Line counter v programu   otázka

VB.NET, I/O operace

Dobrý den,

vytvořil jsem si jednoduchý prográmek pro komunikaci s COM portem a mám problém s počítáním řádků v textboxu.

Chci, aby mi přičetl +1 do lablu při každém přidaném řádku.

Prosím o pomoc. Zde je můj kodImports System
Imports System.ComponentModel
Imports System.Threading
Imports System.IO.Ports
Imports System.Windows.Forms
Public Class frmMain
  
  Dim myPort As Array 'COM Ports +detected on the system will be stored here
  Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String) 'Added to prevent threading errors during receiveing of data
  Dim bytes() As Byte = {&H2A, &H61, &H0, &H5, &HFE, &H2, &H60, &HF, &HD}
  Dim buffer As String
  Dim count As Integer
  Dim enc = New System.Text.UTF8Encoding
  Dim currentLineIndex As Integer = 0
  Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    'When our form loads, auto detect all serial ports in the system and populate the cmbPort Combo box.
    myPort = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames() 'Get all com ports available
    cmbBaud.Items.Add(9600)   'Populate the cmbBaud Combo box to common baud rates used
    cmbBaud.Items.Add(19200)
    cmbBaud.Items.Add(38400)
    cmbBaud.Items.Add(57600)
    cmbBaud.Items.Add(115200)
   

    For i = 0 To UBound(myPort)
      cmbPort.Items.Add(myPort(i))
    Next
    cmbPort.Text = cmbPort.Items.Item(0)  'Set cmbPort text to the first COM port detected
    cmbBaud.Text = cmbBaud.Items.Item(0)  'Set cmbBaud text to the first Baud rate on the list

    btnDisconnect.Enabled = False      'Initially Disconnect Button is Disabled

  End Sub

    Private Sub btnConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click
    SerialPort1.PortName = cmbPort.Text     'Set SerialPort1 to the selected COM port at startup
    SerialPort1.BaudRate = cmbBaud.Text     'Set Baud rate to the selected value on

    'Other Serial Port Property
    SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
    SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
    SerialPort1.DataBits = 8      'Open our serial port

    Try
      SerialPort1.Open()
    Catch
      MessageBox.Show("Přístup ke COM portu byl odepřen")
    End Try

    btnConnect.Enabled = False     'Disable Connect button
    btnDisconnect.Enabled = True    'and Enable Disconnect button

  End Sub

  Private Sub btnDisconnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDisconnect.Click
    SerialPort1.Close()       'Close our Serial Port

    btnConnect.Enabled = True
    btnDisconnect.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub btnSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click


    Try
      SerialPort1.Write(bytes, 0, bytes.Length)
    Catch
      MessageBox.Show("Port je zavřený")
    End Try

    'SerialPort1.Write(txtTransmit.Text & vbCr) 'The text contained in the txtText will be sent to the serial port as ascii
    'plus the carriage return (Enter Key) the carriage return can be ommitted if the other end does not need it
  End Sub

  Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
    'ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting())  'Automatically called every time a data is received at the serialPort

    Dim bytelenght As Integer = SerialPort1.BytesToRead
    Dim test As String
    Dim testpole(bytelenght - 1) As Byte
    SerialPort1.Read(testpole, 0, bytelenght)
    test = BitConverter.ToString(testpole, 0)
    ' test = test.Replace("-", "")
    ReceivedText(test)
    Me.rtbReceived.Text = String.Format("{0}", vbCrLf & (currentLineIndex + 1).ToString())
    Label1.Text = rtbReceived.Lines.Count.ToString

  End Sub
  Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As String)
    'compares the ID of the creating Thread to the ID of the calling Thread
    If Me.rtbReceived.InvokeRequired Then
      Dim x As New SetTextCallback(AddressOf ReceivedText)
      Me.Invoke(x, New Object() {(text)})
    Else
      Me.rtbReceived.Text &= [text] + vbLf

    End If  End Sub

  Private Sub cmbPort_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbPort.SelectedIndexChanged
    If SerialPort1.IsOpen = False Then
      SerialPort1.PortName = cmbPort.Text     'pop a message box to user if he is changing ports
    Else                                        'without disconnecting first.
      MsgBox("Uzavřete port", vbCritical)
    End If
  End Sub

  Private Sub cmbBaud_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbBaud.SelectedIndexChanged
    If SerialPort1.IsOpen = False Then
      SerialPort1.BaudRate = cmbBaud.Text     'pop a message box to user if he is changing baud rate
    Else                              'without disconnecting first.
      MsgBox("Uzavřete port", vbCritical)
    End If

Nejlepší by bylo synchronizovat program s ryanem , ale to už je nad moje síly. Potřebuji automaticky počítat řádky. Díky za pomoc

Ryanova stránka http://ryanfarley.com/blog/archive/2004/...

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

zdravím a co takto?

  Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    Dim x As Integer = Split(TextBox1.Text, vbCrLf).Count
    Label1.Text = x
  End Sub


nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback