Kontrola nepřetržitého odpočinku v týdnu, část 1

Tomáš Holan       18.02.2013             11041 zobrazení

Nedávno jsem implementoval algoritmus pro kontrolu, zda rozvržení pracovních směn splňuje zákonnou dobu odpočinku mezi směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu dle legislativy České republiky. Algoritmus je součástí docházkového systému vyvíjeného naší společností. Myslím, že je tento algoritmus sám o sobě docela zajímavý, ale hlavně je to dobrý příklad přímo z praxe na demonstrací, jak může být netriviální celý proces od zadání (v tomto případě v podobě zákoníku práce) až po výsledný kód.

Vlastně se jedná o nezávislé kontroly dvě - tedy dva algoritmy, které vycházejí z popisu v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Hl. IV, díl 1) dle § 90 (nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami) resp. § 92 (nepřetržitý odpočinek v týdnu). V této sérii uvedu pouze implementaci algoritmu druhého, protože je složitější a pro nás tudíž i zajímavější.

Nejprve vás stručně seznámím s k tomuto relevantními záležitostmi týkajících se docházkového systému. V systému existují tzv. kalendáře. Každá osoba má aktuálně přiřazen jeden konkrétní kalendář. Každý kalendář jednak obsahuje definici pracovních směn a jednak umožňují nastavit konkrétní hodnoty v systému definovaných parametrů, které ovlivňují vlastní zpracování docházky pro danou osobu. Každá osoba pak ještě může mít definované nějaké výjimky kalendáře tj. změny v definici pracovních směn oproti kalendáři. Business vrstva aplikační logiky pak umožňuje:

 • Pro každou osobu a měsíc vrátit pracovní směny (s datem a časem začátku i konce dané směny) včetně zahrnutí všech výjimek kalendáře pro jednotlivé dny měsíce.
 • Pro každou osobu, datum a název parametru vrátit konkrétní hodnotu parametru kalendáře.

Z § 92 zákoníku práce je pro vlastní algoritmus důležité pouze toto:

 • Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů (*) v trvání alespoň 35 hodin (u mladistvého zaměstnance je tato hodnota 48 hodin).
 • V některých případech (**) lze tento nepřetržitý odpočinek v týdnu zaměstnancům zkrátit až na 24 hodiny s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin (***) (toto ustanovení neplatí pro mladistvé).

A můžeme pomalu začít. Vlastní kontrola bude funkce, která se bude spouštět pro konkrétní osobu (zaměstnance) identifikovanou pomoci svého IDOsoby a dále měsíc/rok. Výstupem bude kolekce údajů o nalezeném nesouladu s legislativou. Tyto údaje budou:

 • Datum od a datum do určující, k jakému časovému intervalu se nesoulad vztahuje (pro tuto kontrolu se bude vždy jednat o týden).
 • Rozlišení, o který nesoulad se jedná (pro tuto kontrolu půjde vždy o nepřetržitý odpočinek v týdnu).
 • Popis nesouladu pro zobrazení do uživatelského rozhraní. Ten bude realizovaný jako funkce (Func<string>) z toho důvodu, aby byla prováděna jeho lokalizace do příslušné kultury až v momentě jeho zobrazování v uživatelském rozhraní (resp. přesněji se tak například bude dít v momentě jeho serializace na klienta).
/// <summary>
/// Typ kontroly zákonné doby odpočinku
/// </summary>
public enum PracovniCasyValidationType
{
  /// <summary>
  /// Nepřetržitý odpočinek v týdnu
  /// </summary>
  NepretrzityOdpocinekVTydnu = 1
}

/// <summary>
/// Konkrétní chyba při kontrole zákonné doby odpočinku
/// </summary>
public sealed class PracovniCasyValidationError
{
  #region member varible and default property initialization
  public PracovniCasyValidationType Type { get; private set; }
  public DateTime DatumOd { get; private set; }
  public DateTime DatumDo { get; private set; }

  private Func<string> PopisSelector;
  #endregion

  #region constructors and destructors
  internal PracovniCasyValidationError(PracovniCasyValidationType type, DateTime datumOd, DateTime datumDo, Func<string> popisSelector)
  {
    this.Type = type;
    this.DatumOd = datumOd;
    this.DatumDo = datumDo;
    this.PopisSelector = popisSelector;
  }
  #endregion

  #region action methods
  public override string ToString()
  {
    return GetPopis();
  }

  public string GetPopis()
  {
    return this.PopisSelector();
  }
  #endregion
}

/// <summary>
/// Kontrola dodržení zákonné doby odpočinku
/// </summary>
public static class PracovniCasyValidator
{
  #region action methods
  public static IEnumerable<PracovniCasyValidationError> Validate(int IDOsoby, int rok, int mesic)
  {
    return KontrolaNepretrzityOdpocinekVTydnu(IDOsoby, rok, mesic);
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static IEnumerable<PracovniCasyValidationError> KontrolaNepretrzityOdpocinekVTydnu(int IDOsoby, int rok, int mesic)
  {
    //TODO: Kontrola nepřetržitého odpočinku v týdnu
  }
  #endregion
}

Z hlediska případné změny časů pro různé režimy nebo budoucí změny legislativy a hlavně z důvodů vyřešení odlišných podmínek pro mladistvé budou konkrétní hodnoty, které se vyskytují ve výše uvedeném změní ze zákoníku, zavedeny jako parametry kalendáře a uvedené hodnoty budou jejich výchozí hodnoty. Bude se jednat o tyto parametry:

 • nepretrzityOdpocinek - Nepřetržitý odpočinek (35 hodin)
 • nepretrzityOdpocinekMin - Minimální nepřetržitý odpočinek (24 hodin)
 • nepretrzityOdpocinekDodatecny - Nepřetržitý odpočinek dodatečný (70 hodin)

Kód kterým půjde tyto hodnoty získat bude následující:

int nepretrzityOdpocinek = Nastaveni.Get().GetInt("NepretrzityOdpocinek", IDOsoby, new DateTime(rok, mesic, 1));          //35
int nepretrzityOdpocinekMin = Nastaveni.Get().GetInt("NepretrzityOdpocinekMin", IDOsoby, new DateTime(rok, mesic, 1));       //24
int nepretrzityOdpocinekDodatecny = Nastaveni.Get().GetInt("NepretrzityOdpocinekDodatecny", IDOsoby, new DateTime(rok, mesic, 1)); //70

Kde objekt business vrstvy Nastavení můžeme simulovat takto:

internal sealed class Nastaveni
{
  #region member varible and default property initialization
  private static readonly Nastaveni s_instance = new Nastaveni();
  #endregion

  #region constructors and destructors
  private Nastaveni() { }
  #endregion

  #region action methods
  public static Nastaveni Get()
  {
    return s_instance;
  }

  public int GetInt(string parametr, int IDOsoby, DateTime datum)
  {
    switch (parametr)
    {
      case "NepretrzityOdpocinek":
        return 35;
      case "NepretrzityOdpocinekMin":
        return 24;
      case "NepretrzityOdpocinekDodatecny":
        return 70;
    }

    throw new ArgumentException("Parametr kalendáře '{0}' není definován.");
  }
  #endregion
}

Protože algoritmus bude muset procházet pracovní směny dané osoby, připravíme si nyní ještě i toto volání business vrstvy. Jak bylo výše uvedeno business vrstva umožňuje pro osobu a měsíc/rok získat směny pro jednotlivé dny měsíce.

Volání, kterým lze například získat posloupnost všech pracovních směn v měsíci vypadá pak následovně:

var smeny = from den in PracovniCasyOsobaMesic.Get(IDOsoby, rok, mesic).JednotliveDny
      from smena in den.Smeny
      select smena;

Objekt business vrstvy PracovniCasyOsobaMesic budeme opět jen simulovat, například takto:

[System.Diagnostics.DebuggerDisplay("ZnackaSmeny = {ZnackaSmeny}, DatumACasOd = {DatumACasOd}, DatumACasDo = {DatumACasDo}")]
internal sealed class PracovniCasyOsobaDenSmena
{
  #region member varible and default property initialization
  public string ZnackaSmeny { get; private set; }
  public DateTime DatumACasOd { get; private set; }
  public DateTime DatumACasDo { get; private set; }
  #endregion

  #region constructors and destructors
  internal PracovniCasyOsobaDenSmena(string znackaSmeny, DateTime datumACasOd, DateTime datumACasDo)
  {
    this.ZnackaSmeny = znackaSmeny;
    this.DatumACasOd = datumACasOd;
    this.DatumACasDo = datumACasDo;
  }
  #endregion
}

[System.Diagnostics.DebuggerDisplay("Datum = {Datum}, Smeny = {Smeny.Count}")]
internal sealed class PracovniCasyOsobaDen
{
  #region member varible and default property initialization
  public DateTime Datum { get; private set; }
  public IList<PracovniCasyOsobaDenSmena> Smeny { get; private set; }
  #endregion

  #region constructors and destructors
  internal PracovniCasyOsobaDen(DateTime datum, List<PracovniCasyOsobaDenSmena> smeny)
  {
    this.Datum = datum;
    this.Smeny = smeny.AsReadOnly();
  }
  #endregion
}

internal class PracovniCasyOsobaMesic
{
  #region member varible and default property initialization
  public IList<PracovniCasyOsobaDen> JednotliveDny { get; private set; }
  #endregion

  #region constructors and destructors
  private PracovniCasyOsobaMesic(List<PracovniCasyOsobaDen> jednotliveDny)
  {
    this.JednotliveDny = jednotliveDny.AsReadOnly();
  }
  #endregion

  #region action methods
  public static PracovniCasyOsobaMesic Get(int IDOsoby, int rok, int mesic)
  {
    string rozpisSmen = "R--RRRRR-RRRRRRRRRRRR-RRRRR";

    return FromRozpisSmen(rok, mesic, rozpisSmen);
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static PracovniCasyOsobaMesic FromRozpisSmen(int rok, int mesic, string rozpisSmen)
  {
    DateTime datumOd = new DateTime(rok, mesic, 1);
    DateTime datumDo = datumOd.AddMonths(1).AddDays(-1);

    var typSmen = new Dictionary<string, Tuple<TimeSpan, TimeSpan>>() 
    {
      { "R", Tuple.Create(new TimeSpan(8, 0, 0), new TimeSpan(16, 0, 0)) }
      { "V", Tuple.Create(new TimeSpan(8, 0, 0), new TimeSpan(18, 0, 0)) }
    };

    var jednotliveDny = new List<PracovniCasyOsobaDen>(31);
    int index = 0;

    for (DateTime datum = datumOd; datum <= datumDo; datum = datum.AddDays(1))
    {
      var smeny = new List<PracovniCasyOsobaDenSmena>();

      string znackaSmeny = rozpisSmen[index++ % rozpisSmen.Length].ToString();
      Tuple<TimeSpan, TimeSpan> casy;
      if (typSmen.TryGetValue(znackaSmeny, out casy))
      {
        smeny.Add(new PracovniCasyOsobaDenSmena(znackaSmeny, datum.Add(casy.Item1), datum.Add(casy.Item2)));
      }

      jednotliveDny.Add(new PracovniCasyOsobaDen(datum, smeny));
    }

    return new PracovniCasyOsobaMesic(jednotliveDny);
  }
  #endregion
}

Při této simulaci bude mít každý den v měsíci pouze jednu nebo žádnou směnu. V reálu to tak být nemusí, ale pro ověření našeho algoritmu je toto plně postačující.

Příště budeme pokračovat již implementací vlastního algoritmu.


(*) Z původního znění zákoníku práce byla tato klauzule „během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů“ vypuštěna. Jak s tímto naložíme se dozvíme později.

(**) To v kterých případech konkrétně pro nás není až tak důležité, důležité je ale to, že musíme uvažovat, že mohou existovat různé režimy a pro některé se tato podmínka má a pro některé nemá uplatnit. To samé platí ohledně rozlišení, zda je zaměstnanec mladistvý či nikoliv.

(***) Tento výklad navíc doplňuje: První odpočinek 24 hodin, druhý odpočinek 46 hodin (24 + 35 + 11=70).

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback