Pohyb v XNA   otázka

VB.NET, XNA

Dobrý den. Programuji hru a potřebuji, aby se mi hýbaly nové články hada, ale nehýbou. Hra je v XNA 4.

Public Class Game1
  Inherits Microsoft.Xna.Framework.Game

  Private WithEvents graphics As GraphicsDeviceManager
  Private WithEvents spriteBatch As SpriteBatch
  Dim snake As New List(Of Sprite)
  Dim sTexture, jTexture As Texture2D
  Dim jidlo As Sprite
  '1: nahoru, 2: dolu, 3: doleva, 4:doprava
  Dim smer As Integer
  Dim stsmer As Integer
  Public Sub New()
    graphics = New GraphicsDeviceManager(Me)
    graphics.PreferredBackBufferWidth = 150
    graphics.PreferredBackBufferHeight = 150
    Content.RootDirectory = "Content"
  End Sub

  ''' <summary>
  ''' Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
  ''' This is where it can query for any required services and load any non-graphic
  ''' related content. Calling MyBase.Initialize will enumerate through any components
  ''' and initialize them as well.
  ''' </summary>
  Protected Overrides Sub Initialize()
    ' TODO: Add your initialization logic here
    MyBase.Initialize()
  End Sub

  ''' <summary>
  ''' LoadContent will be called once per game and is the place to load
  ''' all of your content.
  ''' </summary>
  Protected Overrides Sub LoadContent()
    ' Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
    spriteBatch = New SpriteBatch(GraphicsDevice)
    sTexture = Content.Load(Of Texture2D)("telo")
    jTexture = Content.Load(Of Texture2D)("jidlo")
    ' TODO: use Me.Content to load your game content here
    snake.Add(New Sprite(sTexture, New Rectangle(1, 1, sTexture.Width, sTexture.Height)))
    jidlo = New Sprite(jTexture, New Rectangle(rnd.Next(1, graphics.PreferredBackBufferWidth), rnd.Next(1, graphics.PreferredBackBufferHeight),
                          jTexture.Width, jTexture.Height))
  End Sub

  ''' <summary>
  ''' UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
  ''' all content.
  ''' </summary>
  Protected Overrides Sub UnloadContent()
    ' TODO: Unload any non ContentManager content here
  End Sub

  Dim jinysmer As Integer = 0
  ''' <summary>
  ''' Allows the game to run logic such as updating the world,
  ''' checking for collisions, gathering input, and playing audio.
  ''' </summary>
  ''' <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
  Protected Overrides Sub Update(ByVal gameTime As GameTime)
    ' Allows the game to exit
    If GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back = ButtonState.Pressed Then
      Me.Exit()
    End If
    stsmer = smer
    Dim kState As KeyboardState = Keyboard.GetState
    If kState.GetPressedKeys.Count > 0 Then
      Select Case kState.GetPressedKeys(0)
        Case Keys.Up
          smer = 1
        Case Keys.Down
          smer = 2
        Case Keys.Left
          smer = 3
        Case Keys.Right
          smer = 4
      End Select
    End If
    If Not stsmer = smer Then
      Select Case smer
        Case 1
          snake(jinysmer).Position.Y -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          For i As Integer = jinysmer + 1 To snake.Count - 1
            Select Case stsmer
              Case 2
                snake(i).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 3
                snake(i).Position.X -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 4
                snake(i).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
            End Select
          Next
        Case 2
          snake(jinysmer).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          For i As Integer = jinysmer + 1 To snake.Count - 1
            Select Case stsmer
              Case 1
                snake(i).Position.Y -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 3
                snake(i).Position.X -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 4
                snake(i).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
            End Select
          Next
        Case 3
          snake(jinysmer).Position.X -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          For i As Integer = jinysmer + 1 To snake.Count - 1
            Select Case stsmer
              Case 1
                snake(i).Position.Y -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 2
                snake(i).Position.X += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 4
                snake(i).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
            End Select
          Next
        Case 4
          snake(jinysmer).Position.X += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          For i As Integer = jinysmer + 1 To snake.Count - 1
            Select Case stsmer
              Case 2
                snake(i).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 3
                snake(i).Position.X -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
              Case 1
                snake(i).Position.Y -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
            End Select
          Next
      End Select
    Else
      For i As Integer = 0 To snake.Count - 1
        Select Case smer
          Case 1
            snake(i).Position.Y -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          Case 2
            snake(i).Position.Y += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          Case 3
            snake(i).Position.X -= CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
          Case 4
            snake(i).Position.X += CSng(0.005 * gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * sTexture.Width)
        End Select
      Next
    End If

    If snake(0).Rectangle.Intersects(jidlo.Rectangle) Then
      snake.Add(New Sprite(sTexture, New Rectangle(snake(snake.Count - 1).Rectangle.X + sTexture.Width,
                             snake(snake.Count - 1).Rectangle.Y + sTexture.Height,
                             jTexture.Width, jTexture.Height)))
      jidlo = New Sprite(jTexture, New Rectangle(rnd.Next(1, graphics.PreferredBackBufferWidth), rnd.Next(1, graphics.PreferredBackBufferHeight),
                          jTexture.Width, jTexture.Height))

    End If

    snake(0).Rectangle.X = CInt(snake(0).Position.X)
    snake(0).Rectangle.Y = CInt(snake(0).Position.Y)
    ' TODO: Add your update logic here
    MyBase.Update(gameTime)
  End Sub
  Dim rnd As New Random
  ''' <summary>
  ''' This is called when the game should draw itself.
  ''' </summary>
  ''' <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
  Protected Overrides Sub Draw(ByVal gameTime As GameTime)
    GraphicsDevice.Clear(New Color With {.R = 47, .G = 86, .B = 35})
    spriteBatch.Begin()
    For Each fe As Sprite In snake
      fe.Draw(spriteBatch)
    Next
    jidlo.Draw(spriteBatch)
    spriteBatch.End()
    ' TODO: Add your drawing code here
    MyBase.Draw(gameTime)
  End Sub
End Class

Mohl by se na to někdo prosím kouknout a navést mě? Děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback