XNA: nevyklreslení výškové mapy   otázka

C#, XNA

Ahoj,

zkouším pomocí tutoriálu na tomto webu (http://vbnet.cz/clanek--77-xna_2_0_ve_vb... vykreslit výškovou mapu. Dělám ale v CSharp, tak jsem si vše pomocí konvertotu z vb.net převedo do c#.

Aplikace se spustí, žádná chyba tam není, ale výšková mapa (jako je na obrázku u tutoriálu) nelze vidět.

Nemáte tušení, kde bych měl pátrat?

Děkuji

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

doplňuji kód:

Game1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;

namespace WindowsGame1
{
  /// <summary>
  /// This is the main type for your game
  /// </summary>
  public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
  {
    GraphicsDeviceManager graphics;
    SpriteBatch spriteBatch;

    private Landscape land;
    private Matrix world = Matrix.Identity;
    private Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(32, 80, 64), new Vector3(32, 0, 32), Vector3.Up);
    private Matrix proj = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.PiOver4, 4 / 3, 1, 1000);

    public Game1()
    {
      graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
    /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
    /// related content. Calling base.Initialize will enumerate through any components
    /// and initialize them as well.
    /// </summary>
    protected override void Initialize()
    {
      // TODO: Add your initialization logic here

      base.Initialize();
    }

    /// <summary>
    /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
    /// all of your content.
    /// </summary>
    protected override void LoadContent()
    {
      // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

      land = new Landscape(this.GraphicsDevice);
      land.LoadTerrain(Content.Load<Texture2D>("a"), 25);
      land.texture = Content.Load<Texture2D>("a");
    }

    /// <summary>
    /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
    /// all content.
    /// </summary>
    protected override void UnloadContent()
    {
      // TODO: Unload any non ContentManager content here
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to run logic such as updating the world,
    /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      // Allows the game to exit
      if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
        this.Exit();

      // TODO: Add your update logic here

      base.Update(gameTime);
    }

    /// <summary>
    /// This is called when the game should draw itself.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      land.Draw(world, view, proj);

      base.Draw(gameTime);
    }
  }
}

Landscape.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework;

namespace WindowsGame1
{
  internal class Landscape
  {
    private float[,] heights;
    private int verticesCount;
    private int indicesCount;
    private int width;
    private int height;

    private GraphicsDevice device;
    private VertexBuffer vb;
    private IndexBuffer ib;
    private BasicEffect effect;

    public Landscape(GraphicsDevice graphics)
    {
      device = graphics;
      effect = new BasicEffect(device, null);
    }

    public Texture2D texture
    {
      get;
      set;
    }

    public void LoadTerrain(Texture2D tex, double heightScale)
    {
      width = tex.Width;
      height = tex.Height;
      heights = new float[width, height];
      Color[] b = new Color[width * height];
      tex.GetData<Color>(b);
      for (int y = 0; y <= height - 1; y++)
      {
        for (int x = 0; x <= width - 1; x++)
        {
          var _with1 = b[x + y * width];
          heights[x, y] = (int)(heightScale / 255 * (Convert.ToDouble(_with1.R) + Convert.ToDouble(_with1.G) + Convert.ToDouble(_with1.B)) / 3);
        }
      }
      PrepareVertexBuffer();
      PrepareIndexBuffer();
    }

    private void PrepareVertexBuffer()
    {
      verticesCount = width * height;
      vb = new VertexBuffer(device, typeof(VertexPositionTexture), verticesCount, BufferUsage.WriteOnly);
      VertexPositionTexture[] verts = new VertexPositionTexture[verticesCount];
      for (int y = 0; y <= height - 1; y++)
      {
        for (int x = 0; x <= width - 1; x++)
        {
          var _with1 = verts[x + y * width];
          _with1.Position = new Vector3(x, heights[x, y], y);
        }
      }
      vb.SetData<VertexPositionTexture>(verts);
    }

    private void PrepareIndexBuffer()
    {
      indicesCount = (width - 1) * (height - 1) * 6;
      ib = new IndexBuffer(device, typeof(int), indicesCount, BufferUsage.WriteOnly);
      int[] indices = new int[indicesCount];
      int k = 0;
      for (int y = 0; y <= height - 2; y++)
      {
        for (int x = 0; x <= width - 2; x++)
        {
          int b = x + y * width;
          indices[k] = b;
          indices[k + 1] = b + 1;
          indices[k + 2] = b + 1 + width;
          indices[k + 3] = b;
          indices[k + 4] = b + 1 + width;
          indices[k + 5] = b + width;
          k += 6;
        }
      }
      ib.SetData<int>(indices);
    }

    public void Draw(Matrix world, Matrix view, Matrix proj)
    {
      effect.World = world;
      effect.View = view;
      effect.Projection = proj;
      device.RenderState.FillMode = FillMode.WireFrame;
      effect.Begin(SaveStateMode.None);
      effect.TextureEnabled = true;
      effect.Texture = texture;
      foreach (EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
      {
        pass.Begin();
        device.VertexDeclaration = new VertexDeclaration(device, VertexPositionTexture.VertexElements);
        device.Vertices[0].SetSource(vb, 0, VertexPositionTexture.SizeInBytes);
        device.Indices = ib;
        device.DrawIndexedPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 0, 0, verticesCount, 0, indicesCount / 3);
        pass.End();
      }
      effect.End();
    }
  }
}

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Těch příčin tu může být více, špatně se to ladí, ale doporučuju se podívat na následující:

1) Ověřit, že ve vertex a index bufferu opravdu jsou hodnoty, nejlépe debuggerem na konci těch funkcí, které je staví.

2) Ujistit se, že máte správně nastavené pozice a směr kamery a nekoukáte jinam.

3) Zkuste ještě nastavit CullMode na None - kvůli optimalizacím se standardně vykreslují jen trojúhelníky, které nejsou odvrácené od kamery (definuje se to podle pořadí vertexů).

Zkuste do funkce Draw přidat tohle před volání effect.Begin();

     RasterizerState rs = new RasterizerState();
     rs.CullMode = CullMode.None;
     device.RasterizerState = rs;

Nemám tu VS 2010, takže to nemůžu vyzkoušet.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback