Asynchronní volání pro Entity Framework a AsEnumerable

Tomáš Holan       13.07.2015       Entity Framework, LINQ, Threading       10600 zobrazení

Entity framework sám o sobě již nějakou dobu podporuje asynchronní volání. Při načítání dat pomoci entity frameworku je ale dost často využívaná metoda AsEnumerable, pomoci které můžeme části dotazu, které nelze provést přímo v SQL, nechat v druhém kroku vyhodnotit až na klientu. Takovýto dotaz ale standardně asynchronně volat nelze. Jak na to, si ukážeme v tomto článku.

Synchronní verze

Mějme následující dvě metody využívající pro načítání dat Entity Framework v kombinaci s použitím metody AsEnumerable:

public static class UzivateleService
{
  #region action methods
  public static IList<Models.Uzivatel> GetUzivatele(bool zahrnoutVyrazene)
  {
    using (var context = new DataContext())
    {
      var uzivatele = GetUzivatele(context.Uzivatele.Where(u => u.uziPlatnostDo == null || zahrnoutVyrazene)).ToList();
      return uzivatele;
    }
  }

  public static Models.Uzivatel GetUzivatel(int IDUzivatele)
  {
    using (var context = new DataContext())
    {
      return GetUzivatele(context.Uzivatele.Where(u => u.uziIDUzivatele == IDUzivatele)).FirstOrDefault();
    }
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static IEnumerable<Models.Uzivatel> GetUzivatele(IQueryable<Uzivatel> source)
  {
    var uzivatele = from result in
              (from u in source
              orderby u.uziPrijmeni, u.uziJmeno
              select new
              {
                IDUzivatele = u.uziIDUzivatele,
                Zapsano = u.uziZapsano,
                Jmeno = u.uziJmeno,
                Prijmeni = u.uziPrijmeni,
                UzivatelLogin = u.UzivatelLogin,
                Prihlaseni = (from prihlaseni in u.UzivatelPrihlaseni
                        orderby prihlaseni.up_PosledniPrihlaseni descending
                        select prihlaseni).FirstOrDefault(),
                Vyrazen = u.uziPlatnostDo != null
              }).AsEnumerable()
            select new Models.Uzivatel()
            {
              IDUzivatele = result.IDUzivatele,
              Zapsano = result.Zapsano,
              Jmeno = result.Jmeno,
              Prijmeni = result.Prijmeni,
              PrihlasovaciJmena = string.Join(", ", result.UzivatelLogin.Select(o => o.ul_LoginName)),
              PosledniPrihlaseni = result.Prihlaseni == null ? (DateTime?)null : result.Prihlaseni.up_PosledniPrihlaseni,
              PosledniPrihlaseniPocitac = result.Prihlaseni == null ? null : result.Prihlaseni.up_PosledniPrihlaseniPocitac,
              PosledniPrihlaseniOS = result.Prihlaseni == null ? null : result.Prihlaseni.up_PosledniPrihlaseniOS,
              Vyrazen = result.Vyrazen
            };

    return uzivatele;
  }
  #endregion
}

Kód je vcelku jednoduchý a jasný, obě metody GetUzivatele i GetUzivatel volají pomocnou metodu, která obsahuje logiku pro transformaci entity na model. Třídu entity ani modelu zde neuvádím, protože to jak vypadají je z příkladu zřejmé. Pomocná privátní metoda GetUzivatele používá v EF LINQ dotazu metodu AsEnumerable z toho důvodu, aby volání string.Join() proběhlo až na klientu po načtení dat z SQL Serveru (protože toto volání nelze přeložit a provést přímo součástí SQL dotazu).

Problém

Pokud tento kód budeme chtít převést na asynchronní verzi, narazíme. Pro asynchronní volání se v EF používají QueryableExtensions z namespace System.Data.Entity. Ty poskytují extension metody jako ToListAsync, FirstAsync, FirstOrDefaultAsync a další, které ve standardním případě pouze použijeme místo původních synchronních verzí a je hotovo. V našem případě by jsme tedy konkrétně chtěli použít v metodě GetUzivatele volání metody ToListAsync a v metodě GetUzivatel volání metody FirstOrDefaultAsync.

public static async Task<IList<Models.Uzivatel>> GetUzivatele(bool zahrnoutVyrazene, CancellationToken cancellationToken)
{
  using (var context = new DataContext())
  {
    var uzivatele = await GetUzivatele(context.Uzivatele.Where(u => u.uziPlatnostDo == null || zahrnoutVyrazene)).ToListAsync(cancellationToken);
    return uzivatele;
  }
}

public static async Task<Models.Uzivatel> GetUzivatel(int IDUzivatele, CancellationToken cancellationToken)
{
  using (var context = new DataContext())
  {
    return await GetUzivatele(context.Uzivatele.Where(u => u.uziIDUzivatele == IDUzivatele)).FirstOrDefaultAsync(cancellationToken);
  }
}

Tyto asynchronní metody jsou dostupné na rozhraní IQueryable<TSource>, kterým je zpravidla dotaz v EF reprezentován. V našem případě je ale po volaní AsEnumerable objekt reprezentující náš dotaz již typu IEnumerable<T>, kde tyto metody samozřejmě nejsou (a ani principiálně být nemohou, protože operace nad IEnumerable již probíhají v paměti dlouho potom, co vygenerovaný SQL dotaz již proběhl).

Zavedení IDbAsyncEnumerableExtensions

Co tedy s tím? V zásadě co tady potřebujeme je reprezentovat náš dotaz nějakým novým objektem jiného typu, na kterém ale bude také dostupná metoda ToListAsync (pro první případ) a FirstOrDefaultAsync (pro druhý případ). Tento objekt by měl jít získat voláním nové metody As<něco> na původním queryable, která se bude používat místo původní metody AsEnumerable u synchronní verze (tj. touto metodou řekneme, že chceme dále v LINQ dotazu pracovat již jen s “asynchronním” enumerable). Dále na nový objekt musíme umět aplikovat projekci (tj. bude muset implementovat metodu Select), přičemž objekt bude muset “vědět”, že při spuštění dotazu některou z asynchronních metod, má nejprve vykonat původní SQL dotaz a pak při enumeraci výsledků (v našem případě v anonymním typu) navíc již v paměti provádět definovanou projekci. Co tedy musíme udělat je přesně všechno toto.

Typ, kterým budeme reprezentovat asynchronní dotaz s možnou projekcí na klientu, bude existující typ z EF IDbAsyncEnumerable<TSource> z namespace System.Data.Entity.Infrastructure. Tento typ je totiž v EF interně použit právě pro asynchronní spouštění queryable dotazů a umožňuje projít výsledky dotazu pomoci “asynchronní verze” enumerátor kontraktu.

Toto si lze demonstrovat například kódem (kde query je libovolný EF dotaz typu IQueryable<T>):

var query = /*EF LINQ query*/

var source = (IDbAsyncEnumerable<T>)query;

using (var enumerator = source.GetAsyncEnumerator())
{
  while (true)
  {
    if (!await enumerator.MoveNextAsync(cancellationToken))
    {
      break;
    }

    //Use enumerator.Current
  }
}

K tomuto typu IDbAsyncEnumerable<TSource> naimplementujeme, jako vlastní extension metody, metody Select, ToListAsync, FirstAsync, FirstOrDefaultAsync a dále k typu IQueryable<T> naimplementujeme extension metodu AsDbAsyncEnumerable<T>.

internal static class DbAsyncEnumerableExtensions
{
  #region member types declarations
  private sealed class SelectDbAsyncEnumerable<TSource, TTarget> : IDbAsyncEnumerable<TTarget>
  {
    #region member types declarations
    private struct SelectDbAsyncEnumerator : IDbAsyncEnumerator<TTarget>
    {
      #region member varible and default property initialization
      private readonly IDbAsyncEnumerator<TSource> Source;
      private readonly Func<TSource, TTarget> Selector;
      #endregion

      #region constructors and destructors
      public SelectDbAsyncEnumerator(IDbAsyncEnumerator<TSource> source, Func<TSource, TTarget> selector)
      {
        this.Source = source;
        this.Selector = selector;
      }
      #endregion

      #region action methods
      public Task<bool> MoveNextAsync(CancellationToken cancellationToken)
      {
        return this.Source.MoveNextAsync(cancellationToken);
      }

      public void Dispose()
      {
        this.Source.Dispose();
      }
      #endregion

      #region property getters/setters
      public TTarget Current
      {
        get { return this.Selector(this.Source.Current); }
      }

      object IDbAsyncEnumerator.Current
      {
        get { return this.Current; }
      }
      #endregion
    }
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    private readonly IDbAsyncEnumerable<TSource> Source;
    private readonly Func<TSource, TTarget> Selector;
    #endregion

    #region constructors and destructors
    public SelectDbAsyncEnumerable(IDbAsyncEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TTarget> selector)
    {
      this.Source = source;
      this.Selector = selector;
    }
    #endregion

    #region action methods
    public IDbAsyncEnumerator<TTarget> GetAsyncEnumerator()
    {
      return new SelectDbAsyncEnumerator(this.Source.GetAsyncEnumerator(), this.Selector);
    }

    IDbAsyncEnumerator IDbAsyncEnumerable.GetAsyncEnumerator()
    {
      return this.GetAsyncEnumerator();
    }
    #endregion
  }

  private struct QueryableWrapper<TSource> : IQueryable<TSource>, IDbAsyncEnumerable<TSource>
  {
    #region member varible and default property initialization
    private readonly IDbAsyncEnumerable<TSource> Source;
    #endregion

    #region constructors and destructors
    public QueryableWrapper(IDbAsyncEnumerable<TSource> source)
    {
      this.Source = source;
    }
    #endregion

    #region action methods
    public IDbAsyncEnumerator<TSource> GetAsyncEnumerator()
    {
      return this.Source.GetAsyncEnumerator();
    }

    IDbAsyncEnumerator IDbAsyncEnumerable.GetAsyncEnumerator()
    {
      return this.GetAsyncEnumerator();
    }

    public IEnumerator<TSource> GetEnumerator()
    {
      throw new NotSupportedException();
    }

    System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
    {
      return this.GetEnumerator();
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    public Type ElementType
    {
      get { return typeof(TSource); }
    }

    public System.Linq.Expressions.Expression Expression
    {
      get { throw new NotSupportedException(); }
    }

    public IQueryProvider Provider
    {
      get { throw new NotSupportedException(); }
    }
    #endregion
  }
  #endregion

  #region action methods
  public static IDbAsyncEnumerable<TTarget> Select<TSource, TTarget>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TTarget> selector)
  {
    if (source == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(source));
    }
    if (selector == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(selector));
    }

    return new SelectDbAsyncEnumerable<TSource, TTarget>(source, selector);
  }

  public static Task<List<TSource>> ToListAsync<TSource>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source)
  {
    if (source == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(source));
    }

    return GetQueryableWrapper(source).ToListAsync();
  }

  public static Task<List<TSource>> ToListAsync<TSource>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source, CancellationToken cancellationToken)
  {
    if (source == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(source));
    }

    return GetQueryableWrapper(source).ToListAsync(cancellationToken);
  }

  public static Task<TSource> FirstAsync<TSource>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source)
  {
    return FirstAsync(source, CancellationToken.None);
  }

  public static async Task<TSource> FirstAsync<TSource>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source, CancellationToken cancellationToken)
  {
    if (source == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(source));
    }

    cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();

    using (var enumerator = source.GetAsyncEnumerator())
    {
      if (await enumerator.MoveNextAsync(cancellationToken))
      {
        return enumerator.Current;
      }
    }

    throw new InvalidOperationException("Sequence contains no elements");
  }

  public static Task<TSource> FirstOrDefaultAsync<TSource>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source)
  {
    return FirstOrDefaultAsync(source, CancellationToken.None);
  }

  public static async Task<TSource> FirstOrDefaultAsync<TSource>(this IDbAsyncEnumerable<TSource> source, CancellationToken cancellationToken)
  {
    if (source == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(source));
    }

    cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();

    using (var enumerator = source.GetAsyncEnumerator())
    {
      if (await enumerator.MoveNextAsync(cancellationToken))
      {
        return enumerator.Current;
      }
    }

    return default(TSource);
  }

  public static IDbAsyncEnumerable<T> AsDbAsyncEnumerable<T>(this IQueryable<T> source)
  {
    if (source == null)
    {
      throw new ArgumentNullException(nameof(source));
    }

    var enumerable = source as IDbAsyncEnumerable<T>;
    if (enumerable == null)
    {
      throw new InvalidOperationException(string.Format("The source IQueryable doesn't implement IDbAsyncEnumerable{0}. Only sources that implement IDbAsyncEnumerable can be used for Entity Framework asynchronous operations. For more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=287068.", "<" + typeof(T) + ">"));
    }
    return enumerable;
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static IQueryable<TSource> GetQueryableWrapper<TSource>(IDbAsyncEnumerable<TSource> source)
  {
    return new QueryableWrapper<TSource>(source);
  }
  #endregion
}

Implementaci nebudu popisovat úplně do detailu, ale upozorním na několik použitých “triků”.

 • V metodě AsDbAsyncEnumerable stačí původní dotaz na IDbAsyncEnumerable<T> pouze přetypovat, protože původní dotaz již rozhraní IDbAsyncEnumerable<T> v EF automaticky implementuje. Mimochodem tato metoda je přesně takto implementovaná i přímo v QueryableExtensions, tam je ale pouze private.
 • V metodě ToListAsync potřebujeme zavolat původní implementaci této metody z EF. Protože ta je ale deklarovaná na IQueryable<T>, pomůžeme si tak, že nad naším IDbAsyncEnumerable<T> uděláme vlastní wrapper, který implementuje jak IQueryable<T> tak IDbAsyncEnumerable<T>. Implementace členů z IQueryable<T> stačí přitom prázdná, protože tu původní metoda ToListAsync nepoužívá (a my víme, že pro nic jiného wrapper použit nebude). Implementace IDbAsyncEnumerable<T> je nutná z toho důvodu, protože původní metoda ToListAsync provádí přetypování aktuálního objektu na IDbAsyncEnumerable<T>. Tato implementace pak ale jen deleguje volání GetAsyncEnumerator na původní wrappovaný objekt.
 • Metoda FirstAsync (resp. FirstOrDefaultAsync) musí být implementována obdobně jako implementace v LINQ to objects (ve třídě Enumerable), ale “asynchronně” nad objektem IDbAsyncEnumerable<T>. Původní implementaci z EF zde použít nelze, protože ty fungují nad queryable a modifikují expression, který se překládá do SQL, což není to co my tady potřebujeme.

Výsledná asynchronní verze

S použitím naší pomocné třídy DbAsyncEnumerableExtensions můžeme nyní již jednoduše dokončit asynchronní verzi původního příkladu.

public static class UzivateleService
{
  #region action methods
  public static async Task<IList<Models.Uzivatel>> GetUzivatele(bool zahrnoutVyrazene, CancellationToken cancellationToken)
  {
    using (var context = new DataContext())
    {
      var uzivatele = await GetUzivatele(context.Uzivatele.Where(u => u.uziPlatnostDo == null || zahrnoutVyrazene)).ToListAsync(cancellationToken);
      return uzivatele;
    }
  }

  public static async Task<Models.Uzivatel> GetUzivatel(int IDUzivatele, CancellationToken cancellationToken)
  {
    using (var context = new DataContext())
    {
      return await GetUzivatele(context.Uzivatele.Where(u => u.uziIDUzivatele == IDUzivatele)).FirstOrDefaultAsync(cancellationToken);
    }
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static IDbAsyncEnumerable<Models.Uzivatel> GetUzivatele(IQueryable<Uzivatel> source)
  {
    var uzivatele = from result in
              (from u in source
              orderby u.uziPrijmeni, u.uziJmeno
              select new
              {
                IDUzivatele = u.uziIDUzivatele,
                Zapsano = u.uziZapsano,
                Jmeno = u.uziJmeno,
                Prijmeni = u.uziPrijmeni,
                UzivatelLogin = u.UzivatelLogin,
                Prihlaseni = (from prihlaseni in u.UzivatelPrihlaseni
                        orderby prihlaseni.up_PosledniPrihlaseni descending
                        select prihlaseni).FirstOrDefault(),
                Vyrazen = u.uziPlatnostDo != null
              }).AsDbAsyncEnumerable()
            select new Models.Uzivatel()
            {
              IDUzivatele = result.IDUzivatele,
              Zapsano = result.Zapsano,
              Jmeno = result.Jmeno,
              Prijmeni = result.Prijmeni,
              PrihlasovaciJmena = string.Join(", ", result.UzivatelLogin.Select(o => o.ul_LoginName)),
              PosledniPrihlaseni = result.Prihlaseni == null ? (DateTime?)null : result.Prihlaseni.up_PosledniPrihlaseni,
              PosledniPrihlaseniPocitac = result.Prihlaseni == null ? null : result.Prihlaseni.up_PosledniPrihlaseniPocitac,
              PosledniPrihlaseniOS = result.Prihlaseni == null ? null : result.Prihlaseni.up_PosledniPrihlaseniOS,
              Vyrazen = result.Vyrazen
            };

    return uzivatele;
  }
  #endregion
}

Závěrem pouze upozorním, že řešení tohoto problému jsem nikde v oficiálních ani neoficiálních zdrojích nenašel, a musel jsem ho kompletně vymyslet a implementovat sám. Z tohoto důvodu přivítám k mojí implementaci jakékoliv vaše podměty.

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

Příspěvky zaslané pod tento článek se neobjeví hned, ale až po schválení administrátorem.

Jazyk

Snad už nikdo neprogramuje v češtině, a ta je tak v kódu jen jen pro ilustraci. :-)

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Vlastní implementace

Divím se, že to nikdo ještě neřešil.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

Příspěvky zaslané pod tento článek se neobjeví hned, ale až po schválení administrátorem.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback