DataGridView MultiRowCellMergedHeader   otázka

VB.NET, Komponenty, WinForms

Jak lze vytvořit v datagridview další řádek záhlaví sloupců?

Příklad pro představu: třeba naplnit sloupce názvy měsíců

a nad nimi v horním záhlaví zobrazit číslo čtvtletí měsíce

jako sloučenou buňku vždy pro dané tři měsíce

Vydat se cestou vlastního vykreslování v události Paint?

Problém mám s vykreslením části sloučené buňky s částí

textu s daným zarovnáním záhlaví při posouvání sloupců

vodorovným posuvníkem:

Např. aktuálně bude zobrazena část sloučeného záhlaví

pro měsíce leden až březem s textem "1.čtvtletí", text

se zarovnáním na střed a viditelná bude část sloupce únor

Nevíte, jak si poradit s vykreslením potřebné části textu?

Jakým způsobem to má datagridview pořešené, existují nějaké

metody, které lze obdobně použít? Jak na to s DrawString?

Není možnost si vykreslit celé další záhlaví samostatně?

Nebo si ulehčit útrapy s vlastním vykreslováním a synchronizovat

nějaký např. panel s labely se záhlavími sloupců datagridview?

Neřešil,prosím,již někdo z Vás něco podobného pro svoji potřebu?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Nastudujte si řádně komponentu DataGridView,podporuej vlastní napsání obsahu nebo i vlastnosti pro definici záhlaví

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dík za reakci, ale asi stále přehlížím vlastnost,

která by umožnila zadání dalšího (druhého) řádku

záhlaví navíc s možností slučovat jeho buňky...

Máte snad na mysli něco konkrétního?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Nemám moc zkušeností s grafics a vlastním vykreslováním,

přesto se pokusím o příklad, povede-li se mi celé vložit.

Jedná se jakýsi o kvartální a týdenní přehled evidence

(zde např. zneužívání židlí pro pana faráře).

Veškeré nápady, jak na to jít správně jsou vítány.

Public Class Form1
  Dim tc As TabControl
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Me.Text = "MultiHeaderDataGridView TestForm"
    tc = New TabControl
    With tc
      AddHandler .DrawItem, AddressOf tc_DrawItem
      .ItemSize = New Size(100, 25)
      .TabPages.Add("1", "Quarters")
      .TabPages.Add("2", "Weeks Of Year")
      .Dock = DockStyle.Fill
      .Alignment = System.Windows.Forms.TabAlignment.Left
      .SizeMode = TabSizeMode.Fixed
      .DrawMode = TabDrawMode.OwnerDrawFixed
    End With

    Dim dg1 As New MultiHeaderDataGridView
    Dim dg2 As New MultiHeaderDataGridView
    Dim dt As New DataTable
    With dt
      .Columns.Add("F1", Type.GetType("System.Int32"))
      .Columns.Add("F2", Type.GetType("System.String"))
      .Columns.Add("F3", Type.GetType("System.String"))
      .Columns.Add("1", Type.GetType("System.Int32"))
      .Columns.Add("2", Type.GetType("System.Int32"))
      .Columns.Add("3", Type.GetType("System.Int32"))
      .Columns.Add(FormatDateTime(Now.Date, DateFormat.ShortDate), _
        Type.GetType("System.Int32"))
      .Rows.Add(1, "Josef", "Škopek", 1, 2, 3, 0)
      .Rows.Add(2, "Venca", "Konopník", 2, 3, 3, 1)
      .Rows.Add(3, "Jirka", "Škopek", 2, 2, 3, 2)
      .Rows.Add(4, "Gábina", "Tejfarová", 3, 4, 3, 3)
      .Rows.Add(5, "Blažena", "Škopková", 4, 2, 3, 4)
      .Rows.Add(6, "Šimon", "Plánička", 7, 2, 3, 5)
      .Rows.Add(7, "Josef", "Tlustý", 9, 2, 3, 6)
      .Rows.Add(8, "Emílie", "Kelišová", 7, 2, 5, 7)
      .Rows.Add(9, "Pavel", "Konopník", 8, 6, 3, 8)
      .Rows.Add(10, "Antonie", "Konopníková", 1, 2, 3, 9)
    End With

    Dim y As Integer = Now.Year

    With dg1
      .AutoGenerateColumns = False
      .BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
      .StandardTab = True
      .ColumnHeadersHeight = .ColumnHeadersHeight * 2
      .AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells
      .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells
      .Dock = DockStyle.Fill
      .Columns.Add("F1", "č.")
      .Columns("F1").DataPropertyName = "F1"
      .Columns("F1").DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
      .Columns.Add("F2", "jméno")
      .Columns("F2").DataPropertyName = "F2"
      .Columns.Add("F3", "příjmení")
      .Columns("F3").DataPropertyName = "F3"
      .Columns("F3").Frozen = True

      For i As Integer = 1 To 12
        .Columns.Add(i.ToString, MonthName(i).ToString)
        .Columns(.Columns.Count - 1).SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
        .Columns(.Columns.Count - 1).DataPropertyName = i.ToString
        .Columns(.Columns.Count - 1).DefaultCellStyle.Alignment = _
          DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
        Dim q As Integer = DatePart(DateInterval.Quarter, New Date(y, i, 1))
        If .MultiHeaders.Count = 0 Then .MultiHeaders.Add(New MultiHeader(q.ToString, _
          .Columns.Count - 1, .Columns.Count - 1))
        If .MultiHeaders(.MultiHeaders.Count - 1).Text = q.ToString Then
          Dim mh As MultiHeader = .MultiHeaders(.MultiHeaders.Count - 1)
          mh.LastColumnIndex = .Columns.Count - 1
        Else
          .MultiHeaders.Add(New MultiHeader(q.ToString, _
            .Columns.Count - 1, .Columns.Count - 1))
        End If
        .Columns(.Columns.Count - 1).Tag = .MultiHeaders.Count - 1
        With .MultiHeaders(.MultiHeaders.Count - 1)
          .BackColor = dg1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor
          Select Case q
            Case 1
              .BackColor = Color.LightCoral
            Case 2
              .BackColor = Color.Lavender
            Case 3
              .BackColor = Color.LightSeaGreen
            Case 4
              .BackColor = Color.LightSalmon
          End Select
        End With
      Next
      .DataSource = dt
    End With

    With dg2
      .AutoGenerateColumns = False
      .BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
      .StandardTab = True
      .ColumnHeadersHeight = .ColumnHeadersHeight * 2
      .AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells
      .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells
      .Dock = DockStyle.Fill
      .Columns.Add("F1", "č.")
      .Columns("F1").DataPropertyName = "F1"
      .Columns("F1").DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
      .Columns.Add("F2", "jméno")
      .Columns("F2").DataPropertyName = "F2"
      .Columns.Add("F3", "příjmení")
      .Columns("F3").DataPropertyName = "F3"
      .Columns("F3").Frozen = True

      For m As Integer = 1 To 12
        For i As Integer = 1 To Date.DaysInMonth(y, m)
          Dim d As Date = New Date(y, m, i)
          .Columns.Add(FormatDateTime(d, DateFormat.ShortDate), i.ToString)
          .Columns(.Columns.Count - 1).DataPropertyName = FormatDateTime(d, DateFormat.ShortDate)
          .Columns(.Columns.Count - 1).SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
          Dim w As Integer = DatePart(DateInterval.WeekOfYear, New Date(y, m, i), _
            FirstDayOfWeek.Monday, FirstWeekOfYear.FirstFourDays)

          .Columns(.Columns.Count - 1).HeaderCell.Tag = Weekday(d, FirstDayOfWeek.Monday)
          If Weekday(d, FirstDayOfWeek.Monday) = 6 Then
            .Columns(.Columns.Count - 1).HeaderCell.Style.BackColor = Color.Green
          ElseIf Weekday(d, FirstDayOfWeek.Monday) = 7 Then
            .Columns(.Columns.Count - 1).HeaderCell.Style.BackColor = Color.Red
          End If
          If .MultiHeaders.Count = 0 Then .MultiHeaders.Add(New MultiHeader(w.ToString, _
            .Columns.Count - 1, .Columns.Count - 1))
          If .MultiHeaders(.MultiHeaders.Count - 1).Text = w.ToString Then
            Dim mh As MultiHeader = .MultiHeaders(.MultiHeaders.Count - 1)
            mh.LastColumnIndex = .Columns.Count - 1
          Else
            .MultiHeaders.Add(New MultiHeader(w.ToString, _
              .Columns.Count - 1, .Columns.Count - 1))
          End If
          .Columns(d).Tag = .MultiHeaders.Count - 1
        Next
      Next
      .DataSource = dt
    End With
    Me.Controls.Add(tc)
    tc.TabPages("1").Controls.Add(dg1)
    tc.TabPages("2").Controls.Add(dg2)
  End Sub

  Private Sub tc_DrawItem(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs)
    Dim _TextBrush As Brush = New System.Drawing.SolidBrush(SystemColors.WindowText)
    ' get the item from the collection 
    Dim _TabPage As TabPage = tc.TabPages(e.Index)
    ' get the real bounds for the tab rectangle
    Dim _TabBounds As RectangleF = tc.GetTabRect(e.Index)

    Dim _TabFont As Font
    If (e.State = DrawItemState.Selected) Then
      _TabFont = New Font(tc.Font, FontStyle.Bold)
      e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(SystemColors.ControlLightLight), e.Bounds)
    Else
      _TabFont = New Font(tc.Font, FontStyle.Regular)
    End If
    If e.State = DrawItemState.Focus Then e.DrawFocusRectangle()
    ' draw string vertically and center the text
    Dim _StringFlags As New StringFormat()
    _StringFlags.Alignment = StringAlignment.Center
    _StringFlags.LineAlignment = StringAlignment.Center
    _StringFlags.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionVertical
    e.Graphics.DrawString(_TabPage.Text, _TabFont, _TextBrush, _TabBounds, _StringFlags)
    _TabFont.Dispose()
    _TextBrush.Dispose()
    _StringFlags.Dispose()
  End Sub

  Partial Class MultiHeader
    Public Text As String
    Public BackColor As Color
    Public FirstColumnIndex As Integer
    Public LastColumnIndex As Integer

    Sub New(ByVal text As String, ByVal firstColIndex As Integer, ByVal lastColIndex As Integer)
      Me.Text = text
      Me.FirstColumnIndex = firstColIndex
      Me.LastColumnIndex = lastColIndex
      Me.BackColor = Color.Empty
    End Sub
  End Class

  Partial Class MultiHeaderDataGridView
    Inherits DataGridView
    Public MultiHeaders As New List(Of MultiHeader)(0)


    Private Sub MultiHeaderDataGridView_CellPainting(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellPaintingEventArgs) Handles Me.CellPainting

      Dim SelectedMultiHeaderHighlightColor As Color = Color.FromArgb(255, SystemColors.ControlDarkDark)
      If e.RowIndex = -1 Then
        'bottom line
        With e.CellBounds
          e.Graphics.DrawLine(New Pen(Me.GridColor), _
            .Left, .Y + .Height - 1, .Right - 1, .Y + .Height - 1)
        End With
        'bottom half rect
        Dim r As Rectangle
        With e.CellBounds
          r = New Rectangle(.X, .Y + .Height / 2, .Width, .Height / 2)
        End With
        'cellbounds height less one
        Dim rc As Rectangle
        With e.CellBounds
          rc = New Rectangle(.X, .Y, .Width, .Height - 1)
        End With
        If e.ColumnIndex >= 0 Then
          'background
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor), rc)
          If Me.Columns(e.ColumnIndex).Tag Is Nothing Then
            With e.CellBounds
              If e.ColumnIndex = Me.CurrentCell.ColumnIndex Then
                Dim clr1, clr2 As System.Drawing.Color
                clr1 = System.Drawing.SystemColors.Highlight
                clr2 = Me.Columns(e.ColumnIndex).HeaderCell.Style.BackColor
                Dim brush As New System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush( _
                   e.CellBounds, clr1, clr2, System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Vertical)
                e.Graphics.FillRectangle(brush, .X, .Y, .Width - 1, .Height - 1)
              End If
              e.Graphics.DrawLine(New Pen(Me.GridColor), .Right - 1, .Y, .Right - 1, .Y + .Height)
            End With
          Else
            If e.ColumnIndex = Me.CurrentCell.ColumnIndex Then
              Dim clr1, clr2 As System.Drawing.Color
              clr1 = System.Drawing.SystemColors.Highlight
              clr2 = Me.Columns(e.ColumnIndex).HeaderCell.Style.BackColor
              Dim brush As New System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush( _
                 r, clr1, clr2, System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Vertical)
              e.Graphics.FillRectangle(brush, r.X, r.Y, r.Width, r.Height - 1)
            Else
              With Me.Columns(e.ColumnIndex).HeaderCell
                If Not .Tag Is Nothing Then
                  If .Tag = 6 Or .Tag = 7 Then
                    Dim clr1, clr2 As System.Drawing.Color
                    clr1 = Me.Columns(e.ColumnIndex).HeaderCell.Style.BackColor
                    clr2 = Color.FromArgb(220, SystemColors.Window)
                    Dim brush As New System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush( _
                       New Rectangle(0, 0, e.CellBounds.Width, e.CellBounds.Height / 2), _
                       clr1, clr2, System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Vertical)
                    e.Graphics.FillRectangle(brush, r.X, r.Y, r.Width, r.Height - 1)
                  End If
                End If
              End With
            End If

            If MultiHeaders(Me.Columns(e.ColumnIndex).Tag).BackColor <> Color.Empty Then
              Dim rt As Rectangle
              With e.CellBounds
                rt = New Rectangle(.X, .Y, .Width, .Height / 2)
              End With
              e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(MultiHeaders(Me.Columns(e.ColumnIndex).Tag).BackColor), rt)
            End If

            Dim MultiHeaderSelected As Boolean
            If Not Me.Columns(Me.CurrentCell.ColumnIndex).Tag Is Nothing Then
              Dim p As Pen = New Pen(SelectedMultiHeaderHighlightColor)
              With e.CellBounds
                If MultiHeaders(Me.Columns(Me.CurrentCell.ColumnIndex).Tag).LastColumnIndex = e.ColumnIndex Then
                  'draw right border of selected multiheader
                  e.Graphics.DrawLine(p, .Right - 1, .Y, .Right - 1, .Bottom)
                  MultiHeaderSelected = True
                End If
                If MultiHeaders(Me.Columns(Me.CurrentCell.ColumnIndex).Tag).FirstColumnIndex = e.ColumnIndex Then
                  'draw left border of selected multiheader
                  e.Graphics.DrawLine(p, .Left - 1, .Y, .Left - 1, .Bottom)
                  MultiHeaderSelected = True
                End If
              End With
              p.Dispose()
            End If

            If Not MultiHeaderSelected Then
              If MultiHeaders(Me.Columns(e.ColumnIndex).Tag).LastColumnIndex = e.ColumnIndex Then
                'if selected not drawn again
                With e.CellBounds
                  e.Graphics.DrawLine(New Pen(Me.GridColor), .Right - 1, .Y, .Right - 1, .Bottom)
                End With
              Else
                e.Graphics.DrawLine(New Pen(Me.GridColor), r.Right - 1, r.Y, r.Right - 1, r.Y + r.Height)
              End If
            End If

            e.Graphics.DrawLine(New Pen(Me.GridColor), r.Left, r.Y, r.Right - 1, r.Y)
          End If 'tag is or not nothing
        Else
          'corner cell background
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor), rc)
          With rc
            'corner cell right border
            e.Graphics.DrawLine(New Pen(Me.GridColor), .Right - 1, .Y, .Right - 1, .Y + .Height)
          End With
        End If

        'draw headercell text
        If Not e.Value Is Nothing Then
          With Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle
            Dim sf As New StringFormat
            sf.Alignment = StringAlignment.Center
            sf.LineAlignment = StringAlignment.Center
            sf.FormatFlags = StringFormatFlags.NoWrap

            sf.HotkeyPrefix = Drawing.Text.HotkeyPrefix.None
            sf.Trimming = StringTrimming.None
            Dim fs As FontStyle = FontStyle.Regular
            If e.ColumnIndex = Me.CurrentCell.ColumnIndex Then _
              fs = FontStyle.Bold
            If Me.Columns(e.ColumnIndex).Tag Is Nothing Then
              e.Graphics.DrawString(e.Value.ToString, New Font(.Font, fs), New SolidBrush(.ForeColor), rc, sf)
            Else
              e.Graphics.DrawString(e.Value.ToString, New Font(.Font, fs), New SolidBrush(.ForeColor), r, sf)
            End If
            sf.Dispose()
          End With
          Dim dte As Date
          If Date.TryParse(Me.Columns(e.ColumnIndex).Name, dte) Then
            If Now.Date = dte Then
              Dim ElipseColor As Color = Me.Columns(e.ColumnIndex).HeaderCell.Style.BackColor
              If e.ColumnIndex = Me.CurrentCell.ColumnIndex Then _
                ElipseColor = SystemColors.Highlight
              If ElipseColor = Color.Empty Then
                ElipseColor = Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor
              Else
                With ElipseColor
                  ElipseColor = _
                    Color.FromArgb(255 - CInt(.R), 255 - CInt(.G), 255 - CInt(.B))
                End With
              End If
              With r
                e.Graphics.DrawEllipse(New Pen(ElipseColor), _
                  New Rectangle(.X + 1, .Y + 2, .Width - 4, .Height - 5))
              End With
            End If
          End If
        End If
        e.Handled = True
      Else
        'no header cell
        If e.ColumnIndex >= 0 Then
          Dim bHalf As Boolean = False
          e.PaintBackground(e.ClipBounds, False)

          Dim clr1 As System.Drawing.Color, clr2 As System.Drawing.Color = Me.DefaultCellStyle.BackColor
          If e.ColumnIndex = Me.CurrentCell.ColumnIndex Then
            clr1 = System.Drawing.SystemColors.Highlight
          ElseIf e.ColumnIndex < Me.Columns.GetColumnCount(DataGridViewElementStates.Frozen) _
                          And e.RowIndex = Me.CurrentCell.RowIndex Then
            clr1 = System.Drawing.SystemColors.Highlight
          Else
            clr1 = SystemColors.Window
          End If

          With Me.Columns(e.ColumnIndex).HeaderCell
            If Not .Tag Is Nothing Then
              Select Case .Tag
                Case 6, 7
                  clr2 = Color.FromArgb(50, .Style.BackColor)
                Case Else
                  clr2 = Me.DefaultCellStyle.BackColor
              End Select
            Else
              If Me.Columns(e.ColumnIndex).Frozen Then clr2 = Color.FromKnownColor(KnownColor.Control)
            End If
          End With

          Dim brush As New System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush( _
            e.CellBounds, clr1, clr2, System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Vertical)

          
          If e.ColumnIndex < Me.Columns.GetColumnCount(DataGridViewElementStates.Frozen) _
            And e.RowIndex = Me.CurrentCell.RowIndex Then
            e.Graphics.FillRectangle(brush, e.CellBounds)
          Else
            e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(clr2), e.CellBounds)
          End If

          If e.RowIndex = Me.CurrentCell.RowIndex And e.ColumnIndex = Me.CurrentCell.ColumnIndex Then
            e.Graphics.FillRectangle(brush, e.CellBounds)
            'draw inverse color border selected cell
            Dim inverse As Color = IIf(clr2 = Me.DefaultCellStyle.BackColor, SystemColors.Highlight, clr2)
            With inverse
              inverse = _
                Color.FromArgb(255 - CInt(.R), 255 - CInt(.G), 255 - CInt(.B))
              With e.CellBounds
                e.Graphics.DrawRectangle(New Pen(inverse, 2), .X, .Y, .Width - 2, .Height - 2)
              End With
            End With
          End If

          e.PaintContent(e.CellBounds)
          e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.Border)
          'left and right border of selected multiheader
          If Not Me.Columns(Me.CurrentCell.ColumnIndex).Tag Is Nothing Then
            Dim p As Pen = New Pen(SelectedMultiHeaderHighlightColor)
            With e.CellBounds
              If MultiHeaders(Me.Columns(Me.CurrentCell.ColumnIndex).Tag).LastColumnIndex = e.ColumnIndex Then
                e.Graphics.DrawLine(p, .Right - 1, .Y, .Right - 1, .Bottom)
              End If
              If MultiHeaders(Me.Columns(Me.CurrentCell.ColumnIndex).Tag).FirstColumnIndex = e.ColumnIndex Then
                e.Graphics.DrawLine(p, .Left - 1, .Y, .Left - 1, .Bottom)
              End If
            End With
            p.Dispose()
          End If
          e.Handled = True
      End If
      End If
    End Sub

    Private Sub MultiHeaderDataGridView_ColumnWidthChanged(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventArgs) Handles Me.ColumnWidthChanged
      Me.Invalidate()
    End Sub

    Private Sub MultiHeaderDataGridView_MouseMove(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
      Dim mhParent As Integer
      Dim hti As HitTestInfo = Me.HitTest(e.X, e.Y)
      If hti Is Nothing Then Exit Sub
      If hti.ColumnIndex >= 0 And e.Y <= Me.ColumnHeadersHeight Then
        If Integer.TryParse(Me.Columns(hti.ColumnIndex).Tag, mhParent) Then
          Dim s As String
          If e.Y < Me.ColumnHeadersHeight / 2 Then
            s = String.Format("{0} - {1}", _
            Me.Columns(MultiHeaders(mhParent).FirstColumnIndex).Name, _
            Me.Columns(MultiHeaders(mhParent).LastColumnIndex).Name)
          Else
            s = Me.Columns(hti.ColumnIndex).Name
          End If
          Me.Columns(hti.ColumnIndex).HeaderCell.ToolTipText = s
        End If
      End If
    End Sub
    Private Sub MultiHeaderDataGridView_Paint(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Me.Paint
      Dim al As New ArrayList()
      Dim LastDisplayedScrollingColumnIndex As Integer = Me.FirstDisplayedScrollingColumnIndex _
        + Me.DisplayedColumnCount(True) - 1 - Me.Columns.GetColumnCount(DataGridViewElementStates.Frozen)
      'get array list of visible multiheaders
      For i As Integer = Me.FirstDisplayedScrollingColumnIndex To LastDisplayedScrollingColumnIndex
        If Not Me.Columns(i).Tag Is Nothing Then
          If Not al.Contains(Me.Columns(i).Tag) Then
            al.Add(Me.Columns(i).Tag)
          End If
        End If
      Next
      Dim sf As New StringFormat
      With sf
        .Alignment = StringAlignment.Center
        .LineAlignment = StringAlignment.Center
      End With
      Dim sb As SolidBrush = New SolidBrush(Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor)

      For Each i As Integer In al
        ''fci=FirstMultiHeaderVisibleColumnIndex
        Dim fci As Integer = IIf(MultiHeaders(i).FirstColumnIndex < Me.FirstDisplayedScrollingColumnIndex, _
          Me.FirstDisplayedScrollingColumnIndex, MultiHeaders(i).FirstColumnIndex)
        ''lci=LastMultiHeaderVisibleColumnIndex
        Dim lci As Integer = IIf(MultiHeaders(i).LastColumnIndex > LastDisplayedScrollingColumnIndex, _
          LastDisplayedScrollingColumnIndex, MultiHeaders(i).LastColumnIndex)
        ''rf=FirstMultiHeaderVisibleColumnRectangle rl=LastMultiHeaderVisibleColumnRectangle 
        Dim rf As Rectangle = Me.GetColumnDisplayRectangle(fci, True)
        Dim rl As Rectangle = Me.GetColumnDisplayRectangle(lci, True)
        ''rh = CurrentMultiHeaderVisibleRectangle
        Dim rh As Rectangle = New Rectangle(rf.X, rf.Y, rl.X + rl.Width - rf.X - 1, Me.ColumnHeadersHeight / 2)

        Dim MultiHeaderFirstColumnInvisibleLeft = rf.X + rf.Width
        For j As Integer = MultiHeaders(i).FirstColumnIndex To fci
          MultiHeaderFirstColumnInvisibleLeft = MultiHeaderFirstColumnInvisibleLeft - Me.Columns(fci).Width
        Next

        Dim FirstDisplayedScrollingMultiHeaderHiddenWidth As Integer = rh.X - MultiHeaderFirstColumnInvisibleLeft

        Dim fs As FontStyle = FontStyle.Regular

        Dim MultiHeaderFullWidth As Integer = 0
        For j As Integer = MultiHeaders(i).FirstColumnIndex To MultiHeaders(i).LastColumnIndex
          MultiHeaderFullWidth = MultiHeaderFullWidth + Me.Columns(j).Width
          If Me.CurrentCell.ColumnIndex = j Then _
            fs = FontStyle.Bold
        Next

        Dim bmp As Bitmap = New Bitmap(MultiHeaderFullWidth, rh.Height, e.Graphics)
        Using g As Graphics = Graphics.FromImage(bmp)
          g.Clear(Color.Transparent) 'Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor
          ''rl= FullMultiHeaderRectangle
          rl = New Rectangle(0, 0, MultiHeaderFullWidth, rh.Height)
          ''draw centered string to rectangle
          g.DrawString(MultiHeaders(i).Text, New Font(Me.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font, fs), sb, rl, sf)
          ''all or part of multiheader - full or partially visible
          rf = New Rectangle(FirstDisplayedScrollingMultiHeaderHiddenWidth, 0, rh.Width, bmp.Height)
          ''draw bitmap to datagridview multiheader
          e.Graphics.DrawImage(bmp, rh, rf, GraphicsUnit.Pixel)
        End Using
        bmp.Dispose()
      Next
      sf.Dispose()
      sb.Dispose()
    End Sub

    Private Sub MultiHeaderDataGridView_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles Me.Scroll
      If e.ScrollOrientation = ScrollOrientation.HorizontalScroll Then
        Me.Invalidate()
      End If
    End Sub

    Private Sub MultiHeaderDataGridView_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.SelectionChanged
      Static pt As Point
      If Not pt = Point.Empty Then
        If Me.CurrentCellAddress.X = pt.X Then
          Dim r As Rectangle = New Rectangle(0, Me.ColumnHeadersHeight, Me.ClientRectangle.Width, Me.ClientRectangle.Height)
          Me.Invalidate(r)
        Else
          Me.Invalidate()
        End If
      Else
        Me.Invalidate()
      End If
      pt = Me.CurrentCellAddress
    End Sub

    Private Sub MultiHeaderDataGridView_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.SizeChanged
      Me.Invalidate()
    End Sub

    Public Sub New()
      With Me
        .MultiSelect = False
        .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
        .DefaultCellStyle.SelectionBackColor = .DefaultCellStyle.BackColor
        .DefaultCellStyle.SelectionForeColor = .DefaultCellStyle.ForeColor
        .AllowUserToAddRows = False
      End With
    End Sub
  End Class
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback