Práce s XML soubory ve VB.NET a v C#

Tomáš Herceg       15.03.2008       C#, VB.NET, XML       24319 zobrazení

Formát XML se dá využít na ukládání nejrůznějších typů dat s prakticky jakoukoliv strukturou. V tomto článku se naučíme číst XML dokumenty pomocí třídy XmlDocument a také generovat XML pomocí třídy XmlTextWriter.

XML se dnes používá téměř všude a je na něm postavena celá řada dalších formátů. Samotné XML se používá jako prostředek při předávání nebo uchovávání nejrůznějších typů dat. Můžeme do něj uložit prakticky jakoukoliv strukturu informací. Nebudu se zde do detailů rozepisovat o tom, co XML je a jak přesně vypadá, pokud toho o XML moc nevíte, podívejte se online na přednášku Michala Altaira Valáška, zejména na první díl.

S XML můžeme potřebovat pracovat v mnoha různých případech - pokud si chcete napsat RSS čtečku, budete potřebovat XML číst, pokud chcete napsat aplikaci, která volá nějakou webovou službu, i tam se XML jistě využije (i když zrovna tady se s ním zaobírat moc nemusíte), pokud používáte ve svých aplikacích Application Settings, tak i ty se ukládají do XML. A to už vůbec nemluvím o aplikacích webových, kde je na XML postavené skoro vše.

Jak XML vypadá?

Protože se dnes budeme učit XML číst a zapisovat, budeme potřebovat vzorový dokument. Na něm ukážu, jak XML může vypadat.

Struktura XML dokumentu

Prologue je nepovinné záhlaví XML dokumentu. Hodnota version je vždy 1.0, jiná verze formátu XML neexistuje, dále můžeme uvést kódování národních znaků. Pokud prologue není uveden, musí být dokument v kódování UTF-8. Pokud prologue v dokumentu je, musí být vždy hned na začátku.

Begin tag a end tag (česky asi počáteční tag a koncový tag, slovo tag se občas překládá jako značka). Tagy popisují strukturu dokumentu, mají svůj a musí být uzavřeny ve špičatých závorkách, např. <objednavky>. Koncový tag se od počátečního pozná tak, že před názvem má ještě lomítko - </objednavky>. Pokud mají tagy stejný název a jsou stejně zanořeny, patří k sobě. Pokud bychom měli tedy třeba dokument <a><a><a></a></a></a>, tak k sobě patří 3. a 4. tag, dále 2. a 5. a také 1. a 6. Nikdy nesmí dojít ke křížení tagů - dokument <a><b></a></b> je nepřípustný, tag </b> musí být před </a>.

Elementem nazýváme celou oblast od počátečního do příslušného koncového tagu, na obrázku jsou vyznačeny dva elementy obdélníkem. Element může uvnitř mezi počátečním a koncovým tagem obsahovat text nebo další elementy.

Někdy ještě používáme atributy, které zapisujeme dovnitř počátečního tagu. Každý atribut může mít svoji hodnotu, která musí být uzavřena v úvozovkách.

XML má ještě několik dalších pravidel, je case-sensitive, to znamená, že záleží na velikosti písmen v názvech - <a> není stejné jako <A>, to samé platí i pro atributy. Celý dokument tvoří vždy jeden kořenový element, který obsahuje všechny další elementy. V dokumentu na obrázku je to element objednavky.

Kdy XML použít?

Nejtypičtějším příkladem, kdy budete opravdu XML potřebovat přečíst a zapisovat, je asi nějaké jednoduché datové úložiště. Pokud budete psát nějakou aplikaci, kde si musíte uchovávat nějakou jednoduchou databázi, asi sáhnete po formátu XML. Nemusíte instalovat žádné databázové knihovny, protože .NET framework má velmi dobré nástroje pro práci s XML.

Je třeba si ale také uvědomit, že ne na vše se XML hodí. Pokud má XML dokument velikost řádově desítek až stovek kilobajtů, je vše v pořádku, s většími dokumenty se ale pracuje pomalu. Pokud máte dat hodně, je rozhodně na místě použít databázi, pokud jich není zas až tak moc, XML se hodí.

Pokud chcete ukládat data se složitou strukturou, je XML opět pravděpodobně nejlepší možná volba. Zkuste se ale zamyslet, jestli by se data nedala uložit např. do INI souboru. Je naprosto zbytečné ukládata do XML něco takového:

 <data>
<
cislo cislo="1" slovy="jedna" />
<
cislo cislo="2" slovy="dvě" />
<
cislo cislo="3" slovy="tři" />
<
cislo cislo="4" slovy="čtyři" />
<
cislo cislo="5" slovy="pět" />
<
cislo cislo="6" slovy="šest" />
...
</data>

Pro tenhle účel se daleko více hodí právě INI soubor, v XML máte kolem všeho spoustu zbytečných znaků, dokument je tak větší a jeho zpracování pomalejší.

 1=jedna
2=dvě
3=tři
4=čtyři
5=pět
6=šest
...

Dva různé přístupy pro práci s XML

S XML můžeme v praxi pracovat několika způsoby. Zdaleka nejhorší řešení je zkoušet číst XML ručně pomocí tříd StreamReader a StreamWriter. XML sice má poměrně jednoduchá pravidla, ale může vás cestou potkat mnoho záludností, a navíc  napsaní takového XML parseru není zrovna věc, která by se dala běžně zvládnout za půl hodiny.

.NET framework nám nabízí několik nástrojů, které s XML umí pracovat. Každý z nich se hodí v jiné situaci. Třída XmlDocument používá přístup DOM (Document Object Model). Celý XML dokument si načte do paměti a udělá si z něj jakýsi strom. U malých a středních XML dokumentů je to skvělé, můžete v dokumentech prohledávat, dělat na nich XPath dotazy (podobně jako třeba databázi prohledáváte pomocí dotazů v jazyce SQL). Navíc dokument můžete upravit a pak jej zavoláním metody Save uložit zpět do souboru. Pokud tedy potřebujete načíst XML dokument a případně v něm něco málo změnit a uložit zpět, je výhodné použít třídu XmlDocument.

Pokud potřebuji XML dokument vytvořit z ničeho, pak je XmlDocument sice možné, ale pomalé a neobratné řešení. Daleko lepší je použít třídu XmlTextWriter, která je určena pro snadné a rychlé generování dokumentů XML. Pak ještě existuje třída XmlTextReader, která se hodí, pokud potřebujeme dokument jen projít od začátku dokonce a vytáhnout z něj několik hodnot, popřípadě pokud je dokument velký a nechceme jej celý načítat do paměti, což třída XmlDocument nutně udělat musí.

Načtení XML dokumentu s objednávkami

Jako ukázkový příklad si v tomto díle napíšeme jednoduché zobrazovátko na náš původní ukázkový dokument. Tento dokument si stáhněte a přidejte do nového projektu Windows Application:

Přidání souboru do projektu

Souboru nastavte vlastnost Copy To Output Directory na hodnotu Copy Always:

Nastavní vlastnosti Copy To Output Directory

Tím zajistíme, že se nám soubor zkopíruje do složky s výsledným EXE souborem a budeme jej moci z aplikace využít. Soubor ještě v okně Solution Explorer přejmenujte na název data.xml.

Na formulář přidejte komponenty podle obrázku:

Vzhled okna

Boční komponenta je ListBox a seznam v detailech objednávky je ListView. Ostatní komponenty jsou doufám jasné, na jméno a příjmení máme TextBoxy. Komponenty pojmenujte názvy listBoxObjednavky, textBoxJmeno, textBoxPrijmeni, listViewPolozky, labelStav a labelCena. Seznamu položek nastavte hodnotu vlastnosti View na hodnotu Details a v kolekci Columns vytvořte 4 sloupečky taktéž podle obrázku.

Načtení XML dokumentu do paměti a vytažení seznamu objednávek

Všechny funkce pro práci s XML se nacházejí ve jmenném prostoru System.Xml. Abychom jej před názvy tříd nemuseli pořád vypisovat, naimportujeme si jej. Úplně nahoru do souboru s kódem formuláře přidejte tento řádek:

Kód v jazyce Visual Basic .NET
Imports System.Xml

Kód v jazyce C#

using System.Xml;

Poklepejte na formulář, aby se nám otevřela procedura události Form1_Load. Nad ní přidejte tuto deklaraci:

Kód v jazyce Visual Basic .NET
Dim doc As New XmlDocument()

Kód v jazyce C#

XmlDocument doc = new XmlDocument();

Tím jsme vytvořili nový objekt XmlDocument, do kterého nyní načteme v proceduře Form1_Load náš XML soubor. Dovnitř procedury Form1_Load tedy přidejte tento kód:

Kód v jazyce Visual Basic .NET

    'načíst XML soubor
    doc.Load("data.xml")

    'projít všechny elementy "objednavka" a přidat je do seznamu
    For Each n As Xml.XmlNode In doc.SelectNodes("/objednavky/objednavka")
      listBoxObjednavky.Items.Add("Objednávka č. " & n.Attributes("id").Value)
    Next
Kód v jazyce C#
      //načíst XML soubor
      doc.Load("data.xml");

      //projít všechny elementy "objednavka" a přidat je do seznamu
      foreach (XmlNode n in doc.SelectNodes("/objednavky/objednavka"))
        listBoxObjednavky.Items.Add("Objednávka č. " + n.Attributes["id"].Value);

Zavoláním metody Load XML soubor jednoduše načteme do paměti. Náš objekt doc, tedy instance třídy XmlDocument, si XML soubor přečte a vytvoří s jakýsi virtuální strom elementů který si můžete představi např. takto:

Strom XML dokumentu

A jak funguje naše vybírání objednávek? Projdeme všechny objekty XmlNode (každý XmlNode je vlastně jeden obdélníček na obrázku), které vyhovují XPath dotazu "/objednavky/objednavka". Tento dotaz vybere všechny elementy objednavka, které najde na cestě /objednavky, tedy uvnitř kořenového elementu objednavky. O jazyku XPath si můžete přečíst v tomto článku ze serveru Interval.cz, jen samotný jazyk XPath by vydal nejméně na samostatný článek.

Nám z něj bude stači úplné minimum - /objednavky/objednavka začne hledat od kořenového elementu, protože dotaz začíná lomítkem. Najde element objednavky, a tak se podívá dovnitř a vybere všechny elementy objednavka, které obsahuje. Hledá ale jen ve fialových elementech, do větší hloubky už nesahá. Kdyby tedy byl na obrázku ještě element objednavka někde ve třetí úrovni, tento dotaz jej nevybere.

Náš cyklus For Each tedy projde všechny objekty, které nám vybrala metoda doc.SelectNodes s příslušným XPath dotazem předaným v parametru. Pro každý z těchto objektů XmlNode se provede vnitřek vyklu, právě procházený objekt bude vždy v proměnné n. Do seznamu listBoxObjednavky tedy přidáme novou položku s textem Objednávka č. a hodnotou atributu id právě procházeného elementu, kterou zjistíme z kolekce n.Attributes("název").Value. To je celé načtení seznamu objednávek.

Vypsání detailů objednávky

Vypsání detailů objednávky už bude jenom obměna toho, co jsme již dělali. Poklepejte na seznam objednávek a do procedury události listBoxObjednavky_SelectedIndexChanged vložte tento kód:

Kód v jazyce Visual Basic .NET
    'pokud není nic vybráno, ukončíme proceduru
    If listBoxObjednavky.SelectedIndex = -1 Then Exit Sub

    'pracujeme s objednávkou s indexem vybrané položky
    With doc.SelectNodes("/objednavky/objednavka")(listBoxObjednavky.SelectedIndex)

      'načíst jméno a příjmení
      textBoxJmeno.Text = .SelectSingleNode("jmeno").InnerText
      textBoxPrijmeni.Text = .SelectSingleNode("prijmeni").InnerText

      'načíst všechny položky objednávky
      Dim cena As Double = 0
      listViewPolozky.Items.Clear()      'vyprázdnit seznam položek

      For Each n As Xml.XmlNode In .SelectNodes("polozky/polozka")
        'vytvořit položku ListView
        Dim item As New ListViewItem()

        item.Text = n.Attributes("id").Value    'nastavit hodnotu prvního sloupce
        item.SubItems.Add(n.Attributes("nazev").Value)   'nastavit hodnotu druhého sloupce

        'nastavit hodnotu třetího sloupce a převést si ji na číslo, budeme jej dále potřebovat
        Dim mnozstvi As Integer = CInt(n.Attributes("mnozstvi").Value)
        item.SubItems.Add(mnozstvi)

        'nastavit hodnotu čtvrtého sloupce a zformátovat ji jako měnu
        Dim cenaZaKus As Double = CDbl(n.Attributes("cenaZaKus").Value)
        item.SubItems.Add(cenaZaKus.ToString("c"))

        'přidat vytvořenou položku do seznamu
        listViewPolozky.Items.Add(item)

        'přičíst cenu do celkové ceny
        cena += cenaZaKus * mnozstvi
      Next

      'načíst stav objednávky a zobrazit celkovou cenu zformátovanou jako měnu
      labelStav.Text = .Attributes("stav").Value
      labelCena.Text = cena.ToString("c")

    End With
Kód v jazyce C#
      //pokud není nic vybráno, ukončíme proceduru 
      if (listBoxObjednavky.SelectedIndex == -1) return;

      //pracujeme s objednávkou s indexem vybrané položky 
      XmlNode objednavka = doc.SelectNodes("/objednavky/objednavka")[listBoxObjednavky.SelectedIndex];

      //načíst jméno a příjmení 
      textBoxJmeno.Text = objednavka.SelectSingleNode("jmeno").InnerText;
      textBoxPrijmeni.Text = objednavka.SelectSingleNode("prijmeni").InnerText;

      //načíst všechny položky objednávky 
      double cena = 0;
      //vyprázdnit seznam položek 
      listViewPolozky.Items.Clear();

      foreach (XmlNode n in objednavka.SelectNodes("polozky/polozka"))
      {
        //vytvořit položku ListView 
        ListViewItem item = new ListViewItem();

        //nastavit hodnotu prvního sloupce 
        item.Text = n.Attributes["id"].Value;
        //nastavit hodnotu druhého sloupce 
        item.SubItems.Add(n.Attributes["nazev"].Value);

        //nastavit hodnotu třetího sloupce a převést si ji na číslo, budeme jej dále potřebovat 
        int mnozstvi = Convert.ToInt32(n.Attributes["mnozstvi"].Value);
        item.SubItems.Add(mnozstvi.ToString());

        //nastavit hodnotu čtvrtého sloupce a zformátovat ji jako měnu 
        double cenaZaKus = Convert.ToDouble(n.Attributes["cenaZaKus"].Value);
        item.SubItems.Add(cenaZaKus.ToString("c"));

        //přidat vytvořenou položku do seznamu 
        listViewPolozky.Items.Add(item);

        //přičíst cenu do celkové ceny 
        cena += cenaZaKus * mnozstvi;
      }

      //načíst stav objednávky a zobrazit celkovou cenu zformátovanou jako měnu 
      labelStav.Text = objednavka.Attributes["stav"].Value;
      labelCena.Text = cena.ToString("c");

Nejprve zkontrolujeme, jestli index vybrané položky není -1. V takovém případě to znamená, že není vybraná položka žádná, a nechceme nic dělat. Pak si najdeme element naší objednávky, se kterou chceme pracovat. Opět si najdeme všechny objednávky pomocí SelectNodes a vybereme z nich jen tu s indexem, jaký má vybraná položka v seznamu objednávek. Indexy seznamu i objednávek jsou číslovány od nuly, takže položka 0 v seznamu odpovídá první objednávce, která má index 0. Možná si řeknete, že je zbytečné vybírat všechny objednávky a pak z nich vytáhnout jen jednu, máte pravdu. Místo toho by šlo použít metodu SelectSingleNode a předat jí "chytřejší" XPath dotaz (konkrétně "/objednavky/objednavka[1]", kde číslo v závorkách udává pořadí elementu, ale číslované od nuly), ale nechci vám plést hlavy s XPath jazykem.

Z aktuálního elementu vytáhneme teď už pomocí SelectSingleNode elementy jmeno a prijmeni a jejich hodnoty InnerText (text, který obsahují uvnitř) přiřadíme do příslušných TextBoxů. Dále musíme projít všechny položky objednávky a přidat je do seznamu listViewPolozky. Přitom musíme počítat celkovou cenu celé objednávky, kterou do XML dokumentu neukládáme, ale v aplikaci ji chceme zobrazit. Před přidáváním položek seznam vyprázdníme, aby nám v něm nezůstávaly položky z objednávek zobrazených dříve.

Pak již následuje nám známý For Each cyklus, kterým projdeme všechny elementy polozky uvnitř elementu polozky. Metodu SelectNodes nevoláme na celý dokument, ale jen na element aktuální objednávky, takže nám tato metoda vybere jen položky z naší objednávky, což přesně potřebujeme.

Pro každý element polozka pak již jen vytvoříme novou položku seznamu ListView, tedy instanci třídy ListViewItem. Nastavíme jí textové hodnoty ID a název položky, dále pak si zjistíme množství a cenu za kus, zapíšeme je do sloupců v seznamu a přičteme do proměnné cena, kterou jsme si před cyklem vynulovali. Položku přidáme samozřejmě do seznamu listViewPolozky, to byste už ale měli znát.

Nakonec načteme stav objednávky, který je uložen v atributu stav elementu objednavka, a celkovou cenu zapíšeme do labelu labelCena. To je celé načtení detailů objednávky.

Úpravy XML dokumentu

Pokud byste chtěli dokument trochu upravit a znovu uložit, je to velmi jednoduché. Ukazovat to nebudu, zvládnete to sami. Stačí, když změníte hodnoty atributů nebo nastavít hodnoty InnerText a pak zavoláte doc.Save. Dokument se uloží včetně změn, které jste provedli.

To byla tedy třída XmlDocument, viděli jste, že dokument načteme na začátku a pak v něm můžeme hledat a pracovat s jeho elementy a atributy. Někdy ovšem potřebujeme dokument vytvořit "z vody", resp. nemáme nic. Lze to i s pomocí této třídy. Zavoláním doc.CreateElement("test") například vytvoříme element test, kterému můžeme nastavit atributy. Každý element v dokumentu má navíc metody AppendChild, InsertBefore či InsertAfter, kterým můžeme nově vytvořený element předat, a ony jej začlení do kolekce svých potomků na určené místo. Pokud potřebujeme přidat několik položek do existujícího XML dokumentu, určitě se nám tyto metoda vyplatí.

Vygenerování XML dokumentu od základu

Do naší aplikace bychom mohli přidat další tlačítko, které by vygenerovalo seznam objednaných položek pro našeho subdodavatele. Subdodavatel, který nám zboží poskytuje, požaduje objednávku například v tomto formátu:

<objednavka>
<
zakaznik>3567</zakaznik>
<
polozky>
<
polozka id="a34" mnozstvi="1" />
<
polozka id="a42" mnozstvi="4" />
<
polozka id="a17" mnozstvi="1" />
<
polozka id="b12" mnozstvi="1" />
</
polozky>
</
objednavka>

Jak tedy něco takového vygenerovat? Jistě si řeknete, že není problém použít StreamWriter a vypsat něco takového ručně. Máte pravdu, pro jednoduché struktury je to přijatelné řešení, ale není to tak hezké. A pokud byste nedejbože strukturu dokumentu chtěli v budoucnu změnit (celé to vnořit do elementu objednavky), může to dát dost práce, pokud se ještě namáháte s odsazováním.

Můžeme ale použít třídu XmlTextWriter, která je pro generování XML dokumentů určená. Přidejte si tedy do aplikace tlačítko Generovat objednávku pro subdodavatele a do příslušné procedury události napíšeme kód, který nám vygeneruje objednávku pro subdodavatele. Ještě než začneme, zdůrazním jeden detail - musíme počítat s tím, že dva naši zákazníci si objednali stejné zboží. Subdodavatel jistě nebude rád, když budeme chtít 3 smetáky a rozdělíme mu to na 2 nebo 3 položky. Vytvoříme si tedy objekt Dictionary (slovník), který si bude pamatovat id položek a požadovaná množství. Pak projdeme všechny objednávky a všechny jejich položky a budeme je přidávat do slovníku. Pokud tam položka s takovým id už bude, přičteme k jejím množství hodnotu z aktuální položky, pokud tam nebude, tak ji přidáme. Nakonec projdeme celý slovník a vypíšeme všechny položky, tím ale máme zajištěno, že více kusů jednoho druhu zboží se nerozdělí jako do více položek.

Tento kód tedy přidejte do procedury události tlačítka:

Kód v jazyce Visual Basic .NET
    'projít všechny položky objednávek a zjistit celková množství pro každý druh zboží
    Dim dic As New Dictionary(Of String, Integer)    'vytvoříme slovník ID položky - počet kusů

    'projít všechny položky a zjistit celkové počty kusů pro jednotlivé druhy zboží
    For Each n As Xml.XmlNode In doc.SelectNodes("/objednavky/objednavka/polozky/polozka")
      Dim id As String = n.Attributes("id").Value
      Dim mnozstvi As Integer = CInt(n.Attributes("mnozstvi").Value)

      If dic.ContainsKey(id) Then    'pokud už tento typ zboží v objednávce je, přičteme množství
        dic(id) += mnozstvi
      Else               'tento druh zboží ještě v objednávce není, přidáme jej
        dic.Add(id, mnozstvi)
      End If
    Next

    'vygenerovat XML dokument
    Dim w As New Xml.XmlTextWriter("objednavka.xml", Nothing)
    w.Formatting = Xml.Formatting.Indented   'nastavit odsazování
    w.WriteStartDocument()

    'zapsat element "objednavka"
    w.WriteStartElement("objednavka")
    'zapsat element "zakaznik" a dovnitř jako text ID zákazníka přidělené subdodavatelem
    w.WriteElementString("zakaznik", "3567")
    'zapsat element "polozky"
    w.WriteStartElement("polozky")
    'zapsat všechny položky
    For Each id As String In dic.Keys  'projít všechna ID ve slovníku
      w.WriteStartElement("polozka")
      w.WriteAttributeString("id", id)      'zapsat ID zboží
      w.WriteAttributeString("mnozstvi", dic(id)) 'zapsat množství ze slovníku
      w.WriteEndElement()             'uzavřít element "polozka"
    Next
    'dokončit dokument (neuzavřené elementy se automaticky uzavřou samy)
    w.WriteEndDocument()
    w.Close()

    System.Diagnostics.Process.Start("objednavka.xml")
Kód v jazyce C#
      //projít všechny položky objednávek a zjistit celková množství pro každý druh zboží 
      Dictionary<string, int> dic = new Dictionary<string, int>();  //vytvoříme slovník ID položky - počet kusů

      //projít všechny položky a zjistit celkové počty kusů pro jednotlivé druhy zboží 
      foreach (XmlNode n in doc.SelectNodes("/objednavky/objednavka/polozky/polozka"))
      {
        string id = n.Attributes["id"].Value;
        int mnozstvi = Convert.ToInt32(n.Attributes["mnozstvi"].Value);

        if (dic.ContainsKey(id))
        {
          //pokud už tento typ zboží v objednávce je, přičteme množství 
          dic[id] += mnozstvi;
        }
        else
        {
          //tento druh zboží ještě v objednávce není, přidáme jej 
          dic.Add(id, mnozstvi);
        }
      }

      //vygenerovat XML dokument 
      XmlTextWriter w = new XmlTextWriter("objednavka.xml", null);
      w.Formatting = Formatting.Indented;   //nastavit odsazování 
      w.WriteStartDocument();

      //zapsat element "objednavka" 
      w.WriteStartElement("objednavka");
      //zapsat element "zakaznik" a dovnitř jako text ID zákazníka přidělené subdodavatelem 
      w.WriteElementString("zakaznik", "3567");
      //zapsat element "polozky" 
      w.WriteStartElement("polozky");
      //zapsat všechny položky 
      foreach (string id in dic.Keys)
      {
        //projít všechna ID ve slovníku 
        w.WriteStartElement("polozka");
        w.WriteAttributeString("id", id);    //zapsat ID zboží
        w.WriteAttributeString("mnozstvi", dic[id].ToString());   //zapsat množství ze slovníku
        w.WriteEndElement();    //uzavřít element "polozka"
      }
      //dokončit dokument (neuzavřené elementy se automaticky uzavřou samy) 
      w.WriteEndDocument();
      w.Close();

      System.Diagnostics.Process.Start("objednavka.xml"); 

Na začátku jsme si tedy vytvořili slovník Dictionary (Of String, Integer). Tento slovník nedělá nic jiného, než že si ke každému ID typu String, které mu dáme, pamatuje jedno číslo. Projdeme všechny položky ze všech objednávek a vytáhneme si z nich příslušná id a množství. Pokud už ve slovníku dotyčné id je, znamená to, že někdo před námi si už ten smeták objednal a počet smetáků z aktuální objednávky tedy přičteme k těm smetákům, které už máme zpracované, abychom nevytvářeli duplicitní položky. Pokud smetáky ještě nikdo nechtěl, přidáme je do našeho slovníku. Slovník je pro nás jenom nástroj, který nám umožňuje jednoduše zjistit, jestli někdo už smetáky chtěl, a kolik jich bylo. Na konci se dozvíme, kolik celkem jich budeme potřebovat.

Pak již vytvoříme nový objekt XmlTextWriter, předáme mu název souboru a kódování češtiny (necháme tam výchozí, nic neměníme, takže předáme Nothing). Dále nastavíme vlastnost Formatting na hodnotu Indented, aby nám XmlTextWriter elementy hezky odsazoval. Kdybychom tuto vlastnost nenastavili, nacpaly by se všechny elementy na jeden řádek, což není v rozporu s pravidly XML dokumentů, ale není to přehledné pro nás. Pak jen stačí zavolat WriteStartDocument a můžeme začít.

Nyní budeme dokument stavět, stejně jako kdybychom jej psali ručně. WriteStartElement napíše počáteční tag zadaného názvu, WriteElementString napíše celý element s daným názvem a textem uvnitř, např. WriteElementString("a", 13) napíše toto: <a>13</a>. Napíše se tedy jak počáteční, tak koncový tag, a mezi ně požadovaný text. Dále máme metodu WriteAttributeString, která k naposledy zapsanému tagu připíše atribut a jeho hodnotu. Pokud tedy nejprve zavoláme WriteStartElement("ahoj") a hned nato zavoláme WriteAttributeString("b", "nazdar"), vypíše se toto: <ahoj b="nazdar">. A pak máme ještě metodu WriteEndElement, která zapíše koncový tag.

Pomocí těchto 4 metod vygenerujeme náš požadovaný dokument. Napíšeme tedy tag <objednavka>, dovnitř <zakaznik>2567</zakaznik> a tag <polozky>, do nějž vypíšeme všechny položky ze slovníku a protože jsme hned po každé položce zavolali WriteEndElement, každá položka se hned uzavřela, takže položka vypadá např. takto: <polozka id="a42" mnozstvi="4" />. Správně bychom měli zavolat ještě WriteEndElement, a to dokonce dvakrát, protože musíme uzavřít jak element polozky, tak element objednavka. Není to ale nutné, pokud zavoláme WriteEndElement, uzavřou se všechny neuzavřené tagy automaticky.

Pak jen stačí zavolat Close, aby se dokument zapsal do souboru a tento soubor mohl být uzavřen. Úplně na závěr spustíme vygenerovaný XML soubor, který by se měl otevřít ve webovém prohlížeči. Uvidíte ihned, co se vygenerovalo. Je to přesně to, co jsme chtěli.

Závěrem

V tomto článku jsme si ukázali základní použití tříd XmlDocument a XmlTextWriter. XML dokumenty mohou obsahovat spoustu dalších věcí (namespaces), můžeme s nimi provádět různé operace (transformace nebo kontrola podle schémat), ale to je již velmi pokročilé téma. Pro běžné úkony vám bude stačit to, co je v tomto článku.

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Mohlo by vás také zajímat

Windows Presentation Foundation (WPF) - díl 8.: Canvas, StackPanel, WrapPanel

Článek se věnuje dalším široce používaným pozicovacím komponentám WPF. Canvas pro absolutní pozicování, StackPanel pro skládání elementů vedle sebe nebo nad sebe a WrapPanel zalamující jejich tok do řádků nebo sloupců.

Práce s časovými pásmy a letním časem v aplikaci a databázi - díl 1.: Úvod do časových pásem a letního času

Ve článku se snažím popsat úskalí, která přináší konverze času přes více časových pásem a pravidel pro počítání letního času.

Práce s časovými pásmy a letním časem v aplikaci a databázi - díl 2.: DateTime v .NET Frameworku

Práce se strukturou DateTime v .NET Frameworku lze využívat pro práci s lokálním časem i časem v jiných časových pásmech. Tento díl se věnuje základnímu popisu a konverzím mezi lokálním a UTC časovým údajem.

 

 

Nový příspěvek

 

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Doporučuju

http://www.codeproject.com/Articles/1154...

hledal jsem něco takového docela dlouho. Snad to někomu pomůže ;)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Ahoj. Moc pěknej článek, hodně mi pomohl.

Momentálně ale řeším, následující situaci. Mám na disku XML a načítám ho do paměti pomocí objektu XmlDocument. Pak si z něm vybírám data. V určitou chvíli ale potřebuju přidat self-closing tag a uložit ho do souboru, ale na to není ve VB.NET příkaz. Umí jen XmlDocument.CreateElement(). Prvním parametrem je volba, jaký typ elementu chci vložit. Nicméně tam nenacházím to, co potřebuji.

Poradí někdo pls?

Moje XML vypadá takto:

<config>

<variable1 value="1"/>

</config>

cílem je vyrobit toto:

<config>

<variable1 value="1"/>

<variable2 value="2"/>

</config>

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak jsem to vymyslel. Dokumentace je asi tou nejslabší stránkou všech programovacích jazyků. Zjišťuju to dnes a denně..

(omlouvám se, pokud se zdroják níže zobrazí jako obyč text, formátovací ikonky nevidím a asi ani nefungujou)

Try

Dim node As XmlNode = doc.SelectSingleNode("/config/" + varName)

If node Is Nothing Then

' variable does not exist - we will create it

MsgBox("Proměnná neexistuje, vyrobím ji: " + "/config/" + varName + " Bude mít hodnotu: " + value)

Dim newElement As XmlNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "variableName", Nothing)

Dim newAttribute As XmlAttribute = doc.CreateAttribute("value")

newAttribute.Value = "123"

newElement.Attributes.Append(newAttribute)

doc.DocumentElement.AppendChild(newElement)

doc.Save(filePath)

End If

doc.SelectSingleNode("/config/" + varName).Attributes("value").Value = value

doc.Save(filePath)

Catch ex As Exception

End Try

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda je možné ve VB použít v cestě za uzlem (xmlnodem) proměnnou.

Moje představa je asi taková:

Dim TypZlabu As String
      TypZlabu = "TrebaAhoj"

      'Vytvoření prvního řádku, který chci přidat
      Dim Radek1(10) As String

      'načíst XML soubor
      Dim doc As New XmlDocument()
      doc.Load("data.xml")

      'Ukazat typ zlabu
      For Each n As Xml.XmlNode In doc.SelectNodes("/VstupniData/DataZlaby/Zlab/TypZlabu/Jmeno")
        Radek1(0) = (n.FirstChild.Value)
        MsgBox(Radek1(0))
      Next

ale je to evidentně špatně. Předpokládám, že je to tím, že proměnou TypZlabu ve třetím řádku od spoda vepisuji mezi uvozovky, ale bohužel netuším jak jinak to udělat.

Děkuji za odpověď (a také za skvělé články na vbnet.cz)

nahlásit spamnahlásit spam 2 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Zdravím,

chci se jen zeptat zda-li se dá po změně XML soubor uložit metodou Close #

Jde o to, kdybych změn provedl víc a náhodou mi zatuhl komplík, aby se to uložilo.

Zřejmě bych hned po uložení musel opět volat metodu Form_load.

Za odpověď děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Dobrý den.

Webová služba dodavatele mi vrátí objekt typu XmlNode. Její deklarace:

Public Function GetProduct(ProductID As String) As System.Xml.XmlNode

Uvnitř objektu je tedy podle mně něco jako tohle:

<PriceListProducts>
  <DocumentInfo>
  <DocType>PRODUCT</DocType>
  </DocumentInfo>
  <Header>
  <LangId>CS</LangId>
  </Header>
  <Products>
   <Product>
   <ProductId>C8850289</ProductId>
   <ProductName>
    Bundle: Epson 4-pack DURABrite Ultra [ Stylus D78,DX4000/4050/5000/5050/6000 ]
   </ProductName>
   <MinorGroup>PCC</MinorGroup>
   <HierarchyId>21693</HierarchyId>
   <ProducerId>EPSON</ProducerId>
   <Price>781.03</Price>
   <CurrencyId>CZK</CurrencyId>
   <Available>+</Available>
   <VatRate>0.19</VatRate>
   <BarCodes>
    <BarCodeInfo>
     <BarCodeType>EAN13</BarCodeType>
     <BarCode>8715946361246</BarCode>
    </BarCodeInfo>
    <BarCodeInfo>
     <BarCodeType>EAN13</BarCodeType>
     <BarCode>8715946361253</BarCode>
    </BarCodeInfo>
   </BarCodes>
  </Product>
 </Products>
</PriceListProducts>

Potřebuji z toho vypreparovat cenu <Price> a dostupnost <Available>. Proč mi tedy výraz

Dim n As System.Xml.XmlNode = ws.GetProduct(KodZbozi)
n = n.SelectSingleNode("Products/Product/Price")

vrátí Nothing ???

Nechápu to, protože úplně identický postup používám na jinou webovou službu:

Public Function GetResultByCode(ByVal resultType As String, ByVal code As String) As System.Xml.XmlNode

Jediný rozdíl tady je, že musím předat parametr typu požadovaného výsledku:

Dim n As System.Xml.XmlNode = ws.GetResultByCode("StoItemBase", KodZbozi)
n = n.SelectSingleNode("StoItem/@PriceDea")

ale zase je to XmlNode s tímhle obsahem:

<Result UrlBaseImg="http://www.dodavatel.cz/img.asp?stiid=" >
 <StoItem Id="5008988" Code="HDA HD502IJ" PriceDea="1044.0000" QtyFree="22"/>
</Result>

a tady to funguje. Takže kde dělám chybu? Proč jsem schopen přečíst hodnotu toho atributu v druhém příkladě správně, ale v prvním příkladu nejsem schopný získat hodnotu elementu???

Děkuji za nakopnutí správným směrem.

Petr Vavřinec

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

No, tak asi byla chyba někde v mém uvažování a v rozdílu mezi atributem a elementem.

Řešení (asi trochu neohrabané, ale o to mi nejde v první řadě) je:

Dim n As System.Xml.XmlNode = ws.GetProduct(KodZbozi)
Dim m As System.Xml.XmlNode
m = n
n = n.LastChild.LastChild.Item("Price")
m = m.LastChild.LastChild.Item("Available")

If Not n Is Nothing Then Cena = n.InnerText
If Not m Is Nothing Then Dostupnost = m.InnerText

Asi existuje elegantnější řešení, takže kdyby se někdo chtěl angažovat, může.

Petr V.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Dobrý den může mi někdo vysvětlit proč kód který šlape v klasické aplikaci s formuláři Windows

nefunguje pro Windows media - smartphone

Hlava mi to nebere, soubor "Names_Czech.xml" je přidán

jak do projektu WIN a úplně stejně je to v projektu WM6

(viz. vzorový příklad nad diskuzí)

  Sub OpenXML()

    On Error GoTo ErrLine

    Dim doc As New XmlDocument()
    'načíst XML soubor
    doc.Load("Names_Czech.xml")

    Exit Sub
ErrLine:
    ErrMsg(Err.Number, Err.Description, "OpenXML")
    Err.Clear()

  End Sub

Systém vypíše tyto chyby ( + moje DEBUG MSG)

    'A first chance exception of type 'System.IO.FileNotFoundException' occurred in mscorlib.dll
    'A first chance exception of type 'System.IO.FileNotFoundException' occurred in System.Xml.dll
    '1/31/09 9:58:53 PM Objekt "OpenXML" Chyba: 53 Could not find file '\Names_Czech.xml'.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

bohužel pro Vás nemám odpověď, protože jsem na úrovni začátečníka, ale vidím, že máte nějakým způsobem řešeny errorové zprávy.

Bohužel nikde nemohu najít žádný vhodný systém, nebo nějaký tutoriál, jak efektivně zprávy zpracovat.

Mám třídu, která obsahuje několik docela složitých procedur a funkcí. Ve všech těchto částech mám jenom:

msgBox("Tohle je špatně")

No nemám tam samozřejmě všude, že tohle je špatně, ale zprávu odpovídající danému bloku kódu.

Umím si ale představit, že systém zpráv může být daleko lépe propracovaný, například, aby všechny zprávy byly v jednom objektu a tento objekt byl volán třeba podle čísla zprávy vždy na konci daného bloku.

Bohužel předem samozřejmě nevím, jak se bude objekt jmenovat a tak to ve třídě nemohu zapsat.

Existuje nějaká cesta, jak vytvořit takový seznam zpráv, aby když k vyvolání této zprávy dojde, aby byla lehce dohledatelná?

Neznal by jste nějakou efektivní metodu zpracování?

Za případnou odpověď předem děkuji,

Petr

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Následující kód je funkční (pouze paleta je tam zbytečně)a vymaže z xml element "stat" na zakladě toho, jakou barvu vyberu.

 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim xmldoc As New XmlDocument
    Dim paleta As String
    paleta = -16744448
    xmldoc.Load("c:\staty.xml")

    Dim xmlnode As XmlElement

    For Each xmlnode In xmldoc.DocumentElement.ChildNodes

      If xmlnode.SelectSingleNode("barva").InnerText = "-16744384" Then
        xmldoc.DocumentElement.RemoveChild(xmlnode)
      End If
    Next
    xmldoc.Save("c:\staty.xml")
  End Sub

Problém nastane, když chci konkrétní číslo barvy vyměnit za proměnnou paleta, do které si to číslo budu volat odjinud.

Program pak zahlásí: "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu." To samé se děje, když při procházení dokumentu danou barvu nenalezne. Kde jsem zase udělal chybu?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Dobrý den,

můj dotaz se týká podmínek při výběru Xml nodes.Pracuji s XML souborem,který svůj obsah mění.Potřebuji tedy udělat testovací podmínku,tak aby zkusila : "Existuje tento node?" pokud ano udělej tohle,pokud ne udělej toto...Lze to a jak?

díky

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Dobrý den,

článek je opět velmi kvalitní a přínosný.Nebude nějaké pokračování článku,kde by se řeklo více i o metodách XmlTextReader / Writer?

Děkuji

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Ahoj,

měl bych dotaz ohledně XML.Mám asi takovýto XML soubor:

<CallAccounting xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc..." xsi:noNamespaceSchemaLocation="CAPTicket_V001.001.xsd">

<TicketType>Call</TicketType>

<ChargedUserType>A</ChargedUserType>

<ChargedUserID>110</ChargedUserID>

<SubscriberName>Reception</SubscriberName>

<CommunicationType>Outgoing</CommunicationType>

<TrunkType>N</TrunkType>

<TrunkID>001</TrunkID>

<Date>2008-12-03</Date>

<Time>11:59:00</Time>

<CallDuration>00:00:04</CallDuration>

<TaxesAmount>0</TaxesAmount>

<Service>ST</Service>

<DialledNumber>800123456</DialledNumber>

<DiallingMode>M</DiallingMode>

<RingingDuration>00:00:00</RingingDuration>

<Cost>0.00</Cost>

<Currency>CZK</Currency>

</CallAccounting>

Je nějaká možnost vybírat si jednotlivé hodnoty,tz.např."ChargedUserID,SubscriberName,Date,atd"?Pro aplikaci nepotřebuji znáš všechny hodnoty,ale jen některé.Nejlépe bych je chtěl načítat do listview.

díky

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Snažím se přidat nový element do xml souboru, který jsem popsal v předchozím příspěvku pomocí tohoto kódu:

Private Sub btnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOK.Click
    Dim doc As New Xml.XmlDocument
    Dim xmlUzelStaty, xmlUzelStat, xmlUzelTemp As Xml.XmlNode

    doc.Load("c:\staty.xml")
    xmlUzelStaty = doc.SelectSingleNode("//staty")

    xmlUzelStat = doc.CreateElement("stat")
    xmlUzelTemp = doc.CreateElement("nazev")
    xmlUzelTemp.AppendChild(doc.CreateTextNode(tbxStat.Text))
    xmlUzelStat.AppendChild(xmlUzelTemp)
    xmlUzelTemp = doc.CreateElement("mesto")
    xmlUzelTemp.AppendChild(doc.CreateTextNode(tbxMesto.Text))
    xmlUzelStat.AppendChild(xmlUzelTemp)
    xmlUzelTemp = doc.CreateElement("barva")
    xmlUzelTemp.AppendChild(doc.CreateTextNode("-1456"))
    xmlUzelStat.AppendChild(xmlUzelTemp)
    doc.Save("c:\staty.xml")


  End Sub

ale po odkliknutí se změny v souboru neprojeví. Netuším, kde je zakopaný pes.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokud se dívám správně, vytáhl jste si element xmlUzelStaty, ale pak už jej nikde dál nepoužíváte. Sice správně vytvoříte vlastní element stat s vnitřní strukturou, ale už váš stát nepřidáváte do seznamu států. Chybí vám tam tohle:

xmlUzelStaty.AppendChild(xmlUzelStat)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dostal jsem se k tomu až teď - samozřejmě to funguje. Nevím, jak jsem to mohl přehlédnout.

Děkuju

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Pokouším se o program, který po kliknutí na mapu (pictureBox) vypíše do textBoxů základní údaje (název, rozlohu, hl.mesto,...) o zemi, na kterou jsem klepl.

Chci, aby to šlo aktualizovat, tak jsem využil tohoto článku a informace uložil do xml dokumentu.

Státy identifikuji na základě porovnávání barev - to jsem jakž takž vyřešil.

Problém nastal, když jsem klikl např na Belgii a měl jsem tento kód:

Private Sub picboxStaty_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picboxStaty.Click
    Dim osaX As Integer
    Dim osaY As Integer
    Dim bmap As Bitmap
    Dim grafickyObjekt As Graphics
    Dim doc As New Xml.XmlDocument()
    doc.Load("staty.xml")

    grafickyObjekt = picboxStaty.CreateGraphics
    osaY = picboxStaty.PointToClient(Control.MousePosition).Y
    osaX = picboxStaty.PointToClient(Control.MousePosition).X
    bmap = New Bitmap("C:\eu\obr\eustaty.bmp")
    picboxStaty.BackgroundImage = bmap
    grafickyObjekt.DrawImageUnscaled(bmap, New Point(0, 0))
    barvaPixelu = bmap.GetPixel(osaX, osaY)
    For Each n As Xml.XmlNode In doc.SelectNodes("/staty/stat/barva")
      If barvaPixelu.ToArgb = n.InnerText Then
        tbxMesto.Text = "Brusel"
      Else
        tbxMesto.Text = ""
      End If
    Next
  End Sub

tak se mi v textBoxu Brusel objevil, ale nevím, jak ho tam dostat z toho xml.

Uzel "mesto" je na stejné úrovni jako "barva".

Děkuji za případné podněty.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

A jaká je přesně struktura toho XML dokumentu? Pošlete sem kousek, ze kterého to bude vidět.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Dal jsem tam zatím jen tu Belgii, zbytek chci dosázet pomocí programu.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<staty>

	<stat>
		<nazev>
			<zkraceny>Belgie</zkraceny>
			<oficialni>Království Belgie</oficialni>
		</nazev>
		<mesto>Brusel</mesto>
		<rozloha>30 158</rozloha>
		<obyvatel>10 500 000</obyvatel>
		<vstup>zakládající člen</vstup>
		<barva>-14772</barva>
	</stat>
</staty>
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak si nevytahujte přímo elementy barva, ale jen elementy stat:

    For Each n As Xml.XmlNode In doc.SelectNodes("/staty/stat")
      If barvaPixelu.ToArgb = n.SelectSingleNode("barva").Text Then
        tbxMesto.Text = n.SelectSingleNode("mesto").Text 
        Exit For 'město se našlo, další už zkoušet nemusíme
      End If
    Next

Jinak bych vřele doporučoval XML soubor si načíst rovnou do nějaké vlastní paměťové struktury a prohledávat si to sám. Pokud nad státy nehodláte dělat nějaké šílené XPath dotazy, bude to stoprocentně rychlejší. Prohledávat XML je poměrně pomalé, i když států na světě zase není tolik, aby to bylo nějak citelné.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Díky moc, jedná se o programek o EU, takže počet položek (evropské státy) je malý. Použiju to tvé řešení. Musím se na to XML podívat pořádně.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Dobrý den, kdybych chtěl vytvořit programově nejaký XML, jen ne do souboru ale třeba do stringu... tak ať jde pak např. přeposlat třeba po síti na jiný PC???

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Zapisovat data nemusíte do souboru, lze je zapsat do streamu. Takže stačí vytvořit objekt MemoryStream a data ukládat do něj (předat tento objekt v konstruktoru). Pak tento stream můžete zkopírovat do NetworkStreamu, kterým se data po síti posílají. Nebo je můžete do NetworkStreamu dovnou zapisovat.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Aha, ja myslel, ze by slo cely XML zapsat misto do souboru treba do nejakeho stringu v pameti (stejne jednoduse jak vznikl v prikladu ten XML soubor) a ten pak poslat na nejaky port treba pomoci UDP... no nic... jdu badat nad tim MemoryStreamem. Dekuji

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak se mi zda, ze pro me bude lepsi vytvorit si ten XML soubor, ulozit jej nekde do TEMPu a pak jej nacist do stringu a ten poslat na port jineho PC... Asi jsem programatorske poleno (zacatecnik) a nejak mi to s tim MemoryStreamem nejde.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Kdyz uvazuji nad pouzitim XML pro serverovou aplikaci ktera by si do XML ukladala informace o registrovanych uzivatelich bude to dost rychle?

Fakta:

Registrovanych uzivatelu bude rekneme 1000 - 5000

Kdyz se nekdo prihlasuje zada jmeno a system musi z XML zjistit jestli takovy Nick je mezi regostravanymi, pokud ne tak se nic nedeje, pokud ano tak si vyzada od uzivatele heslo aby mu zpristupnil zamcenou sekci.

Pocet pripojujicich se uzivatelu muze byt az dva za sekundu. Jde mi o to zda nebude lepsi pouzit DB nebo zda na zacatku nenacist celej obsah uzivatelu do nejakeho pole nebo kolekce.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Existuje hotový membership provider: http://www.codeplex.com/aspnetxmlprovide...

Neměl by být problém si ho vyzkoušet (jen do xml dosypat těch 5000 lidiček:)

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

5000 uživatelů mi přijde poměrně dost, na to už by byla asi lepší databáze. XML je pomalejší, pokud nepoužijete nějakoý databázový stroj, který jej umí, např. Berkeley XML DB.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Práce s XML soubory ve VB.NET

Clanek mi vytrh trn z paty, pres write do souboru bych se z toho asi .....Potrebuju ale do hlavicky dát

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<!DOCTYPE VykazPrace SYSTEM "RSDVykazPrace.dtd">

Poradil by mi nekdo , Diky

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Před volání WriteStartDocument přidejte tento řádek:

w.WriteDocType("VykazPrace", null, "SYSTEM", "RSDVykazPrace.dtd")

A pokud chcete kódování windows-1250, pak nahraďte první řádek, kde se vytváří objekt XmlTextWriter takto:

Dim w As New XmlTextWriter("soubor.xml", System.Text.Encoding.Default)

System.Text.Encoding.Default použije kódování Windows-1250.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Mám zápis

Dim w As New Xml.XmlTextWriter(outputFile, System.Text.Encoding.Default)
w.Formatting = Xml.Formatting.Indented ' nastavit odsazování
      w.WriteStartDocument()
      w.WriteDocType("VykazPrace", Nothing, "SYSTEM", "RSDVykazPrace.dtd")

takže prvni pozadavek proběhl

w.WriteDoctype ... jsem musel napsat za WriteStartDocument a misto Null napsat Nothing.

ve vysledku ale do xml napsal

<!DOCTYPE VykazPrace SYSTEM "SYSTEM"[RSDVykazPrace.dtd]>

potřebuju

<!DOCTYPE VykazPrace SYSTEM "RSDVykazPrace.dtd">

prosím jeste natuknout

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback