Tcp/ip   otázka

VB.NET, WinForms

Dobrý den,

dělal jsem aplikaci podle článku "Kreslící tabule pro více uživatelů přes tcp/ip". Když jsem tuto aplikaci rozjel na jednom počítači(otevřel jsem ji na něm dvakrát) tak vše fungovalo - aplikace se připojila a přenos dat fungoval. Když jsem ji ale zapnul jednou na dvou počítačích, tak se vůbec nespojily. Pokud byste náhodou věděli čím to může být ,tak budu vděčný za každou radu a pomoc.

Zde je kód od této aplikace(od Tomáše Jechy):

Public Class Form1
  Dim grp As Drawing.Graphics ' nabízí provádění grafických operací
  Dim TBitmap As Drawing.Bitmap ' uložistě grafického obsahu tabule

  Dim tcp As Net.Sockets.TcpClient ' TCP klient používaný při připojení
  Dim tcpListener As Net.Sockets.TcpListener ' dokáže poslouchat příchozí TCP připojení
  Dim networkStream As Net.Sockets.NetworkStream ' zprostředkuje komunikaci přes TcpClient
  Dim hostName As String = "localhost" ' počítač, na který se připojíme
  Const Port As Integer = 3556 ' budeme používat tento port

  Enum StatusPripojeni
    Server
    Klient
  End Enum
  Dim Status As StatusPripojeni ' určuje, zda jsme klient nebo server

  Const BUFFER_SIZE As Integer = 512 ' velikost bufferu
  Dim Buffer(BUFFER_SIZE) As Byte ' buffer pro příchozí data
  Dim text_buffer As String ' buffer ze kterého budeme data rovnou číst a odmazávat

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    TBitmap = New Bitmap(PicTabule.Width, PicTabule.Height) ' inicializujeme nový objekt Bitmap s velikostí tabule
    grp = Graphics.FromImage(TBitmap) ' navážeme na TBitmap objekt grp, který umožní vykreslování
    grp.Clear(Color.Black) ' nastavíme barvu tabule na černou
    grp.SmoothingMode = Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias ' aktivujeme vyhlazování čar

    ' přidáme do výběru tloušťky štetce hodnoty
    For i As Integer = 1 To 10
      ToolStripComboSirkaStetce.Items.Add(i.ToString + "px")
    Next
    ToolStripComboSirkaStetce.SelectedIndex = drawWidth - 1 ' aktuálně vybraná šírka štetce bude defaultní výběr
  End Sub

  Dim PosledniBod As Point ' bude potřeba si pamatovat poslední bod, kam se kreslilo
  Dim drawWidth As Integer = 10 ' šířka kreslené čáry
  Dim drawColor As Color = Color.White ' barva štětce
  Dim Kresleni As Boolean ' aktivuje se stisknutím levého tlačítka na kreslící tabuli a indikuje začátek kreslení

  Private Sub PicTabule_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles PicTabule.MouseDown
    If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
      PosledniBod = e.Location ' počátek kreslení je nyní nastaven jako pozice myši
      If JsemPripojenyKlient() = False Then
        Threading.Monitor.Enter(Me) ' uzamkneme vlákno
        grp.FillEllipse(New Pen(drawColor).Brush, New RectangleF(e.X - drawWidth / 2, e.Y - drawWidth / 2, drawWidth, drawWidth)) ' vykreslíme první bod (zakulacení počátku čáry)
        PicTabule.Invalidate() ' necháme překreslit PicTabule
        Threading.Monitor.Exit(Me) ' odemkneme
      End If
      Kresleni = True ' aktivujeme kreslící mód
      PosliPrikaz("cara " + e.X.ToString + " " + e.Y.ToString + " " + e.X.ToString + " " + e.Y.ToString + " " + drawWidth.ToString + " " + drawColor.R.ToString + " " + drawColor.G.ToString + " " + drawColor.B.ToString + ";")
    End If
  End Sub

  Private Sub PicTabule_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles PicTabule.MouseMove
    If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left And Kresleni = True Then
      If JsemPripojenyKlient() = False Then
        Threading.Monitor.Enter(Me) ' uzamkneme vlákno
        grp.DrawLine(New Pen(drawColor, drawWidth), PosledniBod, e.Location) ' vykreslíme čáru z posledního bodu, kde byla myš
        grp.FillEllipse(New Pen(drawColor).Brush, New RectangleF(e.X - drawWidth / 2, e.Y - drawWidth / 2, drawWidth, drawWidth)) ' vykreslíme zakončovací bod (zakulacení konce čáry)
        PicTabule.Invalidate() ' nechame překreslit PicTabule
        Threading.Monitor.Exit(Me) ' odemkneme
      End If
      ' odeslat údaje serveru
      PosliPrikaz("cara " + PosledniBod.X.ToString + " " + PosledniBod.Y.ToString + " " + e.X.ToString + " " + e.Y.ToString + " " + drawWidth.ToString + " " + drawColor.R.ToString + " " + drawColor.G.ToString + " " + drawColor.B.ToString + ";")
      PosledniBod = e.Location ' poslední bod, ze kterého se kreslilo je nyní opět aktuální pozice myši
    End If
  End Sub

  Private Sub PicTabule_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles PicTabule.MouseUp
    If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
      Kresleni = False ' puštěním levého tlačítka myši opouštíme kreslící mód
    End If
  End Sub

  Private Sub PicTabule_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles PicTabule.Paint
    ' vykreslíme obsah TBitmap na formulář do PicTabule
    e.Graphics.DrawImage(TBitmap, 0, 0)
  End Sub

  Private Sub ToolStripMenuItem_SmazatTabuli_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItem_SmazatTabuli.Click
    If JsemPripojenyKlient() = False Then
      Threading.Monitor.Enter(Me) ' uzamkneme vlákno
      grp.Clear(Color.Black) ' smažeme tabuli
      PicTabule.Invalidate() ' a překreslíme ji
      Threading.Monitor.Exit(Me) ' odemkneme
    End If
    PosliPrikaz("smazat;") ' smažeme i u druheho 
  End Sub

  Private Sub StripMenuItemKonec_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles StripMenuItemKonec.Click
    End ' klepnuli jsme na Konec
  End Sub

  Private Sub ToolStripMenuItemConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItemConnect.Click
    Status = StatusPripojeni.Klient ' stáváme se klientem
    ZamkniPolozky() ' uzamkneme menu, probíha připojování, až skončí, menu zase odemkneme
    hostName = InputBox("Zadejte adresu serveru:", "Připojit se", hostName) ' vložení jména serveru přes dialogové okno
    If String.IsNullOrEmpty(hostName) = True Then Exit Sub ' stisknuto Storno
    StripInfo.Text = "Přípojuji se k " + hostName + ":" + Port.ToString + "..." ' informace o připojování na spodní liště 
    tcp = New Net.Sockets.TcpClient
    tcp.BeginConnect(hostName, Port, AddressOf Pripojit, Nothing) ' spustíme připojování do jiného vlákna
  End Sub
  Sub Pripojit(ByVal at As System.IAsyncResult)
    Try
      tcp.EndConnect(at) ' dokončíme připojování
      networkStream = tcp.GetStream() ' stream pro přenos dat
      networkStream.BeginRead(Buffer, 0, BUFFER_SIZE, AddressOf CtiData, Nothing) ' začínáme asynchronně číst
      StripInfo.Text = "Připojeno" ' informace o připojení
      grp.Clear(Color.Black) ' smažeme tabuli
      Kresleni = False ' zrušíme případné aktivní kreslení
      PicTabule.Invalidate() ' a překreslíme tabuli
      OdemkniOdpojeniPolozky() ' jsme připojeni - odblokujeme tlačítko "Odpojit"
    Catch e As ObjectDisposedException
      ' proběhlo stornování připojení, ne chyba
    Catch
      ' proběhla neočekávaná chyba
      MsgBox("Připojení se nezdařilo!", MsgBoxStyle.Information)
      StripInfo.Text = "Připojení se nezdařilo!" ' informace o nezdařilém připojení
      OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení 
    End Try
  End Sub

  Private Sub ToolStripMenuItemCreate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItemCreate.Click
    Status = StatusPripojeni.Server ' stáváme se klientem
    ZamkniPolozky() ' uzamkneme menu, probíha čekání na klienta
    ToolStripMenuItemDisconnect.Enabled = True ' odemkneme tlačítko "Odpojit", tím bude možné zrušit čekání
    tcpListener = New Net.Sockets.TcpListener(System.Net.IPAddress.Any, Port) ' vytvoříme TCP Listener

    Try
      tcpListener.Start() ' začneme poslouchat
    Catch
      ' nelze začít poslouchat
      MsgBox("Nelze poslouchat na portu " + Format(Port) + "!", MsgBoxStyle.Information)
      StripInfo.Text = "Připojení se nezdařilo!" ' informace o nezdařilém připojení
      OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení
      Exit Sub
    End Try

    ' zjistíme lokální IP adresu
    Dim h As System.Net.IPHostEntry = System.Net.Dns.GetHostEntry(System.Net.Dns.GetHostName)
    Dim lokalniIP As String = CType(h.AddressList.GetValue(0), Net.IPAddress).ToString

    StripInfo.Text = "Čekám na klienta. Server: " + lokalniIP + ":" + Port.ToString + "..." ' informace o čekání na spodní liště 
    tcpListener.BeginAcceptTcpClient(AddressOf KlientSePripojuje, Nothing) ' pokud se nyní někdo připojí, zavolá se funkce KlientSePripojuje
  End Sub
  Sub KlientSePripojuje(ByVal at As System.IAsyncResult)
    Try
      tcp = tcpListener.EndAcceptTcpClient(at) ' přijmeme klienta
      tcpListener.Stop() ' zastavíme poslouchání
      networkStream = tcp.GetStream() ' stream pro přenos dat
      networkStream.BeginRead(Buffer, 0, BUFFER_SIZE, AddressOf CtiData, Nothing) ' začínáme asynchronně číst
      StripInfo.Text = "Připojeno" ' informace o připojení
      grp.Clear(Color.Black) ' smažeme tabuli
      Kresleni = False ' zrušíme případné aktivní kreslení
      PicTabule.Invalidate() ' a překreslíme tabuli
      OdemkniOdpojeniPolozky() ' jsme připojeni - odblokujeme tlačítko "Odpojit"
    Catch e As ObjectDisposedException
      ' proběhlo zastavení poslouchání, ne chyba
    Catch
      ' proběhla neočekávaná chyba
      MsgBox("Připojení se nezdařilo!", MsgBoxStyle.Information)
      StripInfo.Text = "Připojení se nezdařilo!" ' informace o nezdařilém připojení
      OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení
    End Try
  End Sub

  Sub ZamkniPolozky()
    If Me.InvokeRequired Then
      Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf ZamkniPolozky))
    Else
      ' zamknutí položek v menu
      ToolStripMenuItemCreate.Enabled = False
      ToolStripMenuItemConnect.Enabled = False
    End If
  End Sub
  Sub OdemkniPolozky()
    If Me.InvokeRequired Then
      Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf OdemkniPolozky))
    Else
      ToolStripMenuItemCreate.Enabled = True
      ToolStripMenuItemConnect.Enabled = True
      ' pokud odemikáme i například "Připojit se", je jisté, že nejsme připojeni a tlačítko "Odpojit" můžeme tedy zamknout
      ToolStripMenuItemDisconnect.Enabled = False
    End If
  End Sub
  Sub OdemkniOdpojeniPolozky()
    If Me.InvokeRequired Then
      Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf OdemkniOdpojeniPolozky))
    Else
      ' odemknutí položky "Odpojit"
      ToolStripMenuItemDisconnect.Enabled = True
    End If
  End Sub

  Private Sub ToolStripMenuItemDisconnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItemDisconnect.Click
    ' pokud se chceme odpojit, musime zjistit zda jsme server nebo klient
    If Status = StatusPripojeni.Klient Then ' pokud jsme připojený klient
      tcp.Close() ' uzavřeme spojení
      StripInfo.Text = "Spojení ukončeno" ' informujeme uživatele
    ElseIf Status = StatusPripojeni.Server Then
      ' zjistíme, zda objekt tcp existuje a zda je připojen
      Dim Connected As Boolean = False
      If Not tcp Is Nothing Then
        If Not tcp.Client Is Nothing Then
          Connected = tcp.Connected
        End If
      End If
      If Connected = False Then ' pokud server zatím jen poslouchá a klient není připojen
        tcpListener.Stop() ' zastavíme poslouchání
        StripInfo.Text = "Poslouchání ukončeno" ' informujeme uživatele
      Else ' pokud jsme server a klient se už připojil
        tcp.Close() ' uzavřeme spojení
        StripInfo.Text = "Spojení ukončeno" ' informujeme uživatele
      End If
    End If

    OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení
  End Sub
  Sub CtiData(ByVal at As System.IAsyncResult)
    Try
      Dim prijato As Integer = networkStream.EndRead(at) ' dokončíme čtení dat a zjistíme kolik dat přišlo
      If prijato < 1 Then Throw New Exception() ' spojení bylo ukončeno (přichází 0B dat)

      text_buffer += System.Text.Encoding.ASCII.GetString(Buffer, 0, prijato) ' přidání přijatých dat

      Do While text_buffer.Contains(";") ' dokud máme příkazy, které můžeme parsovat
        Dim poziceStredniku As Integer = text_buffer.IndexOf(";") ' najdeme ukončovací znak
        Dim prikaz As String = text_buffer.Substring(0, poziceStredniku) ' přečteme příkaz až ke středníku
        text_buffer = text_buffer.Substring(poziceStredniku + 1) ' a prikaz odřízneme
        ProvedPrikaz(prikaz) ' pošleme příkaz ke zpracování
      Loop

      tcp.GetStream.BeginRead(Buffer, 0, BUFFER_SIZE, AddressOf CtiData, Nothing)    ' přečetli jsme všechny příchozí data, proto budeme čekat až přijdou další
    Catch e As ObjectDisposedException
      ' proběhlo zrušení spojení
    Catch e As Exception
      ' nastala chyba, spojení je ukončeno
      StripInfo.Text = "Spojení bylo ukončeno" ' informace pro uživatele
      MsgBox("Spojení ukončeno!", MsgBoxStyle.Information)
      OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení
    End Try
  End Sub
  Sub ProvedPrikaz(ByVal prikaz As String)
    Try
      Dim casti As String() = Split(prikaz, " ") ' rozdělíme příkaz podle mezer
      Select Case casti(0) ' zjistíme druh příkazu
        Case "smazat" ' smažeme tabuli
          Threading.Monitor.Enter(Me) ' uzamkneme vlákno
          grp.Clear(Color.Black)
          PicTabule.Invalidate()
          Threading.Monitor.Exit(Me) ' odemkneme
          If Status = StatusPripojeni.Server Then PosliPrikaz(casti(0) + ";") ' server přeposíla zpět klientovi
        Case "cara" ' nakreslí čáru
          KresliCaru(Val(casti(1)), Val(casti(2)), Val(casti(3)), Val(casti(4)), _
          Val(casti(5)), _
          Color.FromArgb(Val(casti(6)), Val(casti(7)), Val(casti(8))))
          If Status = StatusPripojeni.Server Then ' server přeposíla zpět klientovi
            PosliPrikaz(casti(0) + " " + casti(1) + " " + casti(2) + " " + casti(3) + " " + casti(4) + " " + casti(5) + " " + casti(6) + " " + casti(7) + " " + casti(8) + ";")
          End If
        Case Else ' neznámý příkaz, ukončení připojení
          Throw New Exception
      End Select
    Catch e As Exception ' chyba při zpracování přikazu, ukončení spojení
      StripInfo.Text = "Spojení bylo ukončeno" ' informace pro uživatele
      tcp.Close() ' uzavřeme spojení'
      MsgBox("Chybná syntaxe příkazů!", MsgBoxStyle.Information)
      OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení
    End Try
  End Sub
  Sub KresliCaru(ByVal x1 As Integer, ByVal y1 As Integer, ByVal x2 As Integer, ByVal y2 As Integer, ByVal drawWidth As Integer, ByVal color As Color)
    Threading.Monitor.Enter(Me) ' uzamkneme vlákno
    grp.FillEllipse(New Pen(color).Brush, New RectangleF(x1 - drawWidth / 2, y1 - drawWidth / 2, drawWidth, drawWidth)) ' vykreslíme prvnotní bod (zakulacení začátku čáry)
    grp.DrawLine(New Pen(color, drawWidth), x1, y1, x2, y2) ' vykreslíme čáru
    grp.FillEllipse(New Pen(color).Brush, New RectangleF(x2 - drawWidth / 2, y2 - drawWidth / 2, drawWidth, drawWidth)) ' vykreslíme zakončovací bod (zakulacení konce čáry)
    PicTabule.Invalidate() ' nechame překreslit PicTabule
    Threading.Monitor.Exit(Me) ' odemkneme vlákno
  End Sub
  Function JsemPripojenyKlient() As Boolean
    ' zjistíme, zda jsme připojeni
    Dim Connected As Boolean = False
    If Not tcp Is Nothing Then
      If Not tcp.Client Is Nothing Then
        Connected = tcp.Connected
      End If
    End If
    Return Connected And (Status = StatusPripojeni.Klient)
  End Function
  Sub PosliPrikaz(ByVal prikaz As String)
    ' zjistíme, zda jsme připojeni
    Dim Connected As Boolean = False
    If Not tcp Is Nothing Then
      If Not tcp.Client Is Nothing Then
        Connected = tcp.Connected
      End If
    End If
    If Connected = False Then Exit Sub ' pokud nejsme ještě připojeni, tak se nic neposíla
    Try
      Dim bfr(prikaz.Length - 1) As Byte ' pole presne pro prikaz
      bfr = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(prikaz) ' převedeme příkaz na pole bytů
      networkStream.Write(bfr, 0, bfr.Length) ' odeslat prikaz
    Catch e As ObjectDisposedException
      ' proběhlo zrušení spojení
    Catch ex As Exception
      StripInfo.Text = "Spojení bylo ukončeno" ' informace pro uživatele
      tcp.Close() ' chyba - uzavřít spojení
      MsgBox("Spojení ukončeno!", MsgBoxStyle.Information)
      OdemkniPolozky() ' nakonec odemkneme znovu položky v menu na připojení a vytvoření spojení
    End Try
  End Sub
  Private Sub ToolStripMenuItemBarvaStetce_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItemBarvaStetce.Click
    ' nastavíme dialogu aktualni barvu
    ColorDialog1.Color = drawColor
    ' zobrazíme dialog
    If ColorDialog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      ' nová barva kreslení
      drawColor = ColorDialog1.Color
    End If
  End Sub
  Private Sub ToolStripComboSirkaStetce_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripComboSirkaStetce.SelectedIndexChanged
    ' byla vybrána nová šířka štetce 
    drawWidth = ToolStripComboSirkaStetce.SelectedIndex + 1
  End Sub
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
Dim hostName As String = "localhost" ' počítač, na který se připojíme

Podle mě bude problém v tomto řádku. Místo localhost by asi měla být adresa toho druhého počítače, ne? Localhost označuje ten počítač, na kterém zrovna jsme...

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Myslíte ip adresa? Asi máte pravdu...jenženjak tu ip od toho druhého počítače zjistit, když ho neznám?(ostatně ani tak nevím jak zjistit ip od mého počítače... :-) )

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

stsknout tlačítko windows, napsat cmd, enter, napsat ipconfig /all, enter

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

IP toho druhého PC lze zjistit v příkazovém řádku cmd příkazem

ping -a jmenopc

kde jmenopc je název toho PC, na který se chci dopingnout

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Zkoušel jsem už asi milion možnstí apořád nefunguje :( Nemohl byste mi někdo alespoň trochu nastínit, jak má zdrojový kód, který by zajišťoval to proklaté připojení z jiného počítače, vypadat? Děkuji mnohokrát

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ehm a zkoušel jste vypínat firewall atp.? 3556 není standardně otevřený port...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

ano ....samo mi to tuto možnost nabídlo, a dal jsem povolit přístup. Vůbec nevím kde může být chyba...a co se týče síťových věcí, tak jsem horší začátečník.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

A ty pocitace jsou na jake siti? Obe za stejnym NATem? Mate jistotu, ze se navzajem vidi a ze pres ten port skutecne muzou spolu komunikovat? Tj. neni to bloknute napriklad na ap nebo ze nemate jen switch atp.?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

no..myslím že ne..co se týče toho spojení - mělo by to fungovat asi tak, jako když se s někým spojíte na skype.(co myslíte tím ap?)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Jako Skype (aby jste se připojil přes internet) vám to jen tak fungovat nebude. Tato jednoduchá věc stačí akorát tak na připojení mezi dvěma počítači na stejné LANce. Na internetu je to bohužel podstatně složitější, protože váš počítač je pravděpodobně za NATem, což je taková kouzelná krabička, která dává celé síti jednu IP adresu. Je sice super, že pak je dost IPv4 adres, nicméně to má pár nevýhod - třeba že se můžete připojit jenom vy někam a nemůžete si jednoduše provozovat server.

S trochou štěstí máte tento NAT doma a můžete ho konfigurovat, v horším případě ho má u sebe váš provider. Pokud má vaše síť veřejnou IP adresu (takže provider nemá NAT), tak můžete někde v nastavení routeru nastavit, že má příchozí spojení nějakého portu posílat na jeden konkrétní stroj ve vaší síti (ten váš server).

Jinak programy jako Skype toto řeší tak, že mají ještě někde svoje vlastní servery, přes které se klienti připojují. Případně se přes ně dohodnou, jak si ty svoje navzájem NATy ohackovat, aby se připojily napřímo.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

jo tak to jsem nevěděl :-) asi budu muset zlepšit svoje znalosti co se týče internetu. Každopádně všem děkuju

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback