Ako nastaviť Generovanie MIDI súboru?   otázka

VB.NET

Aktualizovaný_

Zdravím, prosím o radu, ako nastaviť hudobný nástroj pri generovaní MIDI súboru.

Všetko funguje perfektne, ale potrebujem zmeniť klavír na akordeón.

Ja to nedokážem rozlúsknuť.

Kód ešte pokračuje, ale mám dojem, že problém bude v tejto časti.

Za každú radu ďakujem.

https://devblogs.microsoft.com/vbteam/ve...

''' <summary>
''' 
''' </summary>
''' <remarks>Thanks to http://www.skytopia.com/project/articles/midi.html for the crash course on MIDI formats!</remarks>
Public Class MIDI_novy
  ' These are fixed data:
  Dim MIDIHeader() As Byte = {&H4D, &H54, &H68, &H64, &H0, &H0, &H0, &H6}
  Dim SubFormatType() As Byte = {&H0, &H1} ' Type-1 MIDI file (as opposed to Type-0)

  Const ticksPerBeat = &H80
  ' These could be changed (in theory) by the program
  Dim Speed() As Byte = {&H0, ticksPerBeat} ' Default to 128

  Public Tracks As New List(Of Track)
  Public Function AddTrack() As Track
    Dim t As New Track
    Tracks.Add(t)
    Return t
  End Function

  Public Sub Load(ByVal filepath As String)
    ' Maybe later...
  End Sub
  Public Sub Save(ByVal filepath As String)
    Try
      My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, MIDIHeader, False)
      My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, SubFormatType, True)

      Dim numTracks As UShort = 0
      For Each t In Tracks
        If t.ValidTrack Then
          numTracks += 1
        End If
      Next
      Dim byteTracks(0 To 1) As Byte
      byteTracks(0) = CByte((numTracks >> 8) And &HFF)
      byteTracks(1) = CByte((numTracks And &HFF))
      My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, byteTracks, True)

      My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, Speed, True)

      For Each t In Tracks
        t.Save(filepath)
      Next
    Catch ex As Exception
      MsgBox("Unable to save the file due to the following error:" & vbCrLf & ex.Message)
      Return
    End Try

  End Sub

  Public Class Track

    Public Enum NoteEvent
      NoteOff = &H8
      NoteOn = &H9

      ' Advanced
      AfterTouch = &HA
      ControlChange = &HB
      ProgramChange = &HC
      ChannelPressure = &HD
      PitchWheel = &HE
    End Enum

    ' These are fixed data
    Dim TrackHeader() As Byte = {&H4D, &H54, &H72, &H6B}
    Dim TrackOut() As Byte = {&H0, &HFF, &H2F, &H0}

    ' These can be changed by the program
    Public TrackData As New List(Of Byte)
    Dim TrackMetadata As New List(Of Byte)
    Public Channel As SByte = -1
    Public Function ValidTrack() As Boolean
      Return Channel >= 0
    End Function

    Public Sub Save(ByVal filepath As String)
      If ValidTrack() Then
        My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, TrackHeader, True)

        Dim TrackSize As UInt32 = TrackData.Count() + TrackMetadata.Count() + TrackOut.Count()
        Dim byteTrackSize(0 To 3) As Byte
        byteTrackSize(0) = CByte((TrackSize >> 24) And &HFF)
        byteTrackSize(1) = CByte((TrackSize >> 16) And &HFF)
        byteTrackSize(2) = CByte((TrackSize >> 8) And &HFF)
        byteTrackSize(3) = CByte((TrackSize And &HFF))
        My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, byteTrackSize, True)
        My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, TrackData.ToArray, True)
        My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, TrackMetadata.ToArray, True)
        My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(filepath, TrackOut, True)
      End If
    End Sub
    Public Sub AddNoteOnOffEvent(ByVal beatOffset As Double, ByVal ev As NoteEvent, ByVal note As Byte, ByVal volume As Byte)
      If Not ValidTrack() Then Return
      Dim tickOffset As UInt32 = CType(beatOffset * ticksPerBeat, UInt32)
      If ev = NoteEvent.NoteOn OrElse ev = NoteEvent.NoteOff Then
        TrackData.AddRange(TranslateTickTime(tickOffset))
        TrackData.Add((ev << 4) Or (CByte(Channel) And &HF))
        TrackData.Add(note)
        TrackData.Add(volume)
      Else
        ' Error handling here, or other handling
      End If

    End Sub

    Private Function TranslateTickTime(ByVal ticks As UInt32) As Byte()
      Dim value As UInt32 = ticks
      Dim buffer As UInt32
      buffer = ticks And &H7F
      value = value >> 7
      While value > 0
        buffer = buffer << 8
        buffer = buffer Or ((value And &H7F) Or &H80)
        value = value >> 7
      End While

      ' The encoded values are now in the buffer backwards, so retrieve them...
      Dim blist As New List(Of Byte)
      While True
        blist.Add(CByte(&HFF And buffer))
        If (buffer And &H80) > 0 Then
          buffer = buffer >> 8
        Else
          Exit While
        End If
      End While

      Return blist.ToArray
    End Function
  End Class

End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback