.NET Tip #11: Vlastní komponenta DropDownEnumList

Tomáš Jecha, MVP, MCSD       10.10.2008       C#, VB.NET, .NET Tips       11133 zobrazení

V dnešním příspěvku ukážu, jak si napsat komponentu odvozenou z rozbalovacího seznamu ComboBoxu, která dokáže zobrazovat položky výčtu Enum.

Budeme chtít, aby měl vlasnost EnumType, které předáme typ výčtu. V příkladu to bude výčet Ovoce:

VB.NET:

Public Enum Ovoce
  Hruska
  Banan
  Jablko
  Pizza
End Enum

C#:

public enum Ovoce
{
  Hruska, Banan, Jablko, Pizza
}

Následně pak bude obsahovat vlastnost SelectedEnumValue, ze které lze zjistit nebo nastavit hodnotu položky výčtu, která je vybrána. Ostatní vlastnosti a funkce zůstavají stejné jako v ComboBox.

Kód prvku přidáme do nového souboru do projektu. Ve Visual Basicu je:

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Text

Namespace WindowsFormsApplication1
  Class DropDownEnumList
    Inherits System.Windows.Forms.ComboBox
    Public Sub New()
      MyBase.New()
    End Sub

    Private m_enumType As Type

    ''' <summary> 
    ''' Vrací nebo nastavuje typ výčtu, který se bude zobrazovat 
    ''' </summary> 
    <System.ComponentModel.Browsable(False)> _
    Public Property EnumType() As Type
      Get
        Return m_enumType
      End Get
      Set(ByVal value As Type)
        If value Is Nothing OrElse value.IsEnum Then
          If m_enumType Is value Then
            Return
          End If
          ' naplnit položky seznamu 
          m_enumType = value
          FillItems()
        Else
          Throw New ArgumentException("Vlastnost EnumType musí být přiřazen typ výčtu Enum.")
        End If
      End Set
    End Property


    ''' <summary> 
    ''' Vrací nebo nastavuje vybranou položku výčtu 
    ''' </summary> 
    <System.ComponentModel.Browsable(False)> _
    Public Property SelectedEnumValue() As Object
      Get
        ' není přiřazen EnumType 
        If EnumType Is Nothing Then
          Return Nothing
        End If

        ' není vybrána položka ze seznamu 
        If Me.SelectedItem Is Nothing OrElse SelectedItem.GetType() IsNot GetType(ItemEnumType) Then
          Return Nothing
        End If

        ' vrátit hodnotu 
        Return DirectCast(Me.SelectedItem, ItemEnumType).Value
      End Get
      Set(ByVal value As Object)
        ' není přiřazen EnumType 
        If EnumType Is Nothing Then
          Return
        End If

        ' projít položky 
        For Each i As Object In Me.Items
          ' zjistit jestli je zvolená položka v seznamu 
          If i.GetType() Is GetType(ItemEnumType) AndAlso [Enum].GetName(EnumType, value) = DirectCast(i, ItemEnumType).Field.Name Then
            ' vybrat zvolenou položku 
            Me.SelectedItem = i
            Return
          End If
        Next
      End Set
    End Property

    ''' <summary> 
    ''' Naplní seznam položkama 
    ''' </summary> 
    Protected Sub FillItems()
      Items.Clear()

      If EnumType Is Nothing Then
        Return
      End If

      For Each field As System.Reflection.FieldInfo In From n In [Enum].GetNames(EnumType) _
        Select EnumType.GetField(n)
        Items.Add(New ItemEnumType(field))
      Next
    End Sub

    ''' <summary> 
    ''' Třída pro uchování seznamu 
    ''' </summary> 
    Protected Class ItemEnumType
      ''' <summary> 
      ''' Konstruktor položky výčtu 
      ''' </summary> 
      ''' <param name="field"></param> 
      Public Sub New(ByVal field As System.Reflection.FieldInfo)
        Me.Field = field
      End Sub

      Private _field As System.Reflection.FieldInfo

      ''' <summary> 
      ''' Hodnota z výčtu 
      ''' </summary> 
      Public Property Field() As System.Reflection.FieldInfo
        Get
          Return _field
        End Get
        Private Set(ByVal value As System.Reflection.FieldInfo)
          _field = value
        End Set
      End Property

      ''' <summary> 
      ''' Hodnota položky 
      ''' </summary> 
      Public ReadOnly Property Value() As Object
        Get
          Return Field.GetRawConstantValue()
        End Get
      End Property

      ''' <summary> 
      ''' Textová reprezentace 
      ''' </summary> 
      ''' <returns></returns> 
      Public Overloads Overrides Function ToString() As String
        Return Me.Field.Name
      End Function
    End Class
  End Class
End Namespace

A v C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  class DropDownEnumList : System.Windows.Forms.ComboBox
  {
    public DropDownEnumList()
      : base()
    {
    }

    private Type enumType;

    /// <summary>
    /// Vrací nebo nastavuje typ výčtu, který se bude zobrazovat
    /// </summary>
    [System.ComponentModel.Browsable(false)]
    public Type EnumType
    {
      get
      {
        return enumType;
      }
      set
      {
        if (value == null || value.IsEnum)
        {
          if (enumType == value)
            return;
          // naplnit položky seznamu
          enumType = value;
          FillItems();
        }
        else
        {
          throw new ArgumentException("Vlastnost EnumType musí být přiřazen typ výčtu Enum.");
        }
      }
    }


    /// <summary>
    /// Vrací nebo nastavuje vybranou položku výčtu
    /// </summary>
    [System.ComponentModel.Browsable(false)]
    public object SelectedEnumValue
    {
      get
      {
        // není přiřazen EnumType
        if (EnumType == null)
          return null;

        // není vybrána položka ze seznamu
        if (this.SelectedItem == null || this.SelectedItem.GetType() != typeof(ItemEnumType))
          return null;

        // vrátit hodnotu
        return ((ItemEnumType)this.SelectedItem).Value;
      }
      set
      {
        // není přiřazen EnumType
        if (EnumType == null)
          return;

        // projít položky
        foreach (object i in this.Items)
        {
          // zjistit jestli je zvolená položka v seznamu
          if (i.GetType() == typeof(ItemEnumType) && Enum.GetName(EnumType, value) == ((ItemEnumType)i).Field.Name)
          {
            // vybrat zvolenou položku
            this.SelectedItem = i;
            return;
          }
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Naplní seznam položkama
    /// </summary>
    protected void FillItems()
    {
      Items.Clear();

      if (EnumType == null)
        return;

      foreach (System.Reflection.FieldInfo field in from n in Enum.GetNames(EnumType) select EnumType.GetField(n))
      {
        Items.Add(new ItemEnumType(field));
      }
    }

    /// <summary>
    /// Třída pro uchování seznamu
    /// </summary>
    protected class ItemEnumType
    {
      /// <summary>
      /// Konstruktor položky výčtu
      /// </summary>
      /// <param name="field"></param>
      public ItemEnumType(System.Reflection.FieldInfo field)
      {
        this.Field = field;
      }

      /// <summary>
      /// Hodnota z výčtu
      /// </summary>
      public System.Reflection.FieldInfo Field
      {
        get;
        private set;
      }
      
      /// <summary>
      /// Hodnota položky
      /// </summary>
      public object Value
      {
        get
        {
          return Field.GetRawConstantValue();
        }
      }

      /// <summary>
      /// Textová reprezentace
      /// </summary>
      /// <returns></returns>
      public override string ToString()
      {
        return this.Field.Name;
      }
    }
  }
}

Všimněte se, že ve tříde dědící z ComboBoxu je i druhá třída ItemEnumType. Ta přepisuje ToString() a tak definuje jak bude položka v seznamu textově zobrazena. Zároveň v sobě třída drží hodnotu položky výčtu, aby mohla identifikovat snadno zvolenou hodnotu.

Když takový projekt rebuildujeme (menu Build / Rebuild solution), objeví se nám prvek v toolboxu:

Toolbox

Po umístění na formulář přidáme navíc 2 tlačíka. Jedno na otestování vybrané hodnoty a druhé na její nastavení:

Formulář s upraveným ComboBox

Kód testovacího formuláře je pak následující (všimněte si, že v konstruktoru třídy nastavuji EnumType na typ výčtu Ovoce):

Imports System 
Imports System.Collections.Generic 
Imports System.ComponentModel 
Imports System.Data 
Imports System.Drawing 
Imports System.Linq 
Imports System.Text 
Imports System.Windows.Forms 

Namespace WindowsFormsApplication1 
  Public Partial Class Form1 
    Inherits Form 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  
      ' nastavit hodnotu 
      dropDownEnumList1.EnumType = GetType(Ovoce) 
    End Sub 
    
    Private Sub btnZjistiHodnotu_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
      ' zobrazit hlasku k vybranemu ovoci 
      If dropDownEnumList1.SelectedEnumValue IsNot Nothing Then 
        Dim vybraneOvoce As Ovoce = DirectCast(dropDownEnumList1.SelectedEnumValue, Ovoce) 
        
        Dim hlaska As String = String.Empty 
        
        Select Case vybraneOvoce 
          Case Ovoce.Hruska 
            hlaska = "hrušky" 
            Exit Select 
          Case Ovoce.Banan 
            hlaska = "banány" 
            Exit Select 
          Case Ovoce.Jablko 
            hlaska = "jablíčka" 
            Exit Select 
          Case Ovoce.Pizza 
            hlaska = "pizzy. To ale není ovoce" 
            Exit Select 
        End Select 
        
        MessageBox.Show(String.Format("Vypadá to, že máš rád {0}!", hlaska)) 
      End If 
    End Sub 
    
    Private Sub btnNastavJablko_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
      ' nastavit jednu hodnotu 
      dropDownEnumList1.SelectedEnumValue = Ovoce.Jablko 
    End Sub 
  End Class 
  
  Public Enum Ovoce 
    Hruska 
    Banan 
    Jablko 
    Pizza 
  End Enum 
End Namespace 

A v C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      // nastavit hodnotu
      dropDownEnumList1.EnumType = typeof(Ovoce);
    }

    private void btnZjistiHodnotu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // zobrazit hlasku k vybranemu ovoci
      if (dropDownEnumList1.SelectedEnumValue != null)
      {
        Ovoce vybraneOvoce = (Ovoce)dropDownEnumList1.SelectedEnumValue;

        string hlaska = string.Empty;

        switch (vybraneOvoce)
        {
          case Ovoce.Hruska:
            hlaska = "hrušky";
            break;
          case Ovoce.Banan:
            hlaska = "banány";
            break;
          case Ovoce.Jablko:
            hlaska = "jablíčka";
            break;
          case Ovoce.Pizza:
            hlaska = "pizzy. To ale není ovoce";
            break;
        }

        MessageBox.Show(string.Format("Vypadá to, že máš rád {0}!", hlaska));
      }
    }

    private void btnNastavJablko_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // nastavit jednu hodnotu
      dropDownEnumList1.SelectedEnumValue = Ovoce.Jablko;
    }
  }

  public enum Ovoce
  {
    Hruska, Banan, Jablko, Pizza
  }
}

V kódu vidíme jak snadno nastavit hodnotu přímo z výčtu ovoce a také jak vybranou hodnotu získat. Věřím, že se kód může hodit i v praktickém používání.

 

hodnocení článku

2 bodů / 2 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

Super

Akurát take niečo som hľadal

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback