Algoritmy pro třídění 3

3. díl - Algoritmy pro třídění 3

Tomáš Herceg       14.03.2009       VB.NET, Algoritmy       16255 zobrazení

V tomto díle si ukážeme, jak funguje datová struktura halda, jak ji reprezentovat v poli, a jak pomocí ní třídit data algoritmem HeapSort.

Po delší době přichází třetí díl seriálu Naučte se programátorsky myslet, jehož cílem je procvičit si logické uvažování a naučit se základní algoritmy. V minulém díle jsem sliboval mimo jiné algoritmus HeapSort, tak tedy jdeme na něj.

Binární stromy

Malá odbočka do přírodopisu, než začneme s HeapSortem, musíme si vysvětlit, co je to strom.

Strom Binární strom

Aby bylo jasno, pokud se bavím o programování, strom je to napravo. To nalevo je můj neumělý pokus o strom, který je možno vidět v přírodě.

Cože to tedy ten strom vlastně je? Je to datová struktura složená z několika vrcholů, kde každý má nejvýše 2 potomky a právě jeden vrchol (kořen) nemá žádného rodiče. To je víceméně definice binárního stromu, pro ternární strom by platilo, že každý vrchol má nejvýše 3 potomky atd. Potomkům někdy říkáme synové.

S binárními stromy se dá dělat spousta krásných věcí a neslouží nám jen k třídění. Jen pro představu – máme například pole, kde je 10000 čísel a chceme v nich nějaké najít. Když jako na potvoru budeme mít smůlu a námi hledané číslo bude až na konci, budeme muset projít celé pole, což není právě dvakrát moudré. Pokud si hodnoty chytře uložíme do stromu, můžeme tím hodně získat.

Binární vyhledávací strom

Speciální typ binárních stromů jsou binární vyhledávací stromy. V každém vrcholu je nějaká hodnota platí vždy, že hodnota v každém vrcholu je větší než hodnoty v levém podstromu, a menší než hodnoty v pravém podstromu. Jako podstrom rozumíme levého resp. pravého syna a všechny jeho potomky.

Pokud bychom chtěli vyhledávat třeba v množině čísel 1, 13, 16, 27, 28, 34, 39, 42, 45, 48, 52, 57, 65, 72, 79, můžeme si strom naplnit hodnotami takto:

Binární vyhledávací strom

V těchto 15 hodnotách pak můžeme číslo vyhledat na 4 kroky. Zkusme hledat třeba číslo 30. Začneme v kořeni. Víme, že hodnoty v levém podstromu musí být menší než 42, takže číslo 30 bude určitě v levém podstromu. Jdeme tedy do kořene tohoto podstromu, na vrchol 27, a vidíme, že 30 je větší, tudíž musí být napravo. Přejdeme tedy do vrcholu 34 a je jasné, že 30 musí být vlevo. Dostaneme se do 28 a porovnáním zjistíme, že 30 musí být v pravém podstromu. Jenomže vrchol 28 už nemá pravého potomka (nemá ani levého, ale to nás nezajímá), algoritmus končí a odpověď je, že číslo jsme nenašli.

Všimněte si, že pokud hodnoty vypíšete zleva doprava, dostanete je setříděné. To je mimochodem třídící algoritmus TreeSort. Moc se ale v praxi nepoužívá, máme jednodušší.

Vyváženost stromu

Obecně platí, že strom nemusí být takto hezky pravidelný. Zkonstruovat takto “vyvážený strom” (vyvážený znamená, že pro každý vrchol se počet vrcholů v levém a pravém podstromu liší nejvýše o 1) není vždy jednoduché a pokud za běhu do stromu něco přidáváme nebo z něj odebíráme, je to ještě těžší (ale jde to). O tom ale až někdy příště.

Vyváženost stromu hraje dost podstatnou roli pro rychlost operací se stromem, například ono vyhledání hodnoty. Pokud je strom vyvážený, má log N hladin, kde N je počet vrcholů. Pokud je ale strom nevhodně postaven, může mít hladin až N (např. každý vrchol kromě posledního bude mít jen jednoho potomka, což není nijak zakázáno; definice říká, že každý vrchol má nejvýše 2). Pokud by strom nebyl vyvážený měl N hladin, tak bychom si hledání oproti poli vůbec nezjednodušili, ba právě naopak, protože jsme se ještě museli vymýšlet s nějakým stromem.

Proč má vyvážený strom log N hladin? V první hladině je 20 vrcholů (tj. 1), ve druhé 21 (tj. 2), ve třetí 22 (tj. 4) atd. Platí, že 20 + 21 + … + 2n-1 = 2n – 1. Na levé straně rovnice máme počet vrcholů ve vyváženém binárním stromu, který má n hladin, a na pravé straně vidíme, že takový strom má zhruba 2n vrcholů. Hladin je tedy log2 N, kde N je počet vrcholů.

Pro milion vrcholů tedy budeme mít asi 20 hladin a umět vyhledat v milionu čísel na 20 kouknutí do stromu, to se již vyplatí. Pro miliardu vrcholů bude hladin asi 30. Potíž bývá opravdu jen s tím takovéto stromy postavit, resp. zajistit u nich vyváženost.

Halda

Proč jsme si o stromech vlastně povídali? Protože v našem algoritmu HeapSort budeme používat datovou strukturu haldu a halda je speciální binární strom. Není to strom vyhledávací, i když se mu trochu podobá. Výhoda je, že se velmi snadno udržuje vyvážená a díky tomu máme zajištěn logaritmický počet hladin vzhledem k počtu vrcholů.

Halda je vyvážený binární strom, kde v každém vrcholu je hodnota nižší než v jeho potomcích. Pokud je navíc poslední hladina nenaplněná, jsou vrcholy naskládány odleva.

Halda

Naše halda může vypadat třeba takto. Je nutné si uvědomit, že na rozdíl od binárního vyhledávacího stromu o vrcholech v haldě kromě kořenu nic moc užitečného nevíme. Všimněme si, že v kořeni haldy je nejnižší hodnota v tomto stromě.

Jak haldu reprezentovat v programu?

Možná si říkáte, jak vůbec takovýhle strom uložit do paměti. Je to, ale v .NETu se u toho většinou neobejdeme bez objektů. Halda se ale dá do paměti uložit jako obyčejné pole. Prostě ji zapíšeme po řádcích do pole a uvědomíme si, že pokud číslujeme od jedničky a jsme v poli na pozici i, tak potomci daného vrcholu jsou na pozicích i * 2 a i * 2 + 1, rodičovský vrchol je pak na pozici i \ 2. Zkuste si to nakreslit, funguje to (vrcholy po řádcích zleva doprava číslujeme od jedničky).

Problém je s tím, že v .NETu se pole standardně číslují od nuly – musíme tedy jedničku před počítáním přičíst a po spočítání zase odečíst. Abychom na to zbytečně nezapomínali, napíšeme si tři jednoduché funkce:

  Public Function Syn1(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) * 2) - 1
  End Function

  Public Function Syn2(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) * 2)
  End Function

  Public Function Otec(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) \ 2) - 1
  End Function

Přidání vrcholu do haldy

Abychom s haldou mohli nějak rozumně pracovat, musíme do ní umět přidat vrchol. Jak to uděláme? Přidáme jej na první volnou pozici. Tím ale můžeme narušit pravidlo, že v každém vrcholu je nižší číslo než v jeho potomcích. Musíme tedy vše pořádně zkontrolovat.

Jak přidávání probíhá je vidět na následujících obrázcích:

Přidali jsme vrchol, ale porušilo se pravidlo. Prohodili jsme vrchol s rodičem, ale tím se rozbilo pravidlo o hladinu výše

Opět jsme prohodili s rodičem a nyní již vše funguje tak, jak má. A máme hotovo

Co jsme přesně udělali?

1. Přidali jsme vrchol na první volnou pozici v poslední hladině. Tím se nám ale porušilo pravidlo, že rodič je menší než syn. Prohodíme hodnotu v nově přidaném vrcholu a v jeho otci.

2. Vrcholy 6 a 16 jsme tedy prohodili. Nemohlo se nám rozbít pravidlo u druhého syna červeného vrcholu (vrchol 39), ten byl větší než původní hodnota 16 a je tedy větší než nová hodnota 6, v červeném vrcholu se hodnota zmenšila. Porušilo se nám ale pravidlo s otcem červeného vrcholu, 13 je větší než 6.

3. Abychom to napravili, opět prohodíme, tentokrát vrcholy 13 a 6. Protože 6 je větší než 1, nic se nám nepokazilo a můžeme skončit.

4. Takto vypadá halda po přidání nového vrcholu.

V nejhorším případě se může stát, že takto “probubláme” až do kořene, kde končíme. To by se stalo, kdybychom přidali třeba číslo 0.

Přidání vrcholu do haldy zabere maximálně log N kroků (prohození hodnot ve vrcholech), přesně tolik, kolik máme v haldě hladin.

Cvičení č. 1

Jak už asi tušíte, za úkol budete mít napsat proceduru Pridej, která přidá vrchol do haldy. Můžete použít tuto kostru programu, halda je reprezentována seznamem List(Of Integer), což je takové pěkné nafukovací pole, do nějž můžeme libovolně přidávat vrcholy.

Module Module1

  Dim halda As New List(Of Integer)(New Integer() {1, 21, 13, 46, 23, 16, 20, 53, 70, 45, 25, 39})

  Sub Main()
    Pridat(6)

    Vypis()
    Console.ReadKey()
  End Sub

  Public Sub Pridat(ByVal i As Integer)
    'přidat vrchol na konec haldy a zjistit jeho index
    halda.Add(i)
    Dim index As Integer = halda.Count - 1

    'TODO: sem dopište kód procedury přidání vrcholu

  End Sub

  Public Function Syn1(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) * 2) - 1
  End Function

  Public Function Syn2(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) * 2)
  End Function

  Public Function Otec(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) \ 2) - 1
  End Function

  Public Sub Vypis()
    Dim i As Integer = 0
    Dim delka As Integer = 1
    Dim pos As Integer = 0

    While i < halda.Count
      'výpis hodnoty
      Console.Write("{0} ", halda(i))
      i += 1

      'odřádkování
      pos += 1
      If pos = delka Then   'pokud jsme vypsali celou hladinu, odřádkovat
        Console.WriteLine()
        pos = 0
        delka *= 2   'další řádek bude 2x delší
      End If
    End While
    Console.WriteLine()
End Sub End Module

Algoritmus je jednoduchý – po přidání vrcholu do pole jednoduše zkontrolujete, jestli není hodnota v přidaném vrcholu větší než v otci. Pokud ne, tak končíte, pokud ano, tak otce a syna prohodíte a kontrolujete znovu. Pokud dojdete do kořene, končíte také. Ten kořen je dobrý kontrolovat hned na začátku, aby to nepadalo, když budete přidávat do mít prázdné haldy.

Správné přidání vrcholu do haldy by mělo vypadat nějak takto:

  Public Sub Pridat(ByVal i As Integer)
    'přidat vrchol na konec haldy a zjistit jeho index
    halda.Add(i)
    Dim index As Integer = halda.Count - 1

    'kontrola, jestli se neporušilo pravidlo
    While (index > 0) AndAlso (halda(index) < halda(Otec(index)))
      'prohodit
      Dim tmp As Integer = halda(index)
      halda(index) = halda(Otec(index))
      halda(Otec(index)) = tmp

      'kontrolovat o úroveň výš
      index = Otec(index)
    End While
  End Sub

Dokud nejsme v kořeni (to by byl index = 0, kořen haldy je první prvek v poli) a dokud je hodnota v aktuálním vrcholu menší než v rodiči (tedy dokud halda není správná a pravidlo je porušeno), opakujeme jednoduchou věc – prohodíme aktuální vrchol s jeho otcem a aktuální vrchol posuneme o hladinu výš – prostě jej nastavíme na pozici otce.

Všimněte si, že v podmínce cyklu je použit operátor AndAlso – to je specialita Visual Basicu .NET. Pokud bychom použili operátor And, padalo by to při přidávání do prázdné haldy, protože Otec(0) vrátí –1 a v druhé větvi podmínky přistupujeme k této pozici v poli halda, což vyhodí chybu.

Operátor AndAlso provádí tzv. zkrácené vyhodnocování – druhou větev vyhodnocuje jen v případě, že ta první se podařila (pokud selhala, není potřeba ji vyhodnocovat, protože And už stejně nemůže vrátit True). Operátor And naproti tomu vyhodnocuje obě větve vždy. Obdobně máme operátor OrElse, který, pokud první větev platí, už druhou netestuje, protože výsledek je True bez ohledu na to, jestli platí, nebo ne. Or vyhodnotí vždy obě větve podmínky.

V tomto případě jsme tedy použili AndAlso, což zapříčiní, že se druhá větev vyhodnocuje jen tehdy, pokud index > 0 a v takovém případě funkce Otec vrací už hodnoty 0 a vyšší, takže mimo pole sahat nemůžeme.

Jo, možná si říkáte, že je neefektivní volat tolikrát metodu Otec, že ji stačí zavolat jednou a výsledek si někam uložit. Vězte, že tuto optimalizaci za nás udělá kompilátor (pozor, neplatí to vždy, v tomto případě ovšem ano, protože metoda je opravdu velice krátká a navíc nezávisí na ničem jiném než hodnotě svého vstupu).

Odebírání kořene z haldy

Víme již, že halda nám do kořene natlačí vždy nejnižší hodnotu. Co se nám bude při třídění velmi dobře hodit, je zbavení se této nejnižší hodnoty a získání druhé nejnižší atd. To uděláme jednoduše – prostě kořen vyhodíme a haldu jednoduše opravíme, aby to byla zase platná halda. Tak se nám následující minimální hodnota dostane do kořene. Pokud toto provedeme N krát, dostaneme postupně setříděnou posloupnost čísel, tedy to, co jsme chtěli.

Jak na to? Nejmenší prvek nemůžeme jen tak vyhodit, musíme na jeho místo něco dát. Protože budeme chtít haldu zkrátit, ideální by bylo dát tam poslední prvek. Na první místo tedy dáme poslední prvek haldy a haldu hned zkrátíme. Tím se nám ale mohla porušit opět pravidla, což musíme napravit.

Začneme tedy v kořeni a pokud je kořen větší než některý ze dvou synů, vyměníme jej za toho menšího (aby ten druhý byl větší než jeho nový otec a nerozbilo se nám tohle). Takto pokračujeme, dokud nedojdeme na nejnižší úroveň. Je třeba dát pozor na případy, kdy vrchol má jen jednoho syna.

Chceme vyhodit kořen Místo kořene dáme poslední prvek, tím se nám ale porušila nerovnost

Prohodili jsme, ale opět se nám porušila nerovnost Opět jsme prohodili a už je vše v pořádku

1. Chceme odstranit kořen.

2. Místo kořene tedy dáme poslední prvek a haldu zkrátíme. Tím se nám ale porušila nerovnost, 16 je větší než 6.

3. Prohodíme tedy 6 a 16, čímž ale máme problém o hladinu níž, protože 13 < 16.

4. Opět tedy provedeme prohození a už je vše v pořádku.

Cvičení č. 2

Zkuste si nyní napsat metodu OdebratKoren, která celý tento postup provede. Není na tom nic těžkého. Můžete opět vyjít z této kostry:

  Public Function OdebratKoren()
    'přesunout poslední vrchol do kořene
    If halda.Count = 0 Then Throw New InvalidOperationException()
    OdebratKoren = halda(0)   'nastavit návratovou hodnotu
    halda(0) = halda(halda.Count - 1)
    halda.RemoveAt(halda.Count - 1)
    Dim index As Integer = 0

    'TODO: sem dopsat kód procedury odebrání kořene


End Function

Není na tom opět nic složitého. Bude tam cyklus, který poběží, dokud má vrchol ještě nějaké syny (index vrcholů, které jsou ještě v haldě je ostře menší než halda.Count, číslují se totiž od nuly). V každém kroku se vybere ten ze synů, který má nižší hodnotu (pozor i na případy, kdy má vrchol jen levého syna a pravého ne, to je třeba konkrétně oranžový vrchol na posledním obrázku). Pokud je hodnota v menším synovi menší než v aktuálním vrcholu, je třeba tyto dva prohodit a pokračovat dál o hladinu níž. Pokud je otec menší než menší ze synů, pak je již vše v pořádku a musíme z cyklu vyskočit příkazem Exit While.

Jak to má vypadat správně?

  Public Function OdebratKoren()
    'přesunout poslední vrchol do kořene
    If halda.Count = 0 Then Throw New InvalidOperationException()
    OdebratKoren = halda(0)   'nastavit návratovou hodnotu
    halda(0) = halda(halda.Count - 1)
    halda.RemoveAt(halda.Count - 1)
    Dim index As Integer = 0

    'opravit pravidlo, pokud je porušeno
    While (Syn1(index) < halda.Count)    'dokud má vrchol alespoň 1 syna
      'zjistit, který ze synů má menší hodnotu
      Dim mensiSyn As Integer = Syn1(index)
      If Syn2(index) < halda.Count AndAlso halda(Syn2(index)) < halda(Syn1(index)) Then mensiSyn = Syn2(index)

      'pokud je hodnota menší než v aktuálním vrcholu, prohodit, jinak končíme
      If halda(index) > halda(mensiSyn) Then
        Dim tmp As Integer = halda(index)
        halda(index) = halda(mensiSyn)
        halda(mensiSyn) = tmp

        'kontrolovat o úroveň níž
        index = mensiSyn
      Else
        'končíme
        Exit While
      End If
    End While
  End Function

Pokud se vám algoritmus nepodařilo vymyslet, doporučuji zkusit si to nakreslit a pak to napsat ještě jednou. Není to opravdu nic složitého, chce si to jen hrát. Klidně si vystříhejte z papíru čísla s šoupejte si s nimi po papíře, pokud nechápete dokonale princip, nemá smysl dále číst.

Podotýkám, že odebrání kořene zabere, stejně jako přidávání, maximálně log N kroků.

Jak funguje HeapSort?

Jak tedy třídit pomocí haldy? Velmi jednoduše. Prostě všechny tříděné prvky nejprve vložíte do haldy a pak budete odebírat kořen tak dlouho, dokud celou haldu nevyprázdníme. Možná to vypadá strašně složitě a divně, ale je to rychlejší než bublinkové třídění nebo třídění výběrem z prvního dílu, složitost je totiž opět O(N log N). Přidání či odebrání jednoho prvku zabere čas log N a každou činnost děláme pro každý prvek, kterých je N právě jednou.

Celý algoritmus může vypadat třeba takto:

Module Module1

  Dim halda As New List(Of Integer)
  Dim pole() As Integer = New Integer() {12, 1, 3, 16, 84, 23, 56, 0, 5, 19, 27, 44, 15}

  Sub Main()
    HeapSort()
    VypisPole()
    Console.ReadKey()
  End Sub

  Public Sub HeapSort()
    'naházet všechny prvky na haldu
    For i As Integer = 0 To pole.Length - 1
      Pridat(pole(i))
    Next
    'vytahat setříděně prvky z haldy
    For i As Integer = 0 To pole.Length - 1
      pole(i) = OdebratKoren()
    Next
  End Sub

  Public Sub VypisPole()
    'vypsat pole 
    For i As Integer = 0 To pole.Length - 1
      Console.Write("{0} ", pole(i))
    Next
    Console.WriteLine()
  End Sub

  Public Sub Pridat(ByVal i As Integer)
    'přidat vrchol na konec haldy a zjistit jeho index
    halda.Add(i)
    Dim index As Integer = halda.Count - 1

    'kontrola, jestli se neporušilo pravidlo
    While (index > 0) AndAlso (halda(index) < halda(Otec(index)))
      'prohodit
      Dim tmp As Integer = halda(index)
      halda(index) = halda(Otec(index))
      halda(Otec(index)) = tmp

      'kontrolovat o úroveň výš
      index = Otec(index)
    End While
  End Sub

  Public Function OdebratKoren()
    'přesunout poslední vrchol do kořene
    If halda.Count = 0 Then Throw New InvalidOperationException()
    OdebratKoren = halda(0)   'nastavit návratovou hodnotu
    halda(0) = halda(halda.Count - 1)
    halda.RemoveAt(halda.Count - 1)
    Dim index As Integer = 0

    'opravit pravidlo, pokud je porušeno
    While (Syn1(index) < halda.Count)    'dokud má vrchol alespoň 1 syna
      'zjistit, který ze synů má menší hodnotu
      Dim mensiSyn As Integer = Syn1(index)
      If Syn2(index) < halda.Count AndAlso halda(Syn2(index)) < halda(Syn1(index)) Then mensiSyn = Syn2(index)

      'pokud je hodnota menší než v aktuálním vrcholu, prohodit, jinak končíme
      If halda(index) > halda(mensiSyn) Then
        Dim tmp As Integer = halda(index)
        halda(index) = halda(mensiSyn)
        halda(mensiSyn) = tmp

        'kontrolovat o úroveň níž
        index = mensiSyn
      Else
        'končíme
        Exit While
      End If
    End While
  End Function

  Public Function Syn1(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) * 2) - 1
  End Function

  Public Function Syn2(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) * 2)
  End Function

  Public Function Otec(ByVal i As Integer) As Integer
    Return ((i + 1) \ 2) - 1
  End Function

  Public Sub Vypis()
    Dim i As Integer = 0
    Dim delka As Integer = 1
    Dim pos As Integer = 0

    While i < halda.Count
      'výpis hodnoty
      Console.Write("{0} ", halda(i))
      i += 1

      'odřádkování
      pos += 1
      If pos = delka Then   'pokud jsme vypsali celou hladinu, odřádkovat
        Console.WriteLine()
        pos = 0
        delka *= 2   'další řádek bude 2x delší
      End If
    End While
    Console.WriteLine()
  End Sub

End Module

Jak je vidět, samotný HeapSort je triviální, pokud máme hotovou a napsanou haldu.

Cvičení č. 3

Celé se to dá ještě trochu zoptimalizovat, například nepotřebujeme k tomu mít haldu zvlášť. Vaším úkolem je teď celý program upravit tak, aby nepoužíval proměnnou halda, ale všechno setřídil v rámci jednoho pole, halda i prvky, se kterými pracujeme, bude v poli pole (nemusíte ho dělat delší než je počet prvků).

Rada je následující – na začátku má halda velikost 0 a seznam čísel k setřídění začíná od nuly. Jakmile vezmu první prvek a přidám jej do haldy, délka haldy se zvětší na 1 a pole čísel, které jsem ještě nenačetl, bude začínat od jedničky. Načtením dalších čísel se bude halda zvětšovat a ukrajovat ze seznamu čísel místa, která již nepotřebujeme. Zkrátka halda bude normálně v poli pole, akorát pro její velikost si musíme udělat speciální proměnnou, nemáme už totiž halda.Count a délku pole použít nemůžeme, to je pořád stejně dlouhé.

Při odebírání prvků z haldy se nám zase bude halda zkracovat a tím nám v poli pole budou vznikat položky, které halda již nepoužije a které můžeme použít k uložení výsledku. Jediný problém je v tom, že odebráním prvního prvku se nám uvolní poslední položka v poli, tam tedy prvek uložíme. Jakmile zničíme celou haldu, budeme mít posloupnost v poli setříděnou, ale pozpátku. Takže nakonec zbývá ještě výstupní pole otočit pozpátku, ale to už by měla být hračka.

Závěrem

Pokud máte nějaké připomínky či náměty, určitě je napište do diskuse. Na QuickSort dnes již nedojde, ale to nám nevadí, protože se na něj podíváme příště.

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Všechny díly tohoto seriálu

3. Algoritmy pro třídění 3 14.03.2009
2. Algoritmy pro třídění 2 07.06.2008
1. Algoritmy pro třídění 1 17.05.2008

 

Mohlo by vás také zajímat

Řešené příklady v ASP.NET - díl 1.: Aplikace pro zamlouvání sedadel (část 1)

V této části vytvoříme databázi, napíšeme základní infrastrukturu a nakonfigurujeme přihlašování uživatelů pomocí knihovny Altairis Web Security.

Windows Presentation Foundation (WPF) - díl 5.: Device independent pixels

Co je to DPI a proč by vás to mělo zajímat? Jak se aplikují automatické transformace při změně této hodnoty? Článek je prvním pohledem tohoto seriálu do transformací a pozičního systému WPF.

Práce s časovými pásmy a letním časem v aplikaci a databázi - díl 2.: DateTime v .NET Frameworku

Práce se strukturou DateTime v .NET Frameworku lze využívat pro práci s lokálním časem i časem v jiných časových pásmech. Tento díl se věnuje základnímu popisu a konverzím mezi lokálním a UTC časovým údajem.

 

 

Nový příspěvek

 

Mr.

1'

csharp|

xml|

css|


'

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Algoritmy pro třídění 3

Ja som sa nikdy nevedel naucit ako to je s tym heapom. Tiez som nevedel pochopit, preco kazdy jeden tutorial na heap zacina s tym, ako pridat/odobrat hodnotu z heapu a nie ako ho vytvorit...

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 3 odpovědětodpovědět

Každý tutorial tak začít musí, protože v okamžiku kdy umíš přidat / odebrat prvek z haldy, tak umíš haldu i postavit. Takže pokud ti jde pouze o stavbu haldy bez ohledu na efektivitu, tak ti stačí začít s prázdnou haldou a postupně přidávat prvky. Pokud bys chtěl efektivnější způsob, tak ti stačí stavět haldu odspoda...

Což je nakonec i lepší způsob řešení posledního cvičení, jsou k dispozici všechny prvky, tak z nich odspoda postavit celou haldu. A pokud to chceme ještě lépe, tak stačí haldu reprezentovat přesně opačně než je popisováno v tutorialu (největší index reprezentuje kořen haldy) a analogickým postupem ve výsledku dostaneme rovnou správně setříděné pole.

Miloš Chaloupka

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

mam ve skole udelat vyvojovej diagram pro linearni rovnici( jedno jakou) + predelat kalkulacku ve VB tak , aby tuto rovnici dokazal vypocitat. vubec nevim jak na to:/ chytli sme blbyho ucitele a toho nezajima , ze sem nikdy neprogramoval a ze vubec nevim o co de:(

nahlásit spamnahlásit spam -5 / 5 odpovědětodpovědět

Nás to ale také nezajímá. Materiálů, jak začít a jak se programování naučit, je na tomto webu dost, stačí kliknout na kategorii Začínáme. Pokud budete mít konkrétní problém s něčím, napište do fóra a určitě vám někdo poradí. Domácí úkoly tady ale neřešíme.

nahlásit spamnahlásit spam 3 / 5 odpovědětodpovědět

To si jako myslíš, že ti na to, co jsi napsal, šlo odpovědět jinak? Osobně bych ti odpověděl stejně, ne-li hůř. Jestli sis nevšiml, tento web má na rozdíl od jiných úroveň a dle mého názoru, lidé jako ty tady nemají co pohledávat. Nevím, jestli můj názor sdílí i ti, kteří se o tento web starají, jen jsem prostě měl nutkání vyjádřit svůj názor.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Pardon, omlouvám se za tu první větu, ujelo mi to. Nicméně, proč tedy není vymazán i ta narážka, kterou sem napsal ten pan drzý neznámý, který si myslí, že ho tu budou všichni obskakovat?

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Protože by v tom jeho příspěvku už nic nezbylo.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Nevím, jestli tady někdo umí číst, ale přímo v pravidlech fóra je napsáno, že domácí úkoly zde nebude nikdo vypracovávat. A opravdu tady nikoho nezajímá to, jestli daný člověk umí programovat, to co tady žádá (vypracovaný domácí úkol) se dá pojat i jako regulérní zakázka, z čehož vyplívá jedna věc: Dobře, tu kalkulačku mu vytvořím, ale nechám si za to právem zaplatit, hmm?

Ale dojala mě zmínka o tom, že byste chtěl vyhodit jednoho ze zakladatelů tohoto portálu :-D

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback