Smyčka a animace

2. díl - Smyčka a animace

Tomáš Herceg       19.04.2007       VB.NET, DirectX, Grafika       14935 zobrazení

V minulém dílu jsme si vysvětlili základy používání rozhraní DirectX a základní princip jeho funkce. V tomto dílu si ukážeme načítání obrázků a jejich vykreslování na obrazovku.

Smyčka

V minulém dílu jsme si nastínili základy rozhraní DirectDraw, vysvětlili si, co je to Device a co jsou to FrontBuffer a BackBuffer. Pro vykreslování jsme používali časovač, což bylo pro první seznámení nejjednodušší, v praxi se to ale tak nedělá.

Pro co nejlepší využití výkonu počítače se musíme snažit vykreslit tolik snímků, kolik jen zvládneme. K tomuto účelu se používá smyčka. Je to většinou cyklus While, který běží po celou dobu běhu programu. Jakmile smyčka skončí, skončí i program.

Programy se ve Visual Basic .NET standardně spouští přes hlavní formulář. Ten se nastaví ve vlastnostech projektu a jakmile jej zavřeme, skončí i naše aplikace.

My však potřebujeme druhý způsob, protože formulář má jen události a není vhodné, aby některá běžela po celou dobu existence formuláře. Proto nejprve do formuláře přidáme modul. V Solution Exploreru klikněte pravým tlačítkem na název projektu a vyberte v kontextové nabídce Add / Module. Do něj vložte tuto hlavní proceduru.

   Public Sub Main() 
 
     'vytvořit formulář 
     Dim f1 As New Form1() 
     'zobrazit formulář 
     f1.Show() 
 
     'opakovat, dokud formulář existuje 
     While f1.Created 
       'vykreslit aktulání snímek 
       f1.Render() 
       'dát příležitost ostatním procesům 
       Application.DoEvents() 
     End While 
 
   End Sub

Visual Studio nám podtrhne slovo Render, protože formulář žádnou proceduru Render nemá, ale o to se postaráme později.

Nyní nastavíme, aby program reprezentovala procedura Main. Při spuštění naší aplikace se začne provádět právě tato procedura, která si vytvoří novou instanci formuláře a dokud tato instance existuje, volá v ní proceduru Render, která provádí vykreslování. Nesmíme zapomenout na důležitý řádek Application.DoEvents(), který je potřeba provádět po každém snímku, neboť tento řádek na chvíli pozastaví náš proces a dá příležitost ostatním aplikacím, aby mohly udělat to, co potřebují. Neexperimentujte s tímto řádkem! Pokud jej tam nedáte, výkonaplikace se zvýší asi tak o 1 procento, ale aplikace bude pořád ve stavu Neodpovídá a systém se stane neovladatelným, protože nedostane šanci na zpracování vstupu z klávesnice. Tento řádek tedy má své opodstatnění a rozhodně tam není zbytečný!

V Solution Exploreru dvakrát klikněte na položku My Project a dostanete se na okno vlastností projektu. Nejprve zrušte zaškrtnutí volby Enable Application Framework, která povolí druhý způsob běhu aplikace. Pak v rozbalovacím seznamu Startup Form vyberte položku Module1, která řekne, že spouštěcí procedura se bude hledat v tomto modulu. Také přidejte na záložce References naše dvě knihovny, které potřebujeme, tedy Microsoft.DirectX a Microsoft.DirectX.DirectDraw, to už z minulého dílu umíme. Uložte a zavřete vlastnosti projektu.

Okno vlastností projektu

Aby nám aplikace fungovala tak, jak má, je potřeba přidat procedury formuláře z minulého dílu - konkrétně obsluhu události Form1_Load a procedury createDevice a createBuffers, které tato událost volá, dále událost Form1_KeyDown, která obsluhuje ukončení aplikace klávesou ESC.

Dále musíme přidat celou proceduru Render, kterou tvoří kód z události Timer1_Tick z minulého dílu.

Přepněte se do režimu kódu formuláře, celý obsah smažte a nahraďte tímto kódem. Je to víceméně kopírování z minulého dílu, takže by mělo být vše jasné.

 Imports Microsoft.DirectX 
 Imports Microsoft.DirectX.DirectDraw 
 
 Public Class Form1 
 
   Dim dev As Device    'zařízení 
   Dim backBuffer As Surface, backBufferDesc As SurfaceDescription   'BackBuffer a jeho parametry 
   Dim frontBuffer As Surface, frontBufferDesc As SurfaceDescription  'FrontBuffer a jeho parametry 
   Dim clip As Clipper   'oříznutí 
 
   Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown 
     'ukončení programu 
     If e.KeyCode = Keys.Escape Then 
       End 
     End If 
   End Sub 
 
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
     'vytvořit a nastavit zařízení 
     createDevice() 
     'vytvořit buffery 
     createBuffers() 
     'nahrát obsah 
     loadContents() 
   End Sub 
 
   Public Sub createDevice() 
     'vytvořit a nastavit zařízení 
     dev = New Device() 
     dev.SetCooperativeLevel(Me, CooperativeLevelFlags.FullscreenExclusive) 
   End Sub 
 
   Public Sub createBuffers() 
     'kontrola 
     If Not Me.Focused Then Exit Sub 
 
     'nastavit zařízení 
     dev.SetCooperativeLevel(Me, CooperativeLevelFlags.FullscreenExclusive) 
 
     'vytvořit FrontBuffer 
     If frontBuffer IsNot Nothing Then 
       frontBuffer.Restore() 
     Else 
       frontBufferDesc = New SurfaceDescription() 
       frontBufferDesc.SurfaceCaps.PrimarySurface = True 
       frontBufferDesc.SurfaceCaps.Flip = True 
       frontBufferDesc.SurfaceCaps.Complex = True 
       frontBufferDesc.BackBufferCount = 1 
       frontBuffer = New Surface(frontBufferDesc, dev) 
     End If 
 
     'vytvořit BackBuffer 
     If backBuffer IsNot Nothing Then 
       backBuffer.Restore() 
     Else 
       backBufferDesc = New SurfaceDescription() 
       backBufferDesc.SurfaceCaps.BackBuffer = True 
       backBuffer = frontBuffer.GetAttachedSurface(backBufferDesc.SurfaceCaps) 
     End If 
 
     'nastavit oříznutí 
     clip = New Clipper(dev) 
     clip.Window = Me 
     frontBuffer.Clipper = clip 
   End Sub 
 
   Public Sub loadContents() 
     'nahrát obsah 
 
   End Sub 
 
   Public Sub Render() 
     'kontrola 
     If Not Me.Created Then Exit Sub 
     If frontBuffer Is Nothing Or backBuffer Is Nothing Then Exit Sub 
     If Not Me.Focused Then Exit Sub 
 
     Try 
 
       'vykreslit scénu na BackBuffer 
       backBuffer.ColorFill(Color.Black) 
 
       'převrátit buffery 
       frontBuffer.Flip(backBuffer, FlipFlags.Wait) 
 
     Catch ex As Exception 
 
       'po obnovení z minimalizace 
       If ex.GetType() Is GetType(SurfaceLostException) Then 
         createBuffers() 
       End If 
 
     End Try 
   End Sub 
 End Class

Na první pohled by se mohlo zdát, že se nespustí inicializace formuláře, ale to není pravda. Procedura Form1_Load se spustí při vytváření formuláře a zavolá tedy vše, co je potřeba ke spuštění aplikace.

Do formuláře jsem ještě přidal proceduru loadContents, do které vložíme kód pro načtení obrázků a dalšího obsahu.

Načtení obrázků

Nyní napíšeme jednoduchou scénu, ve které se budou na spodním okraji obrazovky zobrazovat balónky a budou létat vzhůru, každý různou rychlostí.

Obrázky balónků si můžete stáhnout zabalené v archivu. Je třeba, aby tyto obrázky byly ve formátu BMP. Neukládejte tyto ukázkové, jsou totiž ve formátu PNG. 

Balónek Balónek Balónek Balónek

Tyto obrázky si stáhněte, v Solution Exploreru klikněte pravým tlačítkem na název projektu a vyberte volbu Add / New Folder, pojmenujte ji images a přetáhněte do ní naše 4 obrázky.

Na každý z nich v Solution Exploreru klikněte a nastavte jim vlastnost Copy To Output Directory na Copy Always, čímž si zajistíme, že se obrázkyzkopírují do adresáře aplikace.

Každý obrázek nahrajeme do vlastního objektu Surface. Nadeklarujeme si tedy 4 proměnné typu Surface. Tento řádek přidejte do deklarací formuláře.

Private b1, b2, b3, b4 As Surface

Do procedury loadContent přidejte tyto příkazy, které načtou obrázky ze souboru a nastaví jim ColorKey (průhlednou barvu) na černou, což je standardní, proto ji nemusíme nastavovat, stačí vytvořit objekt ColorKey, který má tuto barvu již nastavenou.

   Public Sub loadContents() 
     'nahrát obsah 
     Dim sd As New SurfaceDescription 
     b1 = New Surface("images\b1.bmp", sd, dev) 
     b2 = New Surface("images\b2.bmp", sd, dev) 
     b3 = New Surface("images\b3.bmp", sd, dev) 
     b4 = New Surface("images\b4.bmp", sd, dev) 
 
     'nastavit průhlednou barvu (standardní je černá) 
     Dim ck As New ColorKey() 
     b1.SetColorKey(ColorKeyFlags.SourceDraw, ck) 
     b2.SetColorKey(ColorKeyFlags.SourceDraw, ck) 
     b3.SetColorKey(ColorKeyFlags.SourceDraw, ck) 
     b4.SetColorKey(ColorKeyFlags.SourceDraw, ck) 
   End Sub 

Vykreslení balónků

Do procedury Render přidejte mezi řádky s voláními ColorFill a Flip tyto 4 řádky, které vykreslí naše balónky.

     'vykreslit balónky 
     backBuffer.DrawFast(100, 100, b1, DrawFastFlags.SourceColorKey) 
     backBuffer.DrawFast(200, 100, b2, DrawFastFlags.SourceColorKey) 
     backBuffer.DrawFast(300, 100, b3, DrawFastFlags.SourceColorKey) 
     backBuffer.DrawFast(400, 100, b4, DrawFastFlags.SourceColorKey)

Metoda DrawFast vykreslí na pozice udané prvními dvěma argumenty obrázek udaný třetím argumentem. Poslední parametr říká, že se musí použít průhledná barva z obrázků. Výsledek vypadá asi takto:

Vykreslené 4 balónky

Pokud by ale balónky byly u kraje obrazovky a kousek by byl mimo, nastane chyba, protože DirectDraw nekontroluje, jestli nekreslíme mimo Surface. Napíšeme si tedy proceduru BltFast, která zjistí, jestli není část obrázku mimo obrazovku a v takovém případě vytvoří strukturu typu Rectangle, která ohraničí na obrázku oblast, která se vykreslit má.

   Public Sub BltFast(ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer, ByRef s As Surface) 
     'vykreslit obrázek 
     Dim left As Integer = 0, width As Integer = s.SurfaceDescription.Width 
     Dim top As Integer = 0, height As Integer = s.SurfaceDescription.Height 
 
     'spočítat ořezový čtverec 
     If Y < 0 Then top = -Y : height = s.SurfaceDescription.Height + Y 
     If Y + s.SurfaceDescription.Height > dev.DisplayMode.Height Then height = dev.DisplayMode.Height - Y 
     If X < 0 Then left = -X : width = s.SurfaceDescription.Width + X 
     If X + s.SurfaceDescription.Width > dev.DisplayMode.Width Then width = dev.DisplayMode.Width - X 
 
     'pokud je na obrazovce, vykreslit ho 
     If X + s.SurfaceDescription.Width > 0 And Y + s.SurfaceDescription.Height > 0 And _ 
      X < dev.DisplayMode.Width - 1 And Y < dev.DisplayMode.Height - 1 Then 
       backBuffer.DrawFast(Math.Max(0, X), Math.Max(0, Y), s, New Rectangle(left, top, width, height - 1), DrawFastFlags.SourceColorKey) 
     End If 
   End Sub

Na vykreslování tedy budeme používat tuto proceduru, která obrázek ořízne a vykreslí jen to, co na obrazovce je.

Pohyb balónků

Nadeklarujeme si novou instanci objektu pro generování náhodných čísel, datovou strukturu pro uložení informací o jednom balónku a pole pro 50 balónků tohoto datového typu. O každém balónku si potřebujeme pamatovat pozici X, pozici Y, rychlost a barvu. V proceduře projdeme cyklem každý balónek a pokud nemá vygenerovanou náhodnou rychlost nebo je již nad horním krajem obrazovky, vygenerujeme mu novou rychlost, barvu a pozici X, pozicy Y nastavíme na spodní kraj obrazovky.

Posouvání balónků funguje tak, aby nezáleželo na počtu snímků za sekundu. V proměnné lastFrame si uchováváme informaci o tom, kdy byl dokončen minulý snímek a v proměnné lastFrameTime máme počet milisekund, kolik trvalo renderování posledního snímku. A právě touto proměnnou vynásobíme rychlost balónku a bude se pohybovat stejně při 50fps tqak i při 20fps, protože pokud budeme mít pouze 2 snímky za sekundu, hodnota bude 50 a balónek se posune o větší kus než při 50 fps, kdy hodnota proměnné bude 20.

Přidejte tedy do formuláře tuto deklaraci:

   Structure Balloon    'informace o jednom balónku 
     Dim X As Integer 
     Dim Y As Integer 
     Dim Speed As Single 
     Dim Color As Integer 
   End Structure 
   Dim Balloons(59) As Balloon 'pole čtyřiceti balónků 
 
   Dim r As New Random() 
   Dim lastFrameTime As Integer, lastFrame As Integer

A na samý závěr procedura, která balónky rozhýbe a vykreslí.

   Public Sub moveBalloons() 
     'spočítat, kolik milisekund uběhlo od posledního snímku 
     lastFrameTime = Environment.TickCount - lastFrame 
     lastFrame = Environment.TickCount 
 
     'pohyb a vykreslení balónků 
     For i As Integer = 0 To Balloons.Length - 1 
       With Balloons(i) 
         'balónek letí nahoru 
         .Y = .Y - .Speed * lastFrameTime 
 
         'pokud už není vidět, vygenerovat mu novou pozici, anebo pokud jsme mu pozici ještě nevygenerovali 
         If .Y < -100 Or .Speed = 0 Then 
           .X = r.Next(dev.DisplayMode.Width) 
           .Y = dev.DisplayMode.Height - 10 
           .Speed = 0.3 + r.NextDouble() / 2 
           .Color = r.Next(4) 
         End If 
 
         'vykreslit balónek 
         BltFast(.X, .Y, b(.Color)) 
       End With 
     Next 
   End Sub

Její princip je popsán výše a myslím, že není třeba jej dále rozvádět. Ještě místo vykreslení 4 balónků pomocí DrawFast dejte volání procedury moveBalloons bez parametrů a aplikace je hotova.

Výsledek vypadá asi takto:

Letící balónky

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Všechny díly tohoto seriálu

3. Poslední DirectDraw aneb sněhu není nikdy dost 20.04.2007
2. Smyčka a animace 19.04.2007
1. První aplikace v DirectX 19.04.2007

 

Mohlo by vás také zajímat

Používáme T4 šablony

V aplikacích často potřebujeme generovat složitější textové výstupy, do nichž na jistých místech chceme dosazovat různé hodnoty. V tomto článku si představíme, jak k tomuto úkolu použít T4 šablony, které jsou ve Visual Studiu již poměrně dlouhou dobu.

Windows Presentation Foundation (WPF) - díl 9.: ContentControl, Button a TextBlock

Článěk se věnuje základům důležité komponenty ContentControl a dvěma vizuálním komponentám: Button (tlačítko) a TextBlock (textový blok).

Práce s časovými pásmy a letním časem v aplikaci a databázi - díl 2.: DateTime v .NET Frameworku

Práce se strukturou DateTime v .NET Frameworku lze využívat pro práci s lokálním časem i časem v jiných časových pásmech. Tento díl se věnuje základnímu popisu a konverzím mezi lokálním a UTC časovým údajem.

 

 

Nový příspěvek

 

Diskuse: Smyčka a animace

Tak mezi pročítaním jsem si stahnul zdrojové kody a překonvertoval do Visual Studio 2010 a zpustil jsem balonky a

hle moje dcerka u mne sedí a křičí baloon,baloon prosím hlavně tam příště nedavejte něco co se dá sníst abych nepřišel o monitor.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Smyčka a animace

'vykreslit balónek 
        BltFast(.X, .Y, __b__(.Color))

nemohu najít kde se b deklarovalo.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

dobrý den, vyřešil jste to?

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Myslím, že nastala chyba při pepisování kodu. Proměnné b1,b2,b3,b4 jsem nahradil polem dim b(3) as Surface a všude kde se objekty b1,b2,b3,b4 vyskytují, jsem je nahradil objekty b(0),b(1),b(2),b(3). Také v sub moveBalloons je zapotřebí nahradit .Color = r.Next(4) za .Color = r.Next(3). Pak to začne běhat.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Smyčka a animace

Rád bych poznamenal, že Application.DoEvents() nemá absolutně nic společného s ostatními procesy ani nepozastavuje běh aplikace. Zavolání této metody způsobí vyřízení fronty čekajících zpráv (Windows Messages) a poté se vrátí řízení zpět. Sice jsem netestoval jak je to s náročností, ale jsem přesvědčen že příliš časté volání této metody může naopak smyčku značně zpomalit. Bohužel bez zavolání DoEvents nebude fungovat načítání stisknutých kláves (řešením by bylo použít DirectInput).

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Jste přesvědčen špatně. Pokud DoEvents voláte 10000x za sekundu, tak tam zpomalení bude, pokud jej voláte jednou v každém framu (a více než 100 fps asi těžko uděláte), tak je zpomalení asi tak 1%, což jsem si osobně ověřil. Záleží samozřejmě na tom, jak potom události ošetřujete (pokud v ošetření události budete počítat pí na milion desetinných míst, tak bude DoEvents samozřejmě trvat dlouho), ale při běžných situacích zpomalení opravdu není nijak dramatické.

Co se týče použití DirectInput, to je samozřejmě možné, ale kvůli zachycení jedné klávesy, která ukončí celou aplikaci, je DirectInput kanón na vrabce. DirectInput by spíš bylo na samostatný článek.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Mno nejsem profik na .NET ale v 6 se to chova tak jako by to opravdu tu frontu vyrizovalo, takze pokud jina aplikace zere velmi mnoho procesoru, pak se timto nedostavate na uroven 50:50% ale nekam uplne jinam... caste volani doevents by opravdu mohlo zpusobovat caste zaseky... Nicmene asi pri Dx animaci nebudete zatezovat procesor dalsim vypoctem neceho silene narocneho...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback