GetClipboardFiles

Jan Holan       08.10.2014       I/O operace       12511 zobrazení

Asi víte, že pomoci Windows schránky (Clipboard) lze přenášet z jedné aplikace do jiné i soubory. Pokud bychom toto chtěli používat v naší aplikaci, tak zjistíme, že podpora v .NET na to ale není úplně ideální. Koukneme jak soubory z Windows schránky v naší aplikaci získat.

Pokud zkopírujeme soubor, nebo více souborů do schránky, uloží se ve více formátech. Pokud si například vypíšeme obsažené formáty ve schránce pomoci:

System.Windows.Clipboard.GetDataObject().GetFormats()

tak dostaneme pro zkopírovaný soubor tento seznam formátů:

Shell IDList Array
DataObjectAttributes
DataObjectAttributesRequiringElevation
Shell Object Offsets
Preferred DropEffect
AsyncFlag
FileDrop
FileName
FileContents
FileNameW
FileGroupDescriptorW

Formát FileDrop

Jedním z dostupných formátu je formát FileDrop. Ten můžeme v .NETu jednoduše zpracovat pomoci metody GetFileDropList třídy Clipboard (třída je jak v namespace System.Windows tak v System.Windows.Forms).

Kód může vypadat nějak takto:

if (Clipboard.ContainsFileDropList())
{
  var fileDropList = Clipboard.GetFileDropList();
  if (fileDropList != null)
  {
    foreach (string item in fileDropList)
    {
      var fi = new System.IO.FileInfo(item);
      if (fi.Exists && (fi.Attributes & FileAttributes.Directory) == 0)  //Only files
      {
        using (var stream = fi.OpenRead())
        using (var fs = new FileStream(fi.Name, FileMode.Create))
        {
          byte[] buffer = new byte[4096];
          int bytesRead = 0;
          while ((bytesRead = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
          {
            fs.Write(buffer, 0, bytesRead);
          }
        }
      }
    }
  }
}

Všimněte si ale, že metoda z clipboardu z tohoto FileDrop formátu (CF_HDROP) vrátí pouze seznam souborů – string s lokální cestou na soubory. Zbytek, tj. načtení obsahu souboru pak již provádíme přímo pomoci System.IO operací s daným souborem.

Toto řešení tedy principiálně funguje pouze na zkopírované souborů, které jsou dostupné z filesystému (například zkopírování z Windows průzkumníku). To ovšem může být dosti nedostačující, protože existuje mnoho situací, kdy soubor není přes filesystém dostupný, nebo na něm vůbec není (například pokud zkopírujeme soubor přílohy z emailu v Outlook aplikaci).

Formát FileGroupDescriptorW a FileContents

Pokud zkopírujeme soubor(y) například z Windows průzkumníka, tak ho ale můžeme přes Windows clipboard přenést například na jiný počítač pomoci Remote Desktop (vzdálená plocha) připojení (neuvažuji staré Windows XP/2003, kde toto nefunguje). K tomu aby bylo možné soubor(y) takto přenést, tak ve schránce nesmí být pouze odkaz (cesta) na soubor, ale musí schránka obsahovat celý obsah (Content) zkopírovaných souborů.

K tomu využijeme uložené formáty FileGroupDescriptorW (CFSTR_FILEDESCRIPTORW) - Wide File Descriptor (Unicode) a FileContents (CFSTR_FILECONTENTS). První obsahuje seznam souborů a jejich vlastnosti (jméno, atributy, délku apod.), druhý pak už vlastní obsahy souborů.

Pozn.: Stejné formáty se používají nejen ve Windows schránce, ale například i při přenosu obsahu souborů mezi aplikacemi při Drag & Drop operaci (například přetažení souboru přílohy z Windows průzkumníku do Outlook email klienta).

Bohužel pro práci s těmito formáty není .NET podpora, a tak jejich zpracování musíme provádět sami pomoci volání Windows Win32 API a COM funkcí. Stručně popíši použitý postup.

Načtení seznamu souborů:

 • Načteme objekt typu DataObject: dataObject = (DataObject)Clipboard.GetDataObject() (tím ale .NET podpora končí)
 • Zkontrolujeme zda clipboard obsahuje požadovaný formát: dataObject.GetDataPresent("FileGroupDescriptorW")
 • Načteme jeho obsah: dataObject.GetData("FileGroupDescriptorW") as Stream
 • Ze streamu načteme seznam souborů a převedeme na hodnoty struktury FILEDESCRIPTOR: List<FILEDESCRIPTOR>

Načtení obsahu souboru:

 • Využijeme COM interface IDataObject a pomoci struktury FORMATETC načteme obsah formátu FileContents (podle indexu souboru):
var formatetc = new FORMATETC
{
  cfFormat = (short)DataFormats.GetDataFormat(NativeMethods.CFSTR_FILECONTENTS).Id,
  dwAspect = DVASPECT.DVASPECT_CONTENT,
  lindex = fileIndex,
  ptd = new IntPtr(0),
  tymed = TYMED.TYMED_ISTREAM
};

STGMEDIUM medium;
((System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDataObject)dataObject).GetData(ref formatetc, out medium);
 • Ze získané struktury STGMEDIUM načteme formát TYMED_ISTREAM – jedná se o COM stream dostupný přes COM interface IStream:
if (medium.tymed == TYMED.TYMED_ISTREAM)
{
  var mediumStream = (IStream)Marshal.GetTypedObjectForIUnknown(medium.unionmember, typeof(IStream));
  var streaWrapper = new ComStreamWrapper(mediumStream, FileAccess.Read, ComRelease.None);
  ...
}

Třída ClipboardUtils

Pro načtení obsahu souboru(ů) z Windows Clipboard jsem napsal metody ContainsClipboardFiles a GetClipboardFiles a umístil je do třídy ClipboardUtils.

Ty podporují načtení souborů jak z lokálního přístupu z FileDrop, tak načtení obsahu z FileGroupDescriptorW / FileContents. Informace o zkopírovaných souborech v clipboardu je vrácená v pomocné třídě ClipboardFileInfo, jedná se o obdobu známe třídy System.IO.FileInfo. Ta potom umožňuje načíst vlastní obsah souboru.

Celé načtení souborů s použitím třídy ClipboardUtils je pak hodně podobné, jako kdybychom prováděli načtení pomoci původní metody Clipboard.GetFileDropList.

foreach (ClipboardFileInfo item in ClipboardUtils.GetClipboardFiles())
{
  using (var stream = item.OpenRead())
  using (var fs = new FileStream(item.Name, FileMode.Create))
  {
    try
    {
      byte[] buffer = new byte[4096];
      int bytesRead = 0;
      while ((bytesRead = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
      {
        fs.Write(buffer, 0, bytesRead);
      }
    }
    catch (System.Runtime.InteropServices.COMException)
    {
      //Transfer error - ignore file
    }
  }
}

Třída ClipboardUtils:

/// <summary>
/// Helper class with Windows Clipboard functions
/// </summary>
internal static class ClipboardUtils
{
  #region NativeMethods class
  private static class NativeMethods
  {
    public const string CFSTR_FILEDESCRIPTORW = "FileGroupDescriptorW";

    [Flags]
    public enum FD : uint
    {
      FD_ACCESSTIME = 0x10,
      FD_ATTRIBUTES = 4,
      FD_CLSID = 1,
      FD_CREATETIME = 8,
      FD_FILESIZE = 0x40,
      FD_LINKUI = 0x8000,
      FD_SIZEPOINT = 2,
      FD_WRITESTIME = 0x20
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
    public struct FILEDESCRIPTOR  //Unicode FILEDESCRIPTORW
    {
      public FD dwFlags;
      public Guid clsid;
      public System.Drawing.Size sizel;
      public System.Drawing.Point pointl;
      public UInt32 dwFileAttributes;
      public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME ftCreationTime;
      public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME ftLastAccessTime;
      public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME ftLastWriteTime;
      public UInt32 nFileSizeHigh;
      public UInt32 nFileSizeLow;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 260)]
      public String cFileName;
    }
  }
  #endregion

  #region action methods
  public static bool ContainsClipboardFiles()
  {
    if (Clipboard.ContainsFileDropList())
    {
      return true;
    }

    var dataObject = (DataObject)Clipboard.GetDataObject();
    return dataObject.GetDataPresent(NativeMethods.CFSTR_FILEDESCRIPTORW);  //Wide File Descriptor
  }

  public static List<ClipboardFileInfo> GetClipboardFiles()
  {
    var list = new List<ClipboardFileInfo>();

    if (Clipboard.ContainsFileDropList())
    {
      var fileDropList = Clipboard.GetFileDropList();
      if (fileDropList != null && fileDropList.Count != 0)
      {
        foreach (string item in fileDropList)
        {
          var fi = new System.IO.FileInfo(item);
          if (fi.Exists && (fi.Attributes & FileAttributes.Directory) == 0)  //Only files
          {
            list.Add(new ClipboardFileInfo(fi));
          }
        }
      }
    }
    else
    {
      var dataObject = (DataObject)Clipboard.GetDataObject();
      List<NativeMethods.FILEDESCRIPTOR> descriptors = GetFileDescriptors(dataObject);
      int fileIndex = -1;
      foreach (var descriptor in descriptors)
      {
        fileIndex++;

        if ((descriptor.dwFlags & NativeMethods.FD.FD_ATTRIBUTES) != 0 &&
          ((FileAttributes)descriptor.dwFileAttributes & FileAttributes.Directory) == 0)  //Only files
        {
          if (descriptors.Any(o => descriptor.cFileName.StartsWith(o.cFileName + "\\")))  //File in folder
          {
            continue;
          }

          long length = ((descriptor.nFileSizeHigh << 0x20) | (descriptor.nFileSizeLow & ((long) 0xffffffffL)));
          list.Add(new ClipboardFileInfo(dataObject, fileIndex, descriptor.cFileName, (FileAttributes)descriptor.dwFileAttributes, length));
        }
      }
    }

    return list;
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static List<NativeMethods.FILEDESCRIPTOR> GetFileDescriptors(DataObject dataObject)
  {
    var list = new List<NativeMethods.FILEDESCRIPTOR>();
    if (dataObject.GetDataPresent(NativeMethods.CFSTR_FILEDESCRIPTORW))  //Wide File Descriptor
    {
      var obj2 = dataObject as System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDataObject;
      if (obj2 != null)
      {
        var input = dataObject.GetData(NativeMethods.CFSTR_FILEDESCRIPTORW) as Stream;
        if (input != null)
        {
          int count = new BinaryReader(input).ReadInt32();
          for (int i = 0; i < count; i++)
          {
            var descriptor = (NativeMethods.FILEDESCRIPTOR)ReadStructureFromStream(input, typeof(NativeMethods.FILEDESCRIPTOR));
            list.Add(descriptor);
          }
        }
      }
    }

    return list;
  }

  private static object ReadStructureFromStream(Stream source, Type structureType)
  {
    byte[] buffer = new byte[Marshal.SizeOf(structureType)];
    int readed = source.Read(buffer, 0, buffer.Length);
    if (readed == buffer.Length)
    {
      GCHandle handle = GCHandle.Alloc(buffer, GCHandleType.Pinned);
      try
      {
        IntPtr ptr = handle.AddrOfPinnedObject();
        return Marshal.PtrToStructure(ptr, structureType);
      }
      finally
      {
        handle.Free();
      }
    }
    if (readed != 0)
    {
      throw new ArgumentException("source is too small to hold entire structure");
    }

    return null;
  }
  #endregion
}

Třída ClipboardFileInfo:

internal class ClipboardFileInfo
{
  #region NativeMethods class
  private static class NativeMethods
  {
    public const string CFSTR_FILECONTENTS = "FileContents";

    [DllImport("ole32.dll")]
    public static extern void ReleaseStgMedium([In] ref STGMEDIUM pmedium);
  }
  #endregion

  #region member varible and default property initialization
  private DataObject DataObject;
  private int FileIndex;

  public string FullName { get; private set; }
  public FileAttributes Attributes { get; private set; }
  public long Length { get; private set; }
  #endregion

  #region constructors and destructors
  public ClipboardFileInfo(System.IO.FileInfo fileInfo)
  {
    this.FullName = fileInfo.FullName;
    this.Attributes = fileInfo.Attributes;
    this.Length = fileInfo.Length;
  }

  public ClipboardFileInfo(DataObject dataObject, int fileIndex, string fullName, FileAttributes attributes, long length)
  {
    this.DataObject = dataObject;
    this.FileIndex = fileIndex;
    this.FullName = fullName;
    this.Attributes = attributes;
    this.Length = length;
  }
  #endregion

  #region action methods
  public Stream OpenRead()
  {
    if (this.DataObject == null) //Data from System.IO.FileInfo
    {
      return new FileStream(this.FullName, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read, 0x1000, false);
    }

    //Read file from clipboard FileContents
    return ReadFromDataObject(this.DataObject, this.FileIndex);
  }
  #endregion

  #region property getters/setters
  public string Name
  {
    get { return System.IO.Path.GetFileName(this.FullName); }
  }

  public string Extension
  {
    get
    {
      int length = this.FullName.Length;
      int startIndex = length;

      while (--startIndex >= 0)
      {
        char ch = this.FullName[startIndex];
        if (ch == '.')
        {
          return this.FullName.Substring(startIndex, length - startIndex);
        }
        if (ch == Path.DirectorySeparatorChar || ch == Path.AltDirectorySeparatorChar || ch == Path.VolumeSeparatorChar)
        {
          break;
        }
      }

      return string.Empty;
    }
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static Stream ReadFromDataObject(DataObject dataObject, int fileIndex)
  {
    var formatetc = new FORMATETC
    {
      cfFormat = (short)DataFormats.GetDataFormat(NativeMethods.CFSTR_FILECONTENTS).Id,
      dwAspect = DVASPECT.DVASPECT_CONTENT,
      lindex = fileIndex,
      ptd = new IntPtr(0),
      tymed = TYMED.TYMED_ISTREAM
    };

    STGMEDIUM medium;
    System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDataObject obj2 = dataObject;
    obj2.GetData(ref formatetc, out medium);

    try
    {
      if (medium.tymed == TYMED.TYMED_ISTREAM)
      {
        var mediumStream = (IStream)Marshal.GetTypedObjectForIUnknown(medium.unionmember, typeof(IStream));
        Marshal.Release(medium.unionmember);

        var streaWrapper = new ComStreamWrapper(mediumStream, FileAccess.Read, ComRelease.None);

        streaWrapper.Closed += delegate(object sender, EventArgs e)
        {
          NativeMethods.ReleaseStgMedium(ref medium);
          Marshal.FinalReleaseComObject(mediumStream);
        };

        return streaWrapper;
      }

      throw new NotSupportedException(string.Format("Unsupported STGMEDIUM.tymed ({0})", medium.tymed));
    }
    catch
    {
      NativeMethods.ReleaseStgMedium(ref medium);
      throw;
    }
  }
  #endregion
}

Celý soubor ClipboardUtils.cs je ke stažení zde.

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

Příspěvky zaslané pod tento článek se neobjeví hned, ale až po schválení administrátorem.

                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

Příspěvky zaslané pod tento článek se neobjeví hned, ale až po schválení administrátorem.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback