DOT.NET C# - stránkování gridview chyba   otázka

C#, Databáze

Zdravím všechny,

chtěl bych Vás poprosit o radu. Kamarád mne poprosil, jestli bych mu nemohl upravit web - malý eshop s knihami. Problém má v tom, že se mu na hlavní stránce vypisujou všechny produkty a stránka se mu tak načítá několik vteřin. Jelikož umím php a mysql, nabídl jsem se, že mu pomůžu. Až později jsem zjistil, že má web psaný v C#, ale řekl jsem si, že to snad nebude tak složité (představoval jsem si, že tam někam hodím LIMIT 20 a bude to).

Když jsem koukl do zdrojáku, zjistil jsem, že tam vůbec nejsou klasické select dotazy ("SELECT * FROM..."), ale úplně něco jiného. Pomocí tutoriálu jsem začal chápat základy a došel jsem k názoru, že nejjedndoušší bude u gridview nastavit AllowPaging="true" a omezit výpis na např. 20 titulů. Zkompiloval jsem to, načítá se 20 titulů... paráda. Jenže, při překliknutí na další stránku mi to hází tuto chybu:

Prvek GridView grdArticles aktivoval událost PageIndexChanging, která nebyla zpracována.

Popis: Při provádění aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce. Další informace o chybě a o jejím původu v kódu naleznete v trasování zásobníku. 

Podrobnosti o výjimce: System.Web.HttpException: Prvek GridView grdArticles aktivoval událost PageIndexChanging, která nebyla zpracována.

Zdrojová chyba: 

Při provádění aktuálního webového požadavku byla vygenerována neošetřená výjimka. Informace týkající se původu a umístění výjimky lze zjistit pomocí níže uvedeného trasování zásobníku výjimek.

Trasování zásobníku: 


[HttpException (0x80004005): Prvek GridView grdArticles aktivoval událost PageIndexChanging, která nebyla zpracována.]
  System.Web.UI.WebControls.GridView.OnPageIndexChanging(GridViewPageEventArgs e) +1321514
  System.Web.UI.WebControls.GridView.HandlePage(Int32 newPage) +86
  System.Web.UI.WebControls.GridView.HandleEvent(EventArgs e, Boolean causesValidation, String validationGroup) +464
  System.Web.UI.WebControls.GridView.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +207
  System.Web.UI.WebControls.GridView.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +175
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1565

V praxi to asi znamená, že tam ručně musím nadefinovat co se stane když překliknu na to další tlačítko? Bohužel v tom zatím docela hodně plavu, takže nevím co a kam napsat :(

Budu vám hrozně vděčný za jakékoliv rady.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

zde je obsah souboru section.aspx.cs kde se počítám musí volaná událost ošetřit?

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;

public partial class webSection : System.Web.UI.Page {
  public int nSectionID;
  public int nTrademarkID;
  public string cSearchText;
  public int StarVote = 0;

  double nDiscountCoef = 0;
  int nRoundLevel = 0;
  string cPriceType = functions.Instance.getParemeterValueString("shopPriceType");
  string StarInit = "";
  bool lNotVote = false;

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    try {
      nSectionID = Convert.ToInt32(Request.QueryString["itemID"]);
    } catch {
      nSectionID = 0;
    }

    try {
      nTrademarkID = Convert.ToInt32(Request.QueryString["trademarkID"]);
    } catch {
      nTrademarkID = 0;
    }

    try {
      cSearchText = Server.UrlDecode(Request.QueryString["searchText"].ToString());
    } catch {
      cSearchText = "";
    }

    if (!Page.IsPostBack) {
      setEnvironment();
      if (cSearchText != "") {
        searchData();
      } else {
        if (nSectionID != 0) {
          readData();
        }
        if (nTrademarkID != 0) {
          readDataByTrademark();
        }
      }
    }
  }

  private void setEnvironment() {
  }

  private void searchData() {
    string cSearchTitle;
    cSearchTitle = GetGlobalResourceObject("avista", "searchTitle").ToString();

    webMasterPage oMaster = (webMasterPage)Master;
    oMaster.pageTitle = cSearchTitle;
    oMaster.pageDescription = "";
    oMaster.pageKeywords = "";

    articlesWeb oArticles;

    int nCount = 0;
    oArticles = new articlesWeb(0, "", 0, cSearchText, oMaster.languageID, true, 0, 0, ref nCount);
    if (oArticles.articleList.Count == 0) {
      lblSearch.Text = GetGlobalResourceObject("avista", "searchNoArticles").ToString();
      grdArticles.Visible = false;
    } else {
      lblSearch.Text = String.Format("{0}: {1}", GetGlobalResourceObject("avista", "searchStringTitle").ToString(), cSearchText);
      grdArticles.Visible = true;
      grdArticles.DataSource = oArticles.articleList;
      grdArticles.DataBind();
    }

    if (StarInit != "") ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "starInit", StarInit, true);

    if (functions.Instance.getParemeterValueString("trackingMode") == "AVISTA") { tracking.Instance.trackingWrite(oMaster.languageID, cSearchTitle); }
  }

  private void readData() {

    lblSearch.Visible = false;

    articlesWeb oArticles;

    section oSection = new section(nSectionID, false);
    if (oSection.parentID == 0) {
      sections oSections = new sections(nSectionID, oSection.languageID, false, false, "");
      if (oSections.sectionList.Count > 0) {
        nSectionID = (int)oSections.sectionList.Table.Rows[0]["sectionID"];
      }
    }

    if (oSection.perex != "" || oSection.perexImage != "") {
      pnlPerex.Visible = true;

      if (oSection.perex != "") {
        lblSectionArticleText.Text = oSection.perex;
      }

      if (oSection.perexImage != "") {
        pnlPerexImage.Visible = true;
        hrefSectionPerexImage.NavigateUrl = oSection.url;

        string PerexImage = oSection.perexImage;

        pnlSectionPerexImage.ToolTip = oSection.title;
        try {
          pnlSectionPerexImage.Style.Add("background-image", "url(" + functions.Instance.getPicturePerexAbsolutePath(PerexImage) + ")");
        } catch {
          hrefSectionPerexImage.Visible = false;
        }
      } else {
        pnlPerexImage.Visible = false;
      }
    }

    int nCount = 0;
    oArticles = new articlesWeb(oSection.ID, "", 0, "", oSection.languageID, true, 0, 0, ref nCount);

    if (oArticles.articleList.Count == 1) {
      SqlParameter[] oSqlParams = new SqlParameter[] { new SqlParameter("@UrlItemID", (int)oArticles.articleList.Table.Rows[0]["sectionArticleID"]), };
      string cPath = DTO.Instance.ExecuteScalar("SELECT urlValue FROM [url] WHERE urlItemID = @UrlItemID AND urlItemTypeID = 2;", oSqlParams).ToString();
      Response.Redirect(cPath);
    }

    try {
      lNotVote = functions.Instance.getSQLValueBool(attributeFunctions.getAttributeValueString(nSectionID, "langNotVote", 1));
    } catch {
      lNotVote = false;
    }

    nRoundLevel = Convert.ToInt16(functions.Instance.getParemeterValueNumeric("shopItemDiscountRound", 0.00));
    loggedMember oMember = new loggedMember();
    if (oMember.ID > 0) {
      double nDiscount = Convert.ToDouble(memberFunctions.Instance.getShopMemberSale(oMember.ID));
      nDiscountCoef = (100 - nDiscount) / 100;
    }

    grdArticles.DataSource = oArticles.articleList;
    grdArticles.DataBind();

    webMasterPage oMaster = (webMasterPage)Master;
    oMaster.languageID = oSection.languageID;
    oMaster.selectedSectionID = oSection.ID;
    oMaster.pageTitle = oSection.title;
    oMaster.pageDescription = oSection.pageDescription;
    oMaster.pageKeywords = oSection.pageKeywords;
    if (oSection.perexImage != "") {
      oMaster.perexImage = functions.Instance.getPicturePerexAbsolutePath(oSection.perexImage);
    }

    if (StarInit != "") ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "starInit", StarInit, true);

    if (functions.Instance.getParemeterValueString("trackingMode") == "AVISTA") { tracking.Instance.trackingWrite(oSection.languageID, oSection.title); }
  }

  private void readDataByTrademark() {

    lblSearch.Visible = false;

    articlesByTrademark oArticles;

    trademark oTrademark = new trademark(nTrademarkID);
    oArticles = new articlesByTrademark(nTrademarkID, false);

    if (oArticles.articleList.Count == 1) {
      SqlParameter[] oSqlParams = new SqlParameter[] { new SqlParameter("@UrlItemID", (int)oArticles.articleList.Table.Rows[0]["sectionArticleID"]), };
      string cPath = DTO.Instance.ExecuteScalar("SELECT urlValue FROM [url] WHERE urlItemID = @UrlItemID AND urlItemTypeID = 2;", oSqlParams).ToString();
      Response.Redirect(cPath);
    }

    oArticles.articleList.Sort = "sectionArticlePosition DESC";

    grdArticles.DataSource = oArticles.articleList;
    grdArticles.DataBind();

    webMasterPage oMaster = (webMasterPage)Master;
    oMaster.languageID = 1;
    oMaster.selectedTrademarkID = oTrademark.ID;
    oMaster.pageTitle = oTrademark.title;
    //oMaster.pageDescription = oTrademark.pageDescription;
    //oMaster.pageKeywords = oTrademark.pageKeywords;
    if (oTrademark.perexImage != "") {
      oMaster.perexImage = functions.Instance.getPicturePerexAbsolutePath(oTrademark.perexImage);
    }

    if (StarInit != "") ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "starInit", StarInit, true);

    if (functions.Instance.getParemeterValueString("trackingMode") == "AVISTA") { tracking.Instance.trackingWrite(1, oTrademark.title); }
  }


  protected void grdArticles_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) {

    SqlParameter[] oSqlParams;
    double nPriceShop = 0, nPriceUsual = 0;
    int nArticleID;
    string cArticleUrl = "", cArticleTitle;
    HyperLink hrefArticleTitle, hrefAddToBasket, hrefPerexImage;
    HyperLink hrefPoint1, hrefPoint2, hrefPoint3, hrefPoint4, hrefPoint5;
    Literal lblLiteral, lblSubTitle;
    Label lblLabel, lblRating;
    Image imgImage;
    Panel pnlPanel, pnlVote;
    System.Drawing.Image oImage;
    DataView dvPrices = null;
    shopStockByPrice oStock = null;
    int nPriceID = 0;

    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) {

      nArticleID = (int)DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticleID");

      if (nSectionID == 0) {
        // seznam podle Trademark > neni rubrika
        try {
          lNotVote = functions.Instance.getSQLValueBool(attributeFunctions.getAttributeValueString(sectionFunctions.Instance.getSectionIDbyArticleID(nArticleID), "langNotVote", 1));
        } catch {
          lNotVote = false;
        }
      }

      articleAttributes oAttributes = new articleAttributes(nArticleID);

      oSqlParams = new SqlParameter[] {
			  new SqlParameter("@ArticleID", nArticleID)
		  };

      cArticleUrl = functions.Instance.getURL(nArticleID, 2);
      cArticleTitle = functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticleTitle"));

      hrefArticleTitle = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefArticleTitle");
      hrefArticleTitle.Text = cArticleTitle;
      hrefArticleTitle.ToolTip = hrefArticleTitle.Text;
      hrefArticleTitle.NavigateUrl = cArticleUrl + "?referrerID=" + nSectionID.ToString(); ;

      lblLiteral = (Literal)e.Row.FindControl("lblPerex");
      lblLiteral.Text = functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticlePerex"));

      lblSubTitle = (Literal)e.Row.FindControl("lblSubTitle");
      lblSubTitle.Text = functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticleSubtitle"));

      lblLiteral = (Literal)e.Row.FindControl("lblAuthor");
      lblLiteral.Text = prostorFunctions.clearAuthorName(oAttributes.author.Trim());

      lblLabel = (Label)e.Row.FindControl("lblStock");
      hrefAddToBasket = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefAddToBasket");
      lblLiteral = (Literal)e.Row.FindControl("lblAttributes");

      pnlPanel = (Panel)e.Row.FindControl("pnlHotNew");
      pnlVote = (Panel)e.Row.FindControl("pnlVote");

      if (oAttributes.hotNew) {
        pnlPanel.CssClass = "hotNew";
      }

      if (oAttributes.hotNewDotisk) {
        pnlPanel.CssClass = "hotNew dotisk";
      }

      if (functions.Instance.getSQLValueInt(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "shopPriceCount")) != 0) {

        if (lNotVote) {
          pnlVote.Visible = false;
        } else {
          StarVote = 0;
          lblRating = (Label)e.Row.FindControl("lblRating");
          double nPoints = voteFunctions.getVoteArticlePoints(nArticleID);
          if (nPoints == 0) {
            lblRating.Visible = false;
          } else {
            lblRating.Text = Convert.ToInt32((nPoints / 5) * 100).ToString("##0") + "%";
            StarVote = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(nPoints));
          }

          hrefPoint1 = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefPoint1");
          hrefPoint1.NavigateUrl = String.Format("/voteArticleAdd.aspx?itemID={0}&value=1&referrer={1}", nArticleID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
          hrefPoint1.ToolTip = String.Format("{0} (1 bod)", HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", "votePrefix").ToString());
          hrefPoint1.Attributes.Add("onmouseout", "star_out(\"" + nArticleID + "\"," + StarVote + ")");
          hrefPoint2 = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefPoint2");
          hrefPoint2.NavigateUrl = String.Format("/voteArticleAdd.aspx?itemID={0}&value=2&referrer={1}", nArticleID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
          hrefPoint2.ToolTip = String.Format("{0} (2 body)", HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", "votePrefix").ToString());
          hrefPoint2.Attributes.Add("onmouseout", "star_out(\"" + nArticleID + "\"," + StarVote + ")");
          hrefPoint3 = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefPoint3");
          hrefPoint3.NavigateUrl = String.Format("/voteArticleAdd.aspx?itemID={0}&value=3&referrer={1}", nArticleID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
          hrefPoint3.ToolTip = String.Format("{0} (3 body)", HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", "votePrefix").ToString());
          hrefPoint3.Attributes.Add("onmouseout", "star_out(\"" + nArticleID + "\"," + StarVote + ")");
          hrefPoint4 = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefPoint4");
          hrefPoint4.NavigateUrl = String.Format("/voteArticleAdd.aspx?itemID={0}&value=4&referrer={1}", nArticleID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
          hrefPoint4.ToolTip = String.Format("{0} (4 body)", HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", "votePrefix").ToString());
          hrefPoint4.Attributes.Add("onmouseout", "star_out(\"" + nArticleID + "\"," + StarVote + ")");
          hrefPoint5 = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefPoint5");
          hrefPoint5.NavigateUrl = String.Format("/voteArticleAdd.aspx?itemID={0}&value=5&referrer={1}", nArticleID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
          hrefPoint5.ToolTip = String.Format("{0} (5 bodů)", HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", "votePrefix").ToString());
          hrefPoint5.Attributes.Add("onmouseout", "star_out(\"" + nArticleID + "\"," + StarVote + ")");

          StarInit += "star_out(\"" + nArticleID + "\"," + StarVote + ");";
        }

        switch (cPriceType.ToUpper()) {
          case "BRUTTO":
            dvPrices = DTO.Instance.GetDataView("SELECT shopPriceID, shopPriceUsualBrutto AS shopPriceUsual, shopPriceShopBrutto AS shopPriceShop, ROUND(shopPriceShopBrutto * " + nDiscountCoef.ToString().Replace(",", ".") + "," + nRoundLevel.ToString() + ") AS shopPriceDiscount FROM shopPrice WHERE shopPriceArticleID = @ArticleID ORDER BY shopPricePosition;", oSqlParams);
            break;
          case "NETTO":
            dvPrices = DTO.Instance.GetDataView("SELECT shopPriceID, shopPriceUsualNetto AS shopPriceUsual, shopPriceShopNetto AS shopPriceShop, ROUND(shopPriceShopNetto * " + nDiscountCoef.ToString().Replace(",", ".") + "," + nRoundLevel.ToString() + ") AS shopPriceDiscount FROM shopPrice WHERE shopPriceArticleID = @ArticleID ORDER BY shopPricePosition;", oSqlParams);
            break;
        }

        switch (cPriceType.ToUpper()) {
          case "BRUTTO":
            dvPrices = DTO.Instance.GetDataView("SELECT shopPriceID, shopPriceUsualBrutto AS shopPriceUsual, shopPriceShopBrutto AS shopPriceShop, ROUND(shopPriceShopBrutto * " + nDiscountCoef.ToString().Replace(",", ".") + "," + nRoundLevel.ToString() + ") AS shopPriceDiscount FROM shopPrice WHERE shopPriceArticleID = @ArticleID ORDER BY shopPricePosition;", oSqlParams);
            break;
          case "NETTO":
            dvPrices = DTO.Instance.GetDataView("SELECT shopPriceID, shopPriceUsualNetto AS shopPriceUsual, shopPriceShopNetto AS shopPriceShop, ROUND(shopPriceShopNetto * " + nDiscountCoef.ToString().Replace(",", ".") + "," + nRoundLevel.ToString() + ") AS shopPriceDiscount FROM shopPrice WHERE shopPriceArticleID = @ArticleID ORDER BY shopPricePosition;", oSqlParams);
            break;
        }

        nPriceID = Convert.ToInt32(dvPrices[0]["shopPriceID"]);
        nPriceShop = Convert.ToDouble(dvPrices[0]["shopPriceShop"]);
        nPriceUsual = Convert.ToDouble(dvPrices[0]["shopPriceUsual"]);

        string cPriceString = "";

        if (oAttributes.bookBinding != "") {
          cPriceString = "{0}";
        }

        if (oAttributes.pages != "") {
          if (cPriceString != "") cPriceString += ", ";
          cPriceString += "{1} stran";
        }

        if (nPriceShop != nPriceUsual && nPriceUsual != 0) {
          cPriceString += "<div class='priceUsual'>{4} {2} {6}, {7} {8} {6}</div><div class='priceShop'>{5} {3} {6}</div>";
        } else {
          cPriceString += "<div class='priceShop'>{5} {3} {6}</div>";
        }
        lblLiteral.Text = String.Format(cPriceString, oAttributes.bookBinding, oAttributes.pages, functions.Instance.formatPrice(nPriceUsual), functions.Instance.formatPrice(nPriceShop), GetGlobalResourceObject("custom", "priceUsualPrefix").ToString(), GetGlobalResourceObject("custom", "priceShopPrefix").ToString(), GetGlobalResourceObject("custom", "shopCurrency").ToString(), GetGlobalResourceObject("custom", "priceUsualSuffix").ToString(), functions.Instance.formatPrice(nPriceUsual - nPriceShop));

        oStock = new shopStockByPrice(nPriceID);
        string cTitle = oStock.title;
        string cButtonTitle = oStock.buttonTitle;
        string cButtonToolTip = oStock.buttonToolTip;
        if (cButtonToolTip != "") {
          try {
            cButtonToolTip = HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", cButtonToolTip).ToString();
          } catch (Exception ex) {
            functions.Instance.sendErrorMsg(ex, "missing resource key: " + cButtonToolTip);
          }
        }
        cButtonToolTip = cButtonToolTip.Replace("{articleTitle}", cArticleTitle);
        if (oStock.buttonShow == 0) {
          hrefAddToBasket.Visible = false;
        } else {
          if (cButtonTitle != "") {
            try {
              cButtonTitle = HttpContext.GetGlobalResourceObject("custom", cButtonTitle).ToString();
            } catch (Exception ex) {
              functions.Instance.sendErrorMsg(ex, "missing resource key: " + cButtonTitle);
            }
            hrefAddToBasket.Text = cButtonTitle;
          } else {
            hrefAddToBasket.Text = "&nbsp;";
          }
          if (cButtonToolTip != "") {
            hrefAddToBasket.ToolTip = cButtonToolTip;
          }
        }
        switch (oStock.buttonShow) {
          case 1:       // zobrazit enabled
            if (dvPrices.Count > 1) {
              hrefAddToBasket.NavigateUrl = cArticleUrl;
              hrefAddToBasket.Text = "Vybrat";
            } else {
              hrefAddToBasket.NavigateUrl = String.Format("/shop/basketAdd.aspx?itemID={0}&referrer={1}&amount=1", nPriceID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
            }
            break;
          case 2:       // zobrazit disabled
            hrefAddToBasket.NavigateUrl = "";
            break;
          case 3:       // zobrazit link na contactForm
            hrefAddToBasket.NavigateUrl = String.Format("/contactForm.aspx?itemID={0}&referrer={1}", nArticleID, Server.UrlEncode(Request.RawUrl));
            break;
        }
      } else {
        if (oAttributes.bookBinding.Trim() != "" || oAttributes.pages.Trim() != "") {
          lblLiteral.Text = String.Format("{0}, {1} stran", oAttributes.bookBinding.Trim(), oAttributes.pages.Trim());
        }
        lblLabel.Visible = false;
        hrefAddToBasket.Visible = false;
      }

      imgImage = (Image)e.Row.FindControl("imgPerexImage");
      hrefPerexImage = (HyperLink)e.Row.FindControl("hrefPerexImage");
      if (functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticlePerexImage")) != "") {
        hrefPerexImage.ToolTip = functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticleTitle"));
        hrefPerexImage.NavigateUrl = cArticleUrl;

        try {
          oImage = System.Drawing.Image.FromFile(functions.Instance.getPicturePerexFullPath(functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticlePerexImage"))));
          imgImage.Width = oImage.Width;
          imgImage.Height = oImage.Height;
          oImage.Dispose();
          imgImage.ImageUrl = functions.Instance.getPicturePerexAbsolutePath(functions.Instance.getSQLValueString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "sectionArticlePerexImage")));
          imgImage.ToolTip = hrefPerexImage.ToolTip;
          imgImage.AlternateText = imgImage.ToolTip;
        } catch {
          imgImage.Visible = false;
        }
      } else {
        hrefPerexImage.Visible = false;
        imgImage.Visible = false;
      }
    }
  }

}

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Již bylo odpovězeno v duplicitně založeném vláknu.

BTW: code-behind webapp není nijak optimální.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ahoj,

děkuji za odpověď. Obdobné vlákno jsem našel, nicméně moc jsem nepochopil jak s tím pracovat :(

Nemohl bys mi prosím vysvětlit, co a jak bych měl udělat? Velmi děkuji!

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Je to spíše na samostatný článek, jelikož se jedná o velmi základní komponentu celého frameworku. Doporučuji nastudovat některé samples - např. http://www.codeproject.com/Articles/6752...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Děkuji za rychlou odpověď.

Načetl jsem si spoustu tutoriálů, které se zabývají tímto tématem, jen pak nedokáži aplikovat naučené věci do mého případu. Proto jsem se chtěl zeptat, jestli by mi někdo přímo na tom mém kódu nedokázal říci co a jak.

Velmi děkuji komukoliv, kdo bude ochotný mi poradit.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

To byste musel někam uložit celý projekt a někdo, s velkou dávkou volného času, by musel být tak ochoten projekt projít a navrhnout úpravy (a že jich na základě výše uvedeného *.cs souboru bude spousta). Při takto kusovitém "přstupu" není v našich silách Vám poradit více, než nasměrováním, kde dané informace nalézt. Ve zkratce potřebujete Gridu nastavit "odkaz" na jednotlivé metody, které paging řeší a tyto metody samozřejmě následně vytvořit a naplnit potřebným kódem

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak mne napadla ještě jedna varianta, jelikož mi jde v podstatě jen o to, že chci na hlavní stránce vypsat dejme tomu 20 titulů. Napadlo mne, že bych mohl zduplikovat ten soubor co vidíte nahoře, nastavit tam u gridview stránkování po 20 a zakázal zobrazení toho stránkovače. Funguje to jak má, jenže mám problém, že jelikož moc nerozumím syntaxi, nevím jak hlavní stránce "říci", že má zobrazovat novou stránku a né tu starou. Pro představu:

V web.master mám toto:

        <div class="articleText">
          <asp:ContentPlaceHolder id="cpMainContentHome" runat="server">
          </asp:ContentPlaceHolder>
          <div class="clear">&nbsp;</div>
        </div>

a v section_home.aspx

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/App_Templates/web.master" AutoEventWireup="true" EnableViewState="false" CodeFile="section_home.aspx.cs" Inherits="webSection" Title="Untitled Page" %>

<asp:Content ID="cpMainContentHome" ContentPlaceHolderID="cpMainContentHome" Runat="Server">
...

Nicméně, když se to snažím pustit, hlásí mi to:

Na stránce předlohy /App_Templates/web.master nebyl nalezen ovládací prvek ContentPlaceHolder cpMainContent. Zkontrolujte atribut ContentPlaceHolderID ovládacího prvku obsahu na stránce obsahu.

Na stránce předlohy /App_Templates/web.master nebyl nalezen ovládací prvek ContentPlaceHolder cpMainContent. Zkontrolujte atribut ContentPlaceHolderID ovládacího prvku obsahu na stránce obsahu.

Nedokážete takto poradit, proč "musí" být v web.master odkaz na cpMainContent a nemůžu tam tahat obsah z cpMainContentHome? Případně kde tato vazba je a můžu ji upravit?

Děkuji!

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Do *.master pages zásahy z "venčí" bez následné kompilace neprovádějte. Tudíž, stáhněte si VS (express nebo comunity) a proveďte veškeré změny v něm.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Visual studio mám a změny v něm provádím. Výše popsané chyby tedy nastávají při pokusu o změnu ve VS a po následné kompilaci.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Evidentně je někde stránka, která se odkazuje na cpMainContent, který v té předloze není. Jest třeba tuto stránku najít a přejmenovat odkaz na ContentPlaceHolder...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak mi došlo, že to o co se tu snažím je nesmysl. Potřeboval bych poradit tedy s tímto - kde se deklaruje, že se např. na podstránace /cz/katalog-titulu/default.aspx používá šablona section.aspx? Nyní to funguje tak, že na homepage se používá také šablona section.aspx, ale tu jsem zduplikovat a upravil a chtěl bych aby se nyní na homepage používala šablona section_home.aspx a v tom /cz/katalog-titulu/default.aspx zůstala používaná ta původní section.aspx. Poradíte mi prosím kam sáhnout a tuto deklaraci upravit?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokud chcete v DataGridu (nebo čemkoliv) pouze vypsat 20 řádku, bez možnosti stránkování, tak prostě v SQL dotazu jeho zdroje dejte SELECT TOP 20 a nějaké řazen ORDER BY (aby to mělo smysl). Nesnažte se obejít problém - zobrazení pouze 20 řádků něčím úplně jiným - stránkováním. Pokud nechcete stránkování využívat (a implementovat), tak žádné stránkování na DataGridu nezapínejte.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback