindingSource
  Private WithEvents dgv As DataGridView 'header and data
  Private WithEvents dgf As DataGridView 'footer

  Public Sub New()
    Me.Text = "Brewery"
    Dim tb As TextBox = New TextBox
    tb.Name = "tb"
    Dim dtpFrom As DateTimePicker = New DateTimePicker
    With dtpFrom
      .Name = "dtpFrom"
      .Format = DateTimePickerFormat.Short
    End With
    Dim dtpTo As DateTimePicker = New DateTimePicker
    With dtpTo
      .Name = "dtpTo"
      .Format = DateTimePickerFormat.Short
    End With
    Dim pnl As Panel = New Panel
    With pnl
      .Name = "pnl"
      .Dock = DockStyle.Top
      .Controls.AddRange(New Control() {tb, dtpFrom, dtpTo})
      .Height = dtpFrom.Height * 2
    End With
    bs = New BindingSource
    bs.DataSource = CreateSampleDataTable()
    dgv = New DataGridView
    With dgv
      .Dock = DockStyle.Fill
      .RowHeadersVisible = False
      .AllowUserToResizeRows = False
      .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
      .BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
      Me.Controls.Add(dgv)
      Me.Controls.Add(pnl)
      .ReadOnly = True 'False 
      .AllowUserToAddRows = Not .ReadOnly
      .DataSource = bs
    End With
  End Sub

  Private Sub tb_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim exp As String = Nothing
    Dim ColumnName As String, FilterText As String
    ColumnName = "Provoz"
    FilterText = DirectCast(sender, TextBox).Text
    If Trim(FilterText) <> vbNullString Then
      exp = String.Format("[{0}] Like '{1}%'", ColumnName, FilterText)
    End If
    Dim dtpFrom As DateTimePicker = DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpFrom"), DateTimePicker)
    Dim dtpTo As DateTimePicker = DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpTo"), DateTimePicker)
    Dim exp1 As String = Nothing
    If Not (Date.Equals(dtpFrom.Value, dtpFrom.Tag) And Date.Equals(dtpTo.Value, dtpTo.Tag)) Then
      exp1 = String.Format("([{0}] >= #{1:M/dd/yyyy}# AND [{0}] <= #{2:M/dd/yyyy}#)", _
        "Datum", dtpFrom.Value, dtpTo.Value)
    End If
    Dim exps As String = IIf(exp = String.Empty, IIf(exp1 = String.Empty, "", exp1), exp & _
      IIf(exp1 = String.Empty, "", IIf(exp = String.Empty, "", " AND ") & exp1))
    bs.Filter = exps
    Dim dv As DataView = DirectCast(bs.List, DataView)
    Dim t As DataTable = dv.ToTable

    Dim _sum As Decimal
    Dim res = t.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
      "Sum", t.Columns(2).ColumnName), Nothing)
    If TypeOf (res) Is Decimal Then _sum = res

    dgf.Columns(1).HeaderText = String.Format("{0} z {1}", dv.Count, _
    DirectCast(bs.DataSource, DataTable).Rows.Count())
    dgf.Columns(2).HeaderCell.Value = Format(_sum, dgv.Columns(2).DefaultCellStyle.Format)
  End Sub

  Private Sub dgv_ColumnWidthChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventArgs) Handles dgv.ColumnWidthChanged
    SetColumnWidths()
  End Sub

  Private Sub SetColumnWidths()
    Dim tb As TextBox = _
      DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("tb"), TextBox)
    tb.Width = dgv.Columns(0).Width
    Dim dtpFrom As DateTimePicker = _
      DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpFrom"), DateTimePicker)
    With dtpFrom
      .Width = dgv.Columns(1).Width
      .Left = tb.Right
    End With
    Dim dtpTo As DateTimePicker = _
      DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpTo"), DateTimePicker)
    With dtpTo
      .Width = dgv.Columns(1).Width
      .Left = tb.Right
      .Top = dtpFrom.Bottom
    End With
    If Not dgf Is Nothing Then
      For ic As Integer = 0 To dgv.Columns.Count - 1
        dgf.Columns(ic).Width = dgv.Columns(ic).Width
      Next
      Dim ctrl As New Control
      For Each ctrl In dgv.Controls
        If ctrl.GetType() Is GetType(HScrollBar) Then
          If ctrl.Visible = True Then
            If dgf.Columns.Count = dgv.Columns.Count Then
              dgf.Columns.Add("vsb", "")
            End If
            dgf.Columns(dgf.Columns.Count - 1).Width = ctrl.Width
          Else
            If dgf.Columns.Count > dgv.Columns.Count Then
              dgf.Columns.RemoveAt(dgf.Columns.Count - 1)
            End If
          End If
          Exit For
        End If
      Next
      dgf.HorizontalScrollingOffset = dgv.HorizontalScrollingOffset
    End If
  End Sub

  Private Sub dgv_DataSourceChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles dgv.DataSourceChanged
    With dgv
      .Sort(dgv.Columns(1), System.ComponentModel.ListSortDirection.Ascending)
      .AutoResizeColumnHeadersHeight()
      .AutoResizeRows(DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells)
    End With
    Dim t As DataTable = DirectCast(bs.DataSource, DataTable)
    dgf = New DataGridView
    With dgf
      .Dock = DockStyle.Bottom
      .BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
      .RowHeadersVisible = dgv.RowHeadersVisible
      For Each c As DataGridViewColumn In dgv.Columns
        .Columns.Add(c.Name, IIf(c.Index = 0, "Celkem", ""))
        .Columns(dgf.Columns.Count - 1).SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
        With t
          If Not .Columns(c.DataPropertyName).ExtendedProperties("Format") Is Nothing Then
            c.DefaultCellStyle.Format = .Columns(c.DataPropertyName).ExtendedProperties("Format")
          End If
          If .Columns(c.DataPropertyName).DataType Is GetType(Decimal) Then
            c.DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
            dgf.Columns(c.DataPropertyName).HeaderCell.Style.Alignment = _
              DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
          End If
          If .Columns(c.DataPropertyName).DataType Is GetType(Date) Then
            c.DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
          End If
        End With
      Next
      .BackgroundColor = dgf.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor
      .AllowUserToAddRows = False
      .AllowUserToResizeColumns = False
      .AllowUserToResizeRows = False
      .Height = .ColumnHeadersHeight
      .ScrollBars = ScrollBars.None
    End With
    Me.Controls.Add(dgf)
    Dim dteMin As Date = t.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
      "Min", t.Columns(1).ColumnName), Nothing)
    Dim dteMax As Date = t.Compute(String.Format("{0}([{1}])", _
          "Max", t.Columns(1).ColumnName), Nothing)
    Dim dtpFrom As DateTimePicker = _
      DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpFrom"), DateTimePicker)
    With dtpFrom
      .Value = dteMin
      .Tag = dteMin
      .MinDate = dteMin
      .MaxDate = dteMax
    End With
    Dim dtpTo As DateTimePicker = _
      DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpTo"), DateTimePicker)
    With dtpTo
      .Value = dteMax
      .Tag = dteMax
      .MinDate = dteMin
      .MaxDate = dteMax
    End With
    Dim tb As TextBox = DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("tb"), TextBox)
    AddHandler tb.TextChanged, AddressOf tb_TextChanged
    AddHandler dtpFrom.ValueChanged, AddressOf dtp_ValueChanged
    AddHandler dtpTo.ValueChanged, AddressOf dtp_ValueChanged
    Dim s As New AutoCompleteStringCollection()
    t = New DataView(t).ToTable(True, "Provoz")
    For Each r As DataRow In t.Rows
      s.Add(r(0))
    Next
    tb.AutoCompleteCustomSource = s
    tb.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest
    tb.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
    SetColumnWidths()
    tb_TextChanged(Me.Controls("pnl").Controls("tb"), EventArgs.Empty)
  End Sub

  Private Sub dgv_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles dgv.Scroll
    If e.ScrollOrientation = ScrollOrientation.VerticalScroll Then Exit Sub
    SetColumnWidths()
  End Sub

  Private Sub Brewery_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
    SetColumnWidths()
  End Sub

  Private Sub dtp_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim dtpFrom As DateTimePicker = DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpFrom"), DateTimePicker)
    Dim dtpTo As DateTimePicker = DirectCast(Me.Controls("pnl").Controls("dtpTo"), DateTimePicker)
    If dtpFrom.Value <= dtpTo.Value Then
      tb_TextChanged(Me.Controls("pnl").Controls("tb"), EventArgs.Empty)
    Else
      dtpTo.Value = dtpFrom.Value
    End If
  End Sub

  Private Function CreateSampleDataTable() As DataTable
    Dim dt As DataTable = New DataTable
    With dt
      .Columns.Add("Provoz", GetType(String))
      .Columns.Add("Datum", GetType(Date))
      .Columns("Datum").ExtendedProperties.Add("Format", "d")
      .Columns.Add("Kč", GetType(Decimal))
      .Columns("Kč").ExtendedProperties.Add("Format", "N2")
    End With
    Dim departments() As String = New String() {"Sladovna", _
      "Hvozd", "Varna", "Spilka", "Ležácký sklep", "Expedice", _
      "Stáčírna", "Plnící linka", "Filtrace", "Pasterizace"}

    For m As Integer = 1 To 12
      For c As Integer = 0 To departments.Length - 1
        dt.Rows.Add(departments(c), _
          New Date(Now.Year, m, _
          IIf(c < departments.Length - 1, c * 2 + 1, _
          DateTime.DaysInMonth(Now.Year, m))), (c + 1) * 1000 + c / 10)
      Next
    Next
    dt.AcceptChanges()
    Return dt
  End Function
End Class

Jakým způsobem lze zobrazit poslední řádek pro součet přímo v jednom jediném datagridview?

S ohledem na možnost povolit přidávání řádků a zachování možnosti seřazení podle libovolného sloupce. Nezbylo, než to vzdát po marných pokusech, ale bylo by milé ,pokud někdo již řešil

a měl by chuť se podělit o své řešení. Případně předem děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Záleží především na tom, v jakém přesně formátu číslo ve sloupci je.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback